Gå direkt till innehåll
​Bokslut 2020: Överskott blir försäkring för osäkra år

Pressmeddelande -

​Bokslut 2020: Överskott blir försäkring för osäkra år

Region Stockholm är den enda region i Sverige som redovisat positiva resultat varje år sedan 2007. Trots pandemin redovisas nu ytterligare ett starkt resultat i bokslutet för 2020. Överskottet uppgår till 5,8 miljarder kronor, 4,3 miljarder högre än 2019. Den blågröna koalitionen kommer sätta av överskottet till en trygg försäkring för att kunna möta de ekonomiska risker som väntar de kommande åren. Utöver lågkonjunktur, fallande skatteintäkter och pandemin väntar även miljardkostnader för uppskjuten vård, kraftigt ökad skatteutjämning och uteblivna intäkter i kollektivtrafiken.

- År 2020 var ett exceptionellt år som påverkade Region Stockholm kraftigt. Jag är djupt imponerad över hur alla anställda i våra verksamheter ställt om och bidragit till att med full kraft bekämpa pandemin. Till detta kan vi nu också lägga ett starkt ekonomiskt resultat, säger finansregionrådet Irene Svenonius (M).

- Många regioner i landet gör större överskott 2020 än tidigare år, så även Region Stockholm. Detta ska hanteras klokt. Osäkra år och flera ekonomiska risker väntar framåt. Därför sätter vi av överskottet till en buffert, helt enkelt en trygg försäkring. Det gör att vi kan navigera oss genom de kommande åren på ett bra och säkert sätt utan att behöva ställa oss på budgetbromsen. Det här är en tydlig signal till såväl regionens 45 000 anställda som alla invånare i länet; Ni ska vara trygga med att vi säkrar stabilitet i både sjukvården och kollektivtrafik långsiktigt, oberoende av konjunkturer, oförutsedda händelser och kriser, säger Irene Svenonius (M).

- Eftersom kollektivtrafiken tappat både resenärer och pengar under pandemin behövs stora tillskott för att nedskärningar ska kunna undvikas. Om resenärerna inte kan lockas tillbaka från bilarna efter pandemin är det katastrofalt för både klimatet, trängseln och regionens ekonomi. Min bedömning är att varenda krona av överskottet kommer att behövas till trafiken och vårdens återhämtning efter pandemin, säger tillväxt, samhällsplanerings- och skärgårdsregionrådet Gustav Hemming (C).

- Sjukvården i regionen behöver stora resurser åren framöver och det är positivt att vi kan öka våra ekonomiska säkerhetsmarginaler. 2020 var förstås ett oerhört svårprognostiserat år då vården gjorde enorma, imponerande ansträngningar för att hantera coronapandemin. Det är oerhört viktigt att vi snart får besked om att staten täcker coronarelaterade kostnader och vårdskulden även för 2021, säger hälso- och sjukvårdsregionrådet Anna Starbrink (L).

- Under 2020 har verksamheterna i regionen ställt om på ett enastående sätt. Pandemin har påverkat all vår personal; vårdpersonal såväl som färdtjänstchaufförer och busschaufförer har arbetat utifrån helt nya omständigheter. Det är angeläget att våra resurser går fortsatt till att säkerställa att vården har tillräckligt med kapacitet och att all planerad vård som har pausats eller försenats kommer igång, säger vårdutvecklingsregionrådet Désirée Pethrus (KD).

- Ordning i ekonomin skapar robusthet. Och det är nödvändigt i en kris som den vi nu befinner oss i. Det gör att vi inte behöver spara på kollektivtrafiken och har pengar för att täcka delar av underskottet i år, säger miljö- och kollektivtrafikregionrådet Tomas Eriksson (MP).

Om Region Stockholms bokslut 2020

Region Stockholm har redovisat överskott varje år sedan 2007, 14 år i rad. Ordning och reda i ekonomi och verksamhet är grundbulten i den blågröna koalitionens arbete, eftersom det är förutsättningen för att kontinuerligt förbättra sjukvården och kollektivtrafiken i länet.

Trots att pandemin påverkade Region Stockholm kraftigt redovisas ett positivt resultat för 2020 på 5,8 miljarder kronor, vilket kan jämföras med det budgeterade resultatet på 311 miljoner kronor. Det tillfälligt stora överskottet beror på engångseffekter och förklaras bl.a. av lägre pensionskostnader, reavinster från fastighetsförsäljningar, uppskjuten verksamhet och tillfälliga statsbidrag till följd av pandemin. Det positiva resultatet förklaras även delvis av att alla nämnder och bolag klarat sin budget 2020, utom trafiknämnden som påverkats av betydande intäktsförluster till följd av pandemin. Särskilt kan noteras att Karolinska Universitetssjukhuset under året vände ett underskott på 1,8 miljarder kronor 2019 till överskott på 73 miljoner 2020.

