Gå direkt till innehåll
Diplomen till de tre vinnarna i den senaste omgången av Brottsoffermyndighetens uppsatstävling Brottsoffer i fokus.
Diplomen till de tre vinnarna i den senaste omgången av Brottsoffermyndighetens uppsatstävling Brottsoffer i fokus.

Pressmeddelande -

Tre uppsatsvinnare får pris

Årets tre vinnare i uppsatstävlingen Brottsoffer i fokus är korade. De tre uppsatserna handlar om våldsutsatthet i samband med sexköp, hur domstolar tillämpar ansvarsfrihetsbestämmelsen i sexualbrott och hur förundersökningsbegränsning förhåller sig till Europakonventionens regelverk.

Första pris och 15 000 kronor tilldelas Agnes Svensson, institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet, för sin uppsats om våldsutsatthet i samband med sexköp. Andra pris och 10 000 kronor går till Sofia Gustafsson, juridiska institutionen vid Göteborgs universitet, och tredjepriset och 5 000 kronor går till Roland Johansson, juridiska institutionen vid Stockholms universitet.

- Årets välförtjänta pristagare har satt fokus på frågor som är både aktuella och intressanta ur ett brottsofferperspektiv. Uppsatserna är värda att spridas utanför universitetsvärlden och finns nu möjliga för intresserade att ta del av genom den antologi som Brottsoffermyndigheten tagit fram, säger Annika Öster, generaldirektör för Brottsoffermyndigheten.

De tre uppsatsvinnarna får i år ta emot sina priser på distans på grund av de rese- och besöksrestriktioner som finns för att förhindra ytterligare spridning av coronaviruset i Sverige.

Första pris: Våldsutsatthet i samband med sexköp

Agnes Svensson undersöker i sin uppsats hur sex personer med erfarenhet av att sälja sex talar om sin våldsutsatthet från köparna, deras syn på sexköpslagen och bemötandet de fått från rättsväsendets myndigheter. Våldet beskrivs olika beroende på sammanhanget som det förekommer i. Intervjupersonerna känner tilltro till den svenska sexköpslagen och berättar att de också i de flesta fall har fått ett bra bemötande av polisen när de anmält sin utsatthet. Studien bidrar därför till att nyansera bilden av vilken tilltro personer som säljer sex har till rättsväsendet.

Uppsatsens titel: ”Dom blir av med ansvaret när dom får betala för det” – En studie av våldsutsatthet i samband med sexköp

Andra pris: Ansvarsfrihet och synen på barns mognad och sexualitet

Sofia Gustafsson analyserar hur barns mognad, sexualitet och sexuella integritet konstrueras i rättsfall där domstolar tillämpat ansvarsfrihetsbestämmelsen i brottsbalken 6 kap 14 § för en friande dom, trots indikationer på att gärningen inneburit ett övergrepp mot barnet. Uppsatsen visar att barn så unga som 13 år förutsätts vara tillräckligt mogna för att delta i sexuella handlingar, uttrycka sin motvilja och reagera rationellt. Flickors och pojkars mognad och sexuella självbestämmanderätt uttrycks på olika sätt, vilket reproducerar ojämställdhet och bilden på en traditionell könsmaktsordning. Bristande översyn av bestämmelsen innebär att barn kan möta större krav på agerande och bevisning i sexualbrottsfall än vad vuxna gör.

Uppsatsens titel: Uppenbart på hans villkor – En diskursanalytisk studie av domstolars tillämpning av ansvarsfrihetsbestämmelsen i brottsbalken 6 kap 14 §

Tredje pris: Förundersökningsbegränsning i förhållande till Europakonventionen

Vinnaren av tredje pris, Roland Johansson, vill i sin uppsats utvärdera om positiva förpliktelser i Europakonventionen utgör något hinder för de svenska reglerna om förundersökningsbegränsning. Författaren analyserar relevanta rättsfall för att ta reda på hur principen om positiva förpliktelser tolkats av Europadomstolen. Resultatet visar att möjligheterna för polis och åklagare att använda förundersökningsbegränsning har ökat de senaste decennierna, även i fall som gäller brott mot person. Samtidigt har Europadomstolen gjort en mer brottsoffervänlig tolkning av konventionen. Svensk lagstiftning har rört sig åt ett annat håll vilket kan innebära att Sverige inte skyddar brottsoffer trots kravet på positiva förpliktelser i Europakonventionen.

Uppsatsens titel: I vems väsentliga intresse? – Förundersökningsbegränsning i ljuset av positiva förpliktelser i art. 8 EKMR

Om uppsatstävlingen

Rådet för Brottsofferfonden har sedan 1997 utlyst uppsatstävlingen Brottsoffer i fokus. Sammanlagt har över 600 uppsatser skickats in sedan tävlingens första omgång. De har belyst brottsoffer inom ett flertal olika ämnen såsom juridik, kriminologi, socialt arbete, vårdvetenskap, psykologi, journalistik, nationalekonomi och sociologi. Tävlingen har bidragit till att många studenter tillämpar ett brottsofferperspektiv i sina kommande yrkesliv. Ett flertal av deltagarna har dessutom börjat forska inom området. I den senaste uppsatstävlingen deltog 52 olika uppsatser.

Läs uppsatserna

Antologin Brottsoffer i fokus 2020 (PDF-format)

För ytterligare information, kontakta gärna:

Fredrik Selin, ansvarig för uppsatstävlingen Brottsoffer i fokus

Telefon: 090-70 82 58

E-post: fredrik.selin@brottsoffermyndigheten.se

Ämnen


Om Brottsoffermyndigheten

Brottsoffermyndighetens övergripande mål är att främja brottsoffers rättigheter och att uppmärksamma deras behov och intressen.

Myndigheten arbetar med att göra det bättre för människor som utsatts för brott, genom att:

  • besluta om brottsskadeersättning till brottsoffer
  • kräva tillbaka utbetald ersättning från gärningspersoner
  • finansiera forskning och brottsofferinriktade projekt genom Brottsofferfonden
  • vara ett kunskapscentrum för brottsofferfrågor.

www.brottsoffermyndigheten.se

Presskontakt

Ulf Hjerppe

Ulf Hjerppe

Presskontakt Chef för Kunskapscentrum och Brottsofferfonden Ulf är enhetschef och ansvarar för myndighetens presskontakter. 070-619 57 54

Brottsoffermyndighetens övergripande mål är att främja alla brottsoffers rättigheter och att uppmärksamma deras behov och intressen.

Myndigheten arbetar med att göra det bättre för människor som utsatts för brott, genom att:
● besluta om brottsskadeersättning till brottsoffer
● kräva tillbaka utbetald ersättning från gärningspersoner
● finansiera forskning och brottsofferinriktade projekt genom Brottsofferfonden
● vara ett kunskapscentrum för brottsofferfrågor.

Brottsoffermyndigheten svarar gärna på frågor om ersättning i samband med brott. Ring myndighetens servicetelefon 090-70 82 00, så får du tala med en handläggare på brottsskadeenheten.