Pressmeddelande -

Biovitrum genomför strategisk omstrukturering av forskningsorganisationen

Löpande forskningskostnader beräknas minska med MSEK 115 på rullande tolvmånadersbasis

Biovitrum AB (publ) har nu slutfört den översyn av sin forsknings- och utvecklingsorganisation som tillkännagavs i november 2007, när bolagets nya, genomgripande affärsstrategi initierades. Den nya strategin innebär framför allt en fokusering på specialistläkemedel och att ta projekt hela vägen till marknaden. Som en följd av detta ämnar Biovitrum att utlicensiera en övervägande majoritet av bolagets primärvårdsprojekt. Som tidigare meddelats kan även vissa projekt komma att läggas ned. Detta innebär att bolagets forsknings- och utvecklingsorganisation behöver omstruktureras och anpassas till den nya affärsinriktningen.

Totalt har ungefär 150 tjänster noggrant genomlysts, framför allt inom de delar av organisationen som arbetat med primärvårdsprojekten samt bioteknisk kontraktsutveckling. Cirka 100 personer har under denna förändringsprocess antingen lämnat organisationen, fått nya arbetsuppgifter eller identifierats som övertaliga. Omstruktureringen är nu genomförd och innebär en engångskostnad på cirka MSEK 70. De löpande fasta forsknings- och utvecklingskostnaderna beräknas minska med cirka MSEK 115 på rullande tolvmånadersbasis.

Vidare har expertisen inom proteinprocessutveckling, som tidigare utgjorde en del av kontraktstillverkningen, integrerats med forsknings- och utvecklingsorganisationen. Bolaget får därmed kompetens och kapacitet att utveckla småmolekyl- och proteinläkemedel för sjukdomar med stora medicinska behov. I den nya organisationen kommer fler personer än tidigare att arbeta med utvecklingsprojekt, samtidigt som en större del av forsknings- och utvecklingsbudgeten kommer att utgöras av rörliga kostnader (t ex. kostnader för kliniska studier).

"Storleken, flexibiliteten och kompetensen inom vår nya forskningsorganisation gör att vi nu står väl rustade för att effektivt leverera nuvarande och framtida specialistläkemedelsprojekt hela vägen till marknaden. De nu genomförda personalneddragningarna samt strukturförändringen inom FoU är ett nödvändigt, om än smärtsamt, steg för att se till att Biovitrum kan fortsätta på den inslagna vägen mot tillväxt", säger Biovitrums VD Martin Nicklasson.
För ytterligare information, kontakta:

Biovitrum AB (publ)
Erik Kinnman, Informationsdirektör
Tfn: 073-422 15 40
erik.kinnman@biovitrum.com

Martin Nicklasson, CEO
Tfn: 08-697 20 00
martin.nicklasson@biovitrum.com


Om Biovitrum
Biovitrum är ett läkemedelsbolag med verksamhet i Sverige och Storbritannien. Bolaget har för närvarande en forskningsportfölj med flera läkemedelsprojekt i kliniska och prekliniska faser för behandling av ett antal väl definierade specialistindikationer. Dessutom har Biovitrum ett flertal primärvårdsprojekt att erbjuda för utlicensiering inom bland annat fetma, diabetes, inflammation och ögonsjukdomar. Biovitrum marknadsför ett antal specialistläkemedel huvudsakligen i Norden samt utvecklar och producerar proteinläkemedel på kontraktsbasis. Biovitrum omsätter cirka 1,2 miljarder kronor och har cirka 480 anställda. Biovitrums aktie är noterad på OMX Nordiska börs i Stockholm. Ytterligare information finns på www.biovitrum.se.

 

 

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Regioner

  • Stockholm