Pressmeddelande -

Doktorand på BTH försvarar avhandling om sökbaserade teknikers användning för att öka programvarukvalitet

Den 5 maj disputerar Wasif Afzal på Blekinge Tekniska Högskola, BTH,
med sin avhandling "Search-based prediction of software quality -
Evaluations and comparisons". Syftet med avhandlingen har varit att undersöka hur sökbaserade tekniker kan fungera som stöd i beslutsprocesser och bidra till att kontrollera variationer i verifiering och validering, vilket indirekt skulle förbättra programvarukvaliteten.

Verifiering och validering av programvara är viktigt för att uppnå programvarukvalitet, men aktiviteterna inom detta område utgör också en stor del av kostnaderna när man utvecklar programvara. Därför är all stöd i verifiering och validering av programvara en prioriterad och nödvändig verksamhet med tanke på kraven att ständigt leverera mer funktionalitet på kortare tid med bibehållen kvalitet. För att detta ska vara möjligt måste beslut som påverkar programvarukvalitet, som tex hur man skall fördela test, utveckling, testscheman och beslut om när man ska sluta testa, vara så stabila och exakta som möjligt.

I sin avhandling presenterar Wasif Afzal nuläget inom området och jämförande utvärderingar av olika sökbaserade tekniker på stora projekt (industriella och öppen källkod). Han presenterar också relevanta, metodologiska undersökningar och visar på att sökbaserade tekniker konsekvent ger konkurrenskraftiga resultat i jämförelse med befintliga tekniker. Han visar också att sökbaserade tekniker kan tillämpas över ett större urval av beslutssituationer än andra befintliga alternativ. Detta i sin tur borgar för möjligheten att på sikt automatisera mer aktiviteter vid programvaruutveckling.

Disputationen, som sker på engelska, är öppen för allmänheten.

Tid: 5 maj, kl. 13:15

Plats: sal J1650, Hus J, BTH, Campus Gräsvik, Karlskrona

För ytterligare information kontakta Wasif Afzal, som är engelsktalande, på telefon 0455-38 58 40 alt. hans handledare Richard Torkar på telefon 0445-38 58 09. Se även www.bth.se


Ämnen

  • Utbildning

Kategorier

  • forskning

Regioner

  • Blekinge

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor med visionen att vara en globalt attraktiv kunskapscommunity inom tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt. Här samsas teknik med ekonomi, samhällsvetenskap, hälsa och vård samt kultur och kommunikation. BTH bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå där lärandet står i centrum för såväl studenten, läraren som forskaren.

Blekinge Tekniska Högskola startade 1989 och har idag fler än 8 000 registrerade studenter och drygt 550 anställda. BTH fick 1999 universitetsstatus inom vetenskapsområdet teknik, och bedriver forskarutbildning inom områdena IT med tillämpningar och Planering och management.

Vårt huvudcampus ligger i Karlskrona där verksamheten inryms i nya lokaler med havet som närmaste granne. BTH:s campus i Karlshamn ligger även det vid havet.

Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både forskning och utbildning på såväl regional, nationell som internationell nivå. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet.

Sedan den 1 september 2008 är BTH en klimatneutral högskola.

Besök oss gärna på www.bth.se