Pressmeddelande -

SEKO varslar om en mycket omfattande strejk för att försvara granskningsarvodena

Igår avbröt SEKO förhandlingarna om ett nytt avtal för Väg- och Banområdet och idag varslade de om omfattande stridsåtgärder från den 16 maj. SEKO vägrar diskutera en avveckling av granskningsarvodena och därmed är förhandlingsläget låst. Sveriges Byggindustrier (BI) har föreslagit att granskningsarvodena ska avvecklas på samma sätt som inom Anläggningsavtalets område. Det innebär att företagen i stället för att betala 1,5 procent på de anställdas lönesumma till SEKO:s lokalavdelningar höjer vägarbetarnas löner med 380 kr/mån utöver den normala avtalshöjningen. Detta ger utrymme att utan nettolönesänkning, på samma sätt som Byggnads gjort, höja fackföreningsavgiften med 155 kr/mån. - Europadomstolens dom i granskningsarvodesmålet tvingar både fack och arbetsgivare att ompröva de gamla rutinerna. Den enda rimliga lösningen är att fackets medlemmar finansierar den fackliga verksamheten, säger Bo Antoni, VD för Sveriges Byggindustrier. SEKO anför som skäl för sitt varsel om strejk att var tredje medlem blir uppsagd under vintern och tvingas söka a-kassa. SEKO vill avskaffa säsonganställning som anställningsform. BI delar uppfattningen att det är önskvärt att skapa förutsättningar för fler tillsvidareanställningar och BI har därför lämnat ett förslag till SEKO som bland annat innebär att tid utöver normal arbetstid under säsongen räknas upp och läggs ut som lön under den årstid arbete på grund av vinterförhållanden inte kan utföras. De stora kunderna inom Väg- och Banområdet är Vägverket, Banverket och kommunerna. De lägger sina beställningar så att arbetsvolymen är väsentligt större under sommarhalvåret än under vinterhalvåret. Vissa arbeten kan bara utföras under sommarsäsongen men mer arbete skulle kunna utföras under vintern. Den förra regeringen hade beslutat att ändra lagen så att säsonganställning som anställningsform skulle tas bort. Detta skulle ha skapat mycket stora problem i många branscher, bland annat i byggsektorn. Den nya regeringen har insett att det finns många goda skäl för att bibehålla säsongsanställning som en möjlig anställningsform. - Vi är beredda både att göra vissa ändringar i kollektivavtalen och att, tillsammans med SEKO, påverka de stora kunderna inom Väg- och Banområdet att, där så är möjligt, lägga sina beställningar jämnare över året, fortsätter Bo Antoni. BI har begärt att Medlingsinstitutet skyndsamt ska utse medlare. - Det är vår förhoppning att medlarna snabbt ska hitta lösningar på granskningsarvodesfrågan och skrivningar i avtalet, som BI och SEKO kan enas om, som ökar möjligheterna till helårsanställningar. Europakonventionen, klimatet i Sverige och kundbeteenden är förutsättningar som SEKO måste acceptera och som BI inte kan ändra under hot om strejk, avslutar Bo Antoni. För ytterligare information kontakta: Bo Antoni, VD i Sveriges Byggindustrier, 0709-25 58 36 Sveriges Byggindustrier är de enskilda byggföretagens bransch- och arbetsgivarorganisation. För ytterligare information, se www.bygg.org

Ämnen

  • Bygg, fastighet

Ca 3200 bygg-, anläggnings- och specialföretag har samordnat sin bransch- och arbetsgivarverksamhet i Sveriges Byggindustrier (BI).  BI verkar för att åstadkomma gynnsamma förutsättningar och villkor för byggföretagen. Därför agerar vi på riksplanet såväl som lokalt genom våra 27 lokalkontor gentemot bland annat riksdag och regering, myndigheter, politiker och fackliga organisationer. BI:s vision är ett hållbart byggande i världsklass. www.bygg.org

Kontakter

Gisela Högberg

Presskontakt Informationschef BI Information 08-698 58 24 BI press Ren Byggbransch