Pressmeddelande -

Kommuniké från extra bolagsstämma i Björn Borg

Vid extra bolagsstämma i Björn Borg AB (publ) idag fattades beslut om ett incitaments-program för Björn Borg AB:s nye verkställande direktör Arthur Engel och vice verkstäl-lande direktör och internationella försäljningschef Henrik Fischer i enlighet med styrel-sens tidigare offentliggjorda förslag.

Bolagsstämman beslutade om emission av 1 250 000 teckningsoptioner som vardera berättigar till nyteckning av en (1) aktie i Björn Borg AB. Vid sådan nyteckning skall teckningskursen motsvara 130 procent av aktiens genomsnittliga sista betalkurs på OMX Nordic Exchange Stockholm under perioden från och med den 17 november 2008 till och med den 1 december 2008. Nyteckning kan ske fram till och med den 30 november 2012. Teckningsoptionerna skall till marknadspris förvärvas av Arthur Engel (högst 750 000 teckningsoptioner) och Henrik Fischer (högst 500 000 teckningsoptio-ner).


För ytterligare information vänligen kontakta:
Fredrik Lövstedt, styrelsens ordförande,
mobil 0708-59 54 80, fredrik.lovstedt@bjornborg.com

Om Björn Borg
Koncernen äger varumärket Björn Borg och har verksamhet inom de fem produktområdena kläder och skor samt väskor, glasögon och parfym. Björn Borg-produkter säljs på ett femtontal marknader, varav Sverige och Holland är de största. Björn Borg-koncernen har egen verksamhet i alla led från varumärkes-utveckling till konsumentförsäljning i egna konceptbutiker. Totalt beräknades försäljningen av Björn Borg-produkter 2007 uppgå till cirka 2,2 miljarder kronor i konsumentledet. Koncernens nettoomsättning uppgick 2007 till 495 MSEK och antalet anställda var 79 vid årets slut. Björn Borg-aktien är noterad på OMX Nor-diska Börs i Stockholm sedan 7 maj 2007.

Ämnen

  • Design

Koncernen äger varumärket Björn Borg och fokus för verksamheten är underkläder och sportkläder. Därtill erbjuds via licenstagare även skor, väskor och glasögon. Björn Borg-produkter säljs på ett trettiotal marknader, varav Sverige och Holland är de största. Björn Borg-koncernen har egen verksamhet i alla led från varumärkesutveckling till konsumentförsäljning i egna Björn Borg-butiker. Totalt uppgick försäljningen av Björn Borg-produkter 2014 till cirka 1,4 miljarder kronor exklusive moms, i konsument ledet. Koncernens nettoomsättning uppgick 2014 till 539 MSEK och medelantalet anställda var 129. Björn Borg är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 2007.