Gå direkt till innehåll
SL-året 2019: Stabil ekonomi, fler resenärer och fortsatt hög kundnöjdhet

Pressmeddelande -

SL-året 2019: Stabil ekonomi, fler resenärer och fortsatt hög kundnöjdhet

SL-trafikens årsredovisning för 2019 visar på fortsatt stabil och stark ekonomi. Detta samtidigt som antalet resor slår nytt rekord och kundnöjdheten överträffar målen. Resultatet översteg budgeterat resultatkrav med 169 miljoner kronor och uppgår totalt till 569 miljoner. En starkt bidragande orsak till att resultatet överskrider resultatkravet är fler resande och därmed högre biljettintäkter. Samtidigt står SL inför historiskt stora investeringar framöver motsvarande dryga 80 miljarder kommande år där 47 spårstationer ska byggas och driftsättas med målbilden att dubblera kapaciteten mellan norr och söder.

- En stabil ekonomi är tillsammans med rekord i antal resenärer och god kundnöjdhet A och O för att bygga framtiden. Det gäller inte minst i stormiga tider. Genom att ha ordning och reda i ekonomin kan vi tryggare möta framtidens utmaningar och fortsätta våra investeringar i morgondagen. Detta till gagn för såväl dagens som morgondagens stockholmare, säger Kristoffer Tamsons (M), Trafiknämndens ordförande.

- En stabil ekonomi gör att vi kan fortsätta bygga ut kollektivtrafiken med nya spår och fler bussar så att fler får nära till en hållplats. Det är också viktigt när vi vet att kostnaderna för att köra alla tåg och bussar kommer öka de kommande åren, säger Tomas Eriksson (MP), Trafiknämndens vice ordförande.

- Trängseln är en av de stora utmaningarna i en växande storstadsregion. Med en god ekonomi säkerställer vi utbyggnad och utveckling av kollektivtrafiken så den blir ett konkurrenskraftigt alternativ till bilen. En attraktiv och tillgänglig kollektivtrafik får vi genom att knyta ihop kollektivtrafiknätet, inför fler pendlingsvägar på vatten, bygger ut spårtrafiken, säkerställer att bussar lättare tar sig fram i stan och möjliggör kortare restider i hela länet säger Michaela Haga (C) gruppledare i Trafiknämnden.

- Att resandeutvecklingen ökade snabbare än befolkningstillväxten 2019 är bra, men för att vi ska klara miljö- klimatmålen behöver fler åka kollektivt. Då behöver vi bygga ut kollektivtrafiken där det gör mest nytta och samtidigt minskar trängseln. På så vis blir kollektivtrafiken ett attraktivt resealternativ gentemot bilen. För att klara detta är det helt avgörande med en ekonomi i balans, säger Sara Svanström (L), gruppledare i Trafiknämnden.

- Nöjda kunder är grunden för SL:s goda resultat. Fler resenärer ger högre intäkter. Nu ska vi fortsätta jobba för en kollektivtrafik som det går att lita på varje dag, säger Karl Henriksson (KD), gruppledare i Trafiknämnden. 

Fakta:
När resandet med SL så ökar också möjligheterna att hålla ordning och reda i SL:s ekonomi. I fjol gjordes rekordhöga 861 miljoner resor i SL-trafiken. Det är 17 miljoner fler resor än 2018 motsvarande en ökning med 2 procent att jämföra med befolkningstillväxten på 1,5 procent. Detta samtidigt som antalet resor slår nytt rekord och kundnöjdheten överträffar målen.

Bland annat tack vare den starka resandeökningen så uppgick SL:s resultat i fjol till 569 mkr och översteg därmed budgeterat resultatkrav med 169 miljoner kronor.

Därtill har andra verksamhetsintäkter ökat med över 250 miljoner kronor genom ökade reklamintäkter, näringsbidrag, lokalintäkter, försäkringsersättning samt en fastighetsförsäljning.

Samtidigt ökar verksamhetens kostnader i och med att SL ständigt prioriterar att utveckla trafiken med fler avgångar, högre kvalitet och bättre utbud. Här har huvudsakligen kostnaderna ökad till följd av utökad köpt trafik, mer drift och bättre underhåll.

Kommande år står SL och kollektivtrafiken inför historiskt stora investeringar. Dryga 80 miljarder kronor satsas på byggandet av 47 spårstationer och 6 mil nya spår som därefter ska driftsättas. Målbilden är att kollektivtrafikens kapacitet mellan norr och söder i princip ska fördubblas. Det ställer höga krav på fortsatt stabil ekonomi även framöver.

Kategorier


Region Stockholm är landets näst största parlament med ansvar för bland annat hälso- och sjukvården, kollektivtrafiken och Stockholmsregionens utveckling. Sedan hösten 2018 styrs Region Stockholm av den blågröna koalitionen som består av Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet.

Kontakter

Emil Johansson

Emil Johansson

Pressekreterare (M) Trafik 070-737 7633

Tobias Östberg

Pressekreterare (MP) 0707374509
Sofia Molin

Sofia Molin

Pressekreterare (C) 0707374142

Elin Frisk

Pressekreterare (L) ​​070-737 61 78

Ofelia Venneman

Pressekreterare (KD) 070-737 43 21

Välkommen till Blågröna koalitionen i Region Stockholm!

Region Stockholm är landets näst största parlament med ansvar för bland annat hälso- och sjukvården, kollektivtrafiken och Stockholmsregionens utveckling. Sedan hösten 2018 styrs Region Stockholm av den blågröna koalitionen som består av Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet.

Blågröna koalitionen i Region Stockholm
Blågröna koalitionen i Region Stockholm
Hantverkargatan 45
104 22 Stockholm
Sverige