Gå direkt till innehåll
Inomhusluftens kvalitet i svenska skolor är en förbisedd faktor som påverkar eleverna
Inomhusluftens kvalitet i svenska skolor är en förbisedd faktor som påverkar eleverna

Pressmeddelande -

Rapport om luftkvalitet i svenska skolor: Skärp kraven på skolluften för en hälsosam och god inlärningsmiljö

Stockholm, 5 oktober:  Inomhusluftens kvalitet i svenska skolor är en förbisedd faktor som påverkar elevernas prestation, välmående, närvaro samt långsiktiga hälsa och utveckling. Därför bör den lagstadgade obligatoriska ventilationskontrollen, OVK, utvidgas och även gälla kontroll av och gränsvärden för skadliga partiklar och lättflyktiga kemiska ämnen i inomhusluften i svenska skolor. God luftkvalitet är en förutsättning för långsiktig bra hälsa, en god inlärningsmiljö och hög närvaro.

Det är slutsatserna i en rapport om luftkvalitet i svenska skolor som presenteras i samband med att i stort sett alla svenska elever i Sverige har gått tillbaka till fysisk undervisning. Rapporten har tagits fram av analysföretaget Augur och den svenska luftreningsexperten Blueair som en del av Blueairs globala initiativ CLEAN AIR FOR CHILDREN, som syftar till att ge alla barn rätten att andas ren luft.

- Vi har tidigare studerat luftkvaliteten i grundskolor i London där vi genomgående fann oacceptabla nivåer av partikelhalter i klassrummen. Den svenska studien visar att behovet av att förbättra luftkvaliteten i svenska skolor är minst lika akut. Stockholm sägs ha den renaste utomhusluften bland världens storstäder, men inomhusluften i den Stockholmsskola vi har studerat är inte märkbart bättre än i skolor i en av världens mest förorenade städer, säger Sara Alsén, chief purpose officer på Blueair.

  Mätningarna i klassrummen visade höga halter av så kallade ultrafina partiklar i luften, det vill säga PM2,5 – partiklar som är mindre än 2,5µm – och som är de allra skadligaste då de är så små att de kan ta sig ner i lungorna hos dem som vistas i det aktuella rummet. Alla klassrum hade högre nivåer av partikelkoncentration än WHO:s nivå röd som anses hälsofarlig vid längre exponering och där luftrenande åtgärder rekommenderas.

  På kort sikt kan partiklar, gaser och flyktiga ämnen i inomhusluften orsaka allergier och astmatiska reaktioner, trötthet, yrsel och huvudvärk. På lång sikt påverkar den dåliga inomhusluften vår livskvalitet och livslängd. En stor europeisk studie med bland annat data från Stockholm visar att långtidsexponering för luftföroreningar ökar risken för högt blodtryck som i sin tur orsakar ökad dödlighet i hjärt- och kärlsjukdomar. Enligt en studie från Carleton University och Institute of Interdisciplinary Studies kan exponering för luftföroreningar också förändra hjärnans utveckling hos barn och unga.

  Rapporten om luftkvalitet i svenska skolor visar att de negativa effekter som dålig inomhusluft har på lång sikt underskattas hos både skolpersonal, föräldrar och elever. En stor majoritet av de tillfrågade i den kvantitativa delen av rapporten, nio av tio, svarar att dålig luftkvalitet i skolsalen kan orsaka trötthet och i viss mån koncentrationsvårigheter på kort sikt, medan mellan 25 och 40 procent tror att dålig luftkvalitet ökar risken för allvarliga sjukdomar på lång sikt, såsom cancer och hjärtsjukdomar, eller att utvecklingen av barn och ungdomars hjärnor påverkas.

  - Det är ett problem att kännedomen är så låg då god luftkvalitet är en förutsättning för en hälsosam inlärningsmiljö och låg frånvaro. För att säkerställa goda möjligheter för våra barn att lyckas i livet är det viktigt att vi investerar i att skapa bra miljöer för långsiktigt lärande. Därför måste frågan om god luftkvalitet i våra skolor upp till ytan, säger en av de intervjuade experterna i rapporten, leg. psykolog Malin Valsö.