Enligt preliminärt inlämnade uppgifter uppgår resultatet i landets regioner till cirka 18 miljarder kronor, vilket motsvarar cirka 5 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Region Stockholms resultat på 5,8 miljarder kronor motsvarar 6,8 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Med det resultatet hamnar Region Stockholm på plats nummer 12 av 20 regioner (Region Gotland saknas i jämförelsen).

Pandemin, lågkonjunkturen och förväntat lägre skatteintäkter till följd av den höga arbetslösheten skapar stor osäkerhet de kommande åren. Samtidigt blir befolkningen äldre och yngre och till följd av detta förväntas behovet av välfärd att öka. Region Stockholm ska även hantera uteblivna intäkter i kollektivtrafiken som riskerar upppgå till 2–3 miljarder kronor och värdet av den uppskjutna vården beräknas till cirka 1,8 miljarder kronor. För Region Stockholm väntar också en kraftigt ökad skatteutjämning; från 1,6 miljarder kronor 2020 till 4,8 miljarder kronor 2024.

Mot bakgrund av bl.a. dessa faktorer kommer överskottet till stor del att användas som en slags försäkring, och läggas i en resultatutjämningsreserv, som kan användas för brygga över lågkonjunktur och pandemi kommande år. Detta är något som kommuner och regioner genom kommunallagen har möjlighet att göra för att täcka underskott vid senare tillfällen. Inför kommande år är detta en viktig försäkran för att kunna möta ekonomiska risker tryggt och stabilt med reserven som en brygga in mot bättre konjunktur och därmed ökande skatteintäkter.


Under 2020 genomfördes investeringar för 10 916 miljoner kronor. Region Stockholm genomför stora satsningar på både hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken. Sjukvården har byggts ut, rustats upp och vården stärkts för att fler patienter ska få rätt vård, i rätt tid och på rätt plats. Inom kollektivtrafiken har det genomförts stora satsningar på utbyggnaden av tunnelbanan, tvärbanor och upprustning av både Roslagsbanan och Röda linjen.

Under 2020 har även insatser till näringslivs- och arbetsmarknadsfrågor genomförts. Samtidigt har hälften av alla landets forskningsprojekt kring covid-19 genomförts i Region Stockholm.

Läs mer här: https://www.sll.se/globalassets/6.-om-landstinget/ekonomi/bokslut/2020/bokslutskommunike_2020.pdf

Om Region Stockholms budget 2021

Hälso- och sjukvården tillförs i budgeten 65 miljarder kronor i för 2021, vilket är 1,8 miljarder (2,9 procent) mer än i budgeten för 2020. Kollektivtrafiken tillförs 10 miljarder kronor i budgeten för 2021 vilket är 333 miljoner (3,4 procent) kronor mer än i budgeten för 2020. Tillsammans tillförs sjukvården och kollektivtrafiken 2,15 miljarder kronor mer 2021 i jämförelse med 2020. Investeringsbudgeten för 2021 uppgår till 14 miljarder kronor varav 3,6 miljarder kronor i vården och dess lokaler samt 10,4 miljarder kronor i kollektivtrafiken inklusive utbyggd tunnelbana.

Vid sidan av större tillskott och fortsatt investeringar sätts alltså överskottet från 2020 av till en försäkring för att möta de kommande årens risker och utmaningar inom främst hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Region Stockholm är landets näst största parlament med ansvar för bland annat hälso- och sjukvården, kollektivtrafiken och Stockholmsregionens utveckling. Sedan hösten 2018 styrs Region Stockholm av den blågröna koalitionen som består av Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet.

Kontakter

Sofia Molin

Sofia Molin

Pressekreterare (C) 0707374142

Ofelia Venneman

Pressekreterare (KD) 070-737 43 21

Tobias Östberg

Pressekreterare (MP) 0707374509

Välkommen till Blågröna koalitionen i Region Stockholm!

Region Stockholm är landets näst största parlament med ansvar för bland annat hälso- och sjukvården, kollektivtrafiken och Stockholmsregionens utveckling. Sedan hösten 2018 styrs Region Stockholm av den blågröna koalitionen som består av Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet.

Blågröna koalitionen i Region Stockholm
Blågröna koalitionen i Region Stockholm
Hantverkargatan 45
104 22 Stockholm
Sverige