Pressmeddelande -

BRiF välkomnar genomförd studie om relining

BRiF välkomnar genomförd studie om relining

I en ny rapport som tagits fram av KTH, på uppdrag av SABO, Fastighetsägarna samt en rad andra företag och organisationer, slås fast att relining kan vara en lämplig metod för att åtgärda och renovera läckande avloppsrör samt som ett alternativ till det traditionella stambytet - om projektet genomförs på ett korrekt sätt.

– Rapporten har blivit positivt mottagen av marknaden och hos våra kunder. Den är också det första och hittills enda opartiska material som tagits fram om våra metoder. Det är därför viktigt att slutsatsen av utredningen, att rätt utförd relining är ett säkert och fullgott alternativ, kommuniceras på ett rätt och tydligt sätt och att vi också arbetar vidare med de frågeställningar som fortfarande återstår, säger Maria Ovsiannikow, ordförande i branschföreningen relining i fastigheter (BRiF).

Vi ser fram emot en vidare utveckling av samarbetet med KTH och hoppas att under hösten också få kontakta andra intressenter till en fortsatt dialog. Exempelvis de bostadsföretag anslutna till SABO och Fastighetsägarna, som är de företag som står bakom utredningen. Vi behöver helt enkelt bli bättre på att kommunicera kring både de möjligheter och begränsningar våra metoder har.

Studien och rapporten omfattar endast användandet av relining i avloppsrör. Relining i tappvattensystem har varit ifrågasatt, men de leverantörer som arbetar med metoderna och är medlemmar i BRiF, klarar de krav på gränsvärden som finns för livsmedel. Dock behövs en ökad kunskap generellt och vi välkomnar därför ett samarbete med KTH angående vidare forskning också avseende relining i tappvattensystem.

Ett annat återkommande ämne i rapporten, som informerades om tidigt under utredningen, är behovet av kontroll av de företag som arbetar med de olika metoderna.

– Som ett resultat av det har vi som branschorganisation tagit vårt ansvar och startat arbetet med kontroll och certifiering av reliningföretag anslutna till BRiF, säger Maria Ovsiannikow. Arbetet utförs i samarbete med kontrollorganet SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) och en prioriterad insats är att förbättra arbetet med att åtgärda de brister som återkommer i utredningen. Och det vill vi kunna uppnå med ett externt kontrollprogram som sätter kvalitet i fokus. Vi uppmanar också våra kunder att fortsättningsvis alltid anlita anslutna och certifierade företag i reliningprojekt.


För mer information:
maria.ovsiannikow@dakki.se
www.brif.se

Ämnen

  • Bygg, fastighet

OM BRANSCHFÖRENINGEN RELINING I FASTIGHETER (BRiF)
Branschföreningen Relining i Fastigheter är den rikstäckande organisationen för relining av rörsystem i fastigheter. Föreningen grundades 2009 och har idag 15 medlemsföretag. BRIF har inlett samtal med Sveriges Byggindustrier om att teckna samarbetsavtal.