Skip to main content

​Kontrollen av gode män måste skärpas

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2016 10:39 CEST

Enligt en granskning som SVT genomfört finns stora brister i kontrollen av hur gode män sköter sitt uppdrag. Uppgifterna om att utsatta människors pengar förskingras borde föranleda en genomgripande totalgranskning av gode män, menar Brottsofferjouren Sverige.

– Det är uppenbart att här måste krafttag till, vi kan aldrig acceptera att en utsatt persons behov av god man behandlas på detta uppenbart misstänkt brottsliga sätt. Jag utgår från att åklagare ex officio, det vill säga utan att det föreligger en anmälan om brott, kan finna skäl att inleda förundersökning mot försumlighet i tjänsten av berörda överförmyndare, säger Sven-Erik Alhem, Brottsofferjouren Sveriges förbundsordförande.

– Den förtjänstfulla granskning som genomförts av SVT borde redan ha gjorts långt tidigare av myndigheter. Det har funnits tecken på att systemet med godmansförordnanden inte fungerat tillfredsställande på många håll och att kontrollen och tillsynen också varit bristfällig. Skadeståndsfrågan är också av utomordentlig betydelse vid denna typ av myndighetsförsummelse, fortsätter Sven-Erik Alhem.

SVT har slumpmässigt gått igenom samtliga inspektionsrapporter från länsstyrelserna mellan åren 2012–2015. Granskningen visar att länsstyrelserna hittat över 26 miljoner kronor som inte redovisats. Hälften av överförmyndarna, som har i uppdrag att kontrollera att gode män sköter sitt uppdrag, får också kritik av länsstyrelserna.

– Att så många överförmyndare inte tar sitt ansvar är mycket allvarligt. De som drabbas är utsatta sårbara brottsoffer. Den som har en god man ska kunna känna trygghet i att deras ekonomi är i goda händer, säger Eva Larsson, Brottsofferjouren Sveriges generalsekreterare.

För kommentarer kontakta
Sven-Erik Alhem, förbundsordförande: 073-973 86 00, 070-857 76 00
eller sven-erik.alhem@boj.se
Eva Larsson, generalsekreterare: 08-550 486 01, 073-973 86 01
eller eva.larsson@boj.se

Brottsofferjouren Sverige är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation som ger stöd till brottsoffer, anhöriga och vittnen. Med FN:s konvention om mänskliga rättigheter som grund arbetar vi för att alla ska få det stöd de behöver. Varje år får ungefär 80 000 människor stöd på närmare 30 olika språk av hundratals ideellt utbildade medmänniskor på landets drygt 90 lokala brottsofferjourer. Brottsofferjouren startade 1984 och drivs med medel från Brottsofferfonden och Socialstyrelsen samt genom gåvor och bidrag till 90-kontot. Kommuner och landsting ger stöd till det lokala arbetet. Läs mer på www.brottsofferjouren.se.