Pressmeddelande -

Sammanfattning av nätverksträff om finansiering

"Hur finansieras framgångsrika projekt?" var temat för Biotechvalleys träff för medlemmar och andra intresserade inom nätverket den 23 oktober. Speciellt små och medelstora företag kan ha behov av rådgivning hur man skall finansiera sin verksamhet. Biotechvalley arrangerade därför ett nätverksmöte för att belysa olika finansieringsmöjligheter.

Biotechvalleys VD Christer Johansson inledde med att presentera Biotechvalleys verksamhet.

AstraZeneca: Bengt Johansson talade om "Aspekter på finansiering (resursprioritering) av läkemedelsprojekt inom Big Pharma" och vad som egentligen är framgångsrika projekt. Konstaterades att Big Pharma är under kraftig press på grund av vikande intäkter och finansiell press. Detta resulterar i fortsatt strategisk aktivitet, där omstrukturering/diversifiering är en del.

Se hela presentationen här.

Karolinska Institutet Innovations AB (KIAB): Cecilia Ohlsén Börjesson talade om "KIAB - Framgångsrik utveckling och finansiering av tidiga projekt". De stora läkemedelsföretagen måste förlita sig på inlicensiering från små, innovativa företag. En trend är att läkemedelsföretagen då föredrar projekt som har passerat "proof of concept" framför sådana som kommer direkt från universiteten. Där kommer KIAB in i bilden som finansiär och utvecklare av lovande tidiga projekt/idéer och uppstartsföretag.

Se hela presentationen här.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers: Maria Gustafson gav en översikt över vilka bidragsmöjligheter som finns för små och medelstora företag på nationell, nordisk och europeisk nivå. Inom EU finns ett antal olika finansieringsprogram, bland annat sjunde ramprogrammet (FP7). För att erhålla bidrag ur detta program krävs bland annat att projektsamarbetet sker med minst tre deltagare från tre olika länder.

Finansiärer på nationell nivå är Vinnova och NUTEK.

Se hela presentationen här.

Industrifonden: Jonas Brambeck talade över ämnet "Hur finansieras utvecklingsbolag som vill växa?". Industrifonden är en stiftelse som bildades av staten 1979 och är en investerare med stor bredd. Flera finansieringsformer finns och man arbetar med en investeringshorisont på 5-15 år.

Två typer av kapital erbjuds: utvecklingskapital och expansionskapital.

Jonas Brambeck redogjorde vidare bland annat för kapitalbehovet över tid i olika faser av ett företags utveckling, Industrifondens investeringskriterier samt vad som krävs av företagen för att lyckas.

Se hela presentationen här.

- - -
Mötet avslutades med en livlig diskussion om olika former för finansiering. Christer Johansson presenterade också två större projekt som Biotechvalley börjar arbeta med under hösten:

- att genom en innovativ arbetsmodell hjälpa företag inom Life Science att förkorta tiden från idé till kommersiell produktion och därmed minska sinakostnader

- att bygga upp lokaler och kompetens för att bilda ett innovationscentrum för forsknings- och utvecklingsbolag inom Life Science.

Ämnen

  • Medicinsk forskning

Kategorier

  • biotechvalley
  • life science

Kontakter

Christer Johansson

VD VD +46 (0)152 - 431 30