Gå direkt till innehåll
​Kommentar angående oberoende utvärdering av Region Stockholms insatser under pandemin

Pressmeddelande -

​Kommentar angående oberoende utvärdering av Region Stockholms insatser under pandemin

Den 19 maj 2020 tillsatte den blågröna koalitionen i Region Stockholm en oberoende utvärdering av regionens hantering av och insatser mot effekterna av covid-19. Pandemin har kraftigt påverkat, och påverkar fortfarande, såväl invånarna som hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken i Stockholms län. Utvärderingens slutsatser presenterades idag och visar vid en första genomgång att Region Stockholm trots stor press och ansträngd situation lyckats med uppdraget och räddat liv.

I syfte att göra regionens krisledningsförmåga ännu starkare framåt avser den blågröna koalitionen nu grundligt gå igenom rapportens slutsatser och rekommendationer. Regiondirektören har redan tillsatt en särskild projektledare som ska driva förbättringsarbetet i hela regionen.

- Pandemin är den svåraste och mest utdragna kris som drabbat Region Stockholm och Sverige i modern tid. Alla nivåer i Sverige som har hanterat pandemin har ett stort ansvar att utvärdera sina insatser för att lära inför framtida kriser, därför tillsatte vi en oberoende utvärdering redan förra våren. Jag välkomnar varje slutsats och kommer nu gå igenom det här viktiga materialet grundligt, säger Irene Svenonius (M), regionstyrelsens ordförande i Region Stockholm.

- Vi kan redan nu se att utvärderingen slår fast att regionen lyckats med vårt uppdrag. Det är ett fint erkännande till alla medarbetare som i över ett år arbetat hårt under exceptionellt hög press för att bekämpa pandemin och rädda liv. Varje punkt där vi kan förbättra oss inför framtiden kommer nu prestigelöst att gås igenom med målbilden att stå ännu bättre rustade för våra patienter, resenärer och medarbetare när nästa långvariga kris kommer, säger Irene Svenonius (M), regionstyrelsens ordförande i Region Stockholm.

- Coronapandemin har för Region Stockholm liksom för hela samhället inneburit att insatser många gånger har vidtagits i extrem kamp mot klockan, och improvisation har många gånger varit nödvändig. Under sådana omständigheter går vissa saker bra, samtidigt som också misstag inte helt kan undvikas. Och vi är fortfarande inte igenom. Därför behöver vi redan nu dra nytta av analysen, åtgärda de misstag som gjorts och bygga vidare på det som varit framgångsrikt, säger tillväxt, samhällsplanerings- och skärgårdsregionrådet Gustav Hemming (C).

- Med en kris som coronapandemin är det viktigt att granska och utvärdera varje del av processen, från beslut till implementering och effekter. Lika viktigt är att processer och organisationer genomlyses av externa granskare. Regionens och vårdens alla medarbetare har på alla nivåer gjort enorma insatser och att dra lärdomar för framtiden handlar också om att hedra deras arbete, säger hälso- och sjukvårdsregionrådet Anna Starbrink (L).

- Region Stockholm har visat på en god förmåga att ställa om och hantera en långvarig kris med många svårt sjuka. Det är den största och mest långvariga krisen i modern tid. Vårdens medarbetare har gjort heroiska insatser varje dag, dygnets alla timmar. Region Stockholm har ett förbättringsarbete att göra på vissa områden och det är viktigt att det arbetet tar vid så snart som möjligt. Vi behöver förbättra dialog och samordning i överlag, bland annat behöver informationsöverföring och dialog mellan förvaltning och akutsjukhus vid kriser fungera bättre, säger vårdutvecklingsregionrådet Désirée Pethrus (KD)

- Det är bra och viktigt att en oberoende aktör granskar Region Stockholms hantering av den kris vi nu befinner oss i. Det ger oss värdefull kunskap för hur vi ska bli bättre på att hantera den mycket svåra pandemi vi och världen nu drabbats av, säger miljö- och kollektivtrafikregionrådet Tomas Eriksson (MP).

Följande sker nu:

1.Alla partier i regionstyrelsen får information av ansvarig för utvärderingen den 9 mars.

2.Alla ansvariga nämnder och bolag får utvärderingen för att inom sina områden vidta åtgärder för att stärka förmågan vid kriser.

3.En särskild förändringsledare är tillsatt för att tillsammans med verksamheterna ta tillvara utvärderingens slutsatser och rekommendationer i det fortsatta förbättringsarbetet.

4.Utvärderingen kommer att fortsätta, främst nu om vaccineringen och tredje vågen av smittspridning, då pandemins påverkan på Stockholmsregionen fortsatt är av väsentlig karaktär.

Fakta

I modern tid har ingen kris pågått lika länge i Sverige som covid-19. Den blågröna koalitionen tillsatte en utvärdering tidigt, i maj 2020 under pandemins första våg, medan de inledande åtgärderna fortfarande var färska i minnet och med syftet att följa upp, lära och dra lärdomar inför framtiden från den löpande hanteringen. Utvärderingen är oberoende och har gjorts av KPMG. Ingen tidigare utvärdering av en särskild händelse har täckt ett lika långt händelseförlopp.

Den oberoende utvärderingen slår bland annat fast att trots stor press och ansträngd situation som pandemin har inneburit har Region Stockholm lyckats med sitt uppdrag. Vidare lyfts att regionen och dess anställda arbetat hårt för att ställa om verksamheten, utöka vårdkapaciteten, säkerställa materialflödet, och räddat liv. Utvärderingen kommer med flera rekommendationer inför framtiden, bland annat vikten av beredskapsplaner och strukturer för krishanteringen för inte bara korta och akuta händelser utan även långdragna händelseförlopp som covid-19 är ett exempel på.

Den blågröna koalitionen kommer nu gå igenom den oberoende utvärderingen grundligt och noggrant. Slutsatserna kommer ligga till grund för hur den blågröna koalitionen avser att stärka regionens krisledningsförmåga framåt.

Länk till utvärderingen: https://www.sll.se/contentassets/dd91012b4a224b6a925c592a3b04822f/oberoende-utvardering---sekretessprovad-2021-03-09.pdf

Ämnen

Kategorier

Regioner


Region Stockholm är landets näst största parlament med ansvar för bland annat hälso- och sjukvården, kollektivtrafiken och Stockholmsregionens utveckling. Sedan hösten 2018 styrs Region Stockholm av den blågröna koalitionen som består av Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet.

Kontakter

Ofelia Venneman

Pressekreterare (KD) 070-737 43 21
Sofia Molin

Sofia Molin

Pressekreterare (C) 0707374142

Tobias Östberg

Pressekreterare (MP) 0707374509

Välkommen till Blågröna koalitionen i Region Stockholm!

Region Stockholm är landets näst största parlament med ansvar för bland annat hälso- och sjukvården, kollektivtrafiken och Stockholmsregionens utveckling. Sedan hösten 2018 styrs Region Stockholm av den blågröna koalitionen som består av Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet.

Blågröna koalitionen i Region Stockholm
Blågröna koalitionen i Region Stockholm
Hantverkargatan 45
104 22 Stockholm
Sverige