   I Sverige ska fastigheter vart tredje år genomgå den lagstadgade obligatoriska ventilationskontrollen, OVK, som kontrollerar luftflödet i lokalerna. OVK detekterar dock inte kemiska ämnen och partiklar. Det betyder enligt Anna-Sara Claeson, en av de tre experter som medverkar i rapporten, att partiklar och ämnen som kan orsaka sensorisk irritation, som på sikt kan leda till kroniska sjukdomar och som dessutom är extra känsligt för yngre människor där lungor och hjärnor utvecklas, inte identifieras.

   En stor majoritet – 82 procent – av de rektorer som ingår i den kvantitativa undersökningen svarar att de tror att det redan finns bestämmelser och gränsvärden för inomhusluftens kvalitet i svenska skolor.

   Rapporten visar även att många, såväl föräldrar som skolpersonal, likställer god luftkvalitet med god ventilation. God ventilation är viktig för tillgången till syre i inomhusluften, men svaren i rapporten innebär att kunskapen är låg om effekterna av skadliga luftföroreningar. Dessa förs dels in i lokalerna via ventilationen, dels tillförs inomhusluften partiklar såsom damm, mögel, sot från levande ljus, matos samt lättflyktiga organiska föreningar (VOC) som kemikalier från textilier, färg, rengöringsmedel, kosmetika.

   Hela rapporten är tillgänglig här: Blueair.com/se

   Om rapporten:
   Rapporten baseras dels på kvalitativa intervjuer med elever i åttonde klass, lärare och skolledning i Enskede skola i Stockholm, dels en rikstäckande kvantitativ undersökning med totalt 300 respondenter i form av en webbenkät med föräldrar till åttondeklassare, lärare i åttonde klass och rektorer vid skolor med åttonde klass.

   Ovanstående har kompletterats med djupintervjuer med tre experter. De tre experter som medverkar i rapporten är Anna-Sara Claeson, docent i psykologi och tvärvetenskaplig forskare kring kemisk exponering och dess koppling till byggnadsrelaterad ohälsa och kemisk intolerans, Katarina Gospic, utbildad fysiolog, läkare, disputerad vid Karolinska Institutet och banbrytande hjärnforskare samt Malin Valsö, leg. psykolog med fokus på skolutveckling, ledarskap och lärmiljöer som arbetar med hälsofrämjande skolutveckling.

   Dessutom har mätningar av inomhusluftens kvalitet i åttondeklassarnas klassrum i Enskede skola genomförts med avancerad partikelmätare.

   För mer information, kontakta:
   Blueair:
   Claes Delin, presskontakt, tel: 070-410 21 06, mail: claes.delin@detsthlm.se

   Om CLEAN AIR FOR CHILDREN
   Ren luft är avgörande för barns fysiska och mentala utveckling. UNICEF förutspår att luftföroreningar är den främsta orsaken till barndödlighet år 2050. Genom CLEAN AIR FOR CHILDREN-initiativet kämpar Blueair för varje barns rätt att andas ren luft. Med påverkansprojekt, kampanjer och donationer har Blueair förbättrat tillgången till ren luft för över 1 miljon barn över hela världen. https://www.blueair.com/se/blueair-purpose.html

   Om Blueair 
   Blueair är en av världens ledande tillverkare av luftrenare för hem och kontor. Bolaget grundades i Sverige och är i dag en del av Unilever. Blueairs produkter är innovativa och energieffektiva och säljs i över 60 länder. https://www.blueair.com/se


   Relaterade länkar

   Ämnen

   Kategorier


   Blueair är en av världens ledande tillverkare av luftrenare för hem och kontor. Bolaget grundades i Sverige och är i dag en del av Unilever. Blueairs produkter är innovativa och energieffektiva och säljs i över 60 länder.

   Relaterat innehåll

   Världsledande inom luftrening

   Blueair är en av världens ledande tillverkare av luftrenare för hem och kontor. Bolaget grundades i Sverige och är i dag en del av Unilever. Blueairs produkter är innovativa och energieffektiva och säljs i över 60 länder.

   Blueair Sverige
   Karlavägen 108
   115 26 Stockholm Stockholm
   Sweden
   Besök våra andra nyhetsrum