Pressmeddelande -

Förbättrad planering av operationsverksamhet sänker kostnader

Torsdagen den 27 maj försvarar Marie Persson, industridoktorand vid
Blekinge Tekniska Högskola, sin doktorsavhandling "On the improvement of
healthcare management using simulation and optimisation". Syftet med Marie
Perssons forskning är förbättrad planering av både planerad och akut
operationsverksamhet vilket möjliggör kostnadsbesparingar inom hälso- och
sjukvård.

En av de dyraste verksamheterna inom hälso- och sjukvård är
operationsverksamheten. Här används kostsamma och begränsade resurser i
form av utrustning, personal och läkemedel. Operationer brukar delas upp i
planerade och akuta. De planerade operationerna schemaläggs veckovis i
förväg medan de akuta ska kunna utföras med väldigt kort varsel. På grund
av begränsade resurser måste man mycket noggrant planera operationer så att
man maximerar resursutnyttjandet och kan utföra så många operationer som
möjligt. Olika typer av operationer kräver olika typer av resurser och de
tar också olika lång tid. Dessutom finns osäkerhetsfaktorer som tidsåtgång
och resurskrav, och komplikationer kan orsaka förseningar i
operationsprogrammet - ibland till och med avbokningar av dagens resterande
operationer. Schemaläggningen kompliceras dessutom av ett begränsat antal
tillgängliga sängplatser per avdelning, eftersom en sängplats åt patienten
är ett krav för många operationer.

Med hjälp av kvantitativa metoder som simulering, optimering och så kallad
data mining har Marie Persson undersökt hur man kan förbättra planeringen
av operationsverksam heten för både planerade och akuta operationer för att
tillgodose de olika krav som idag ställs i form av ökad tillgänglighet,
maximerat resursutnyttjande, minimerat antal avbokningar med mera.
Exempelvis har olika principer studerats för hur man kan avsätta resurser
för akuta operationer. Resultaten visade att genom att utnyttja en viss
princip skulle man kunna öka tillgängligheten, minska avbokningar och öka
resursutnyttjandet. I en annan studie har det undersökts hur den planerade
operationsverksamheten skulle kunna förbättras vad gäller tillgänglighet.
En simulator har utvecklats som man kan använda för att experimentera med
hur olika resurser kan användas i förhållande till hur de aktuella
patientremisserna ser ut och hur det i sin tur påverkar tillgängligheten
för både mottagningsbesök och eventuell operation. Dessutom har data mining
använts för att undersöka om det går att hitta operationsindikatorer från
data ur patientjournaler för att förutse patientens framtida
operationsbehov. Experimentella resultat visar att det är möjligt och
skulle i framtiden i så fall kunna användas för att strukturera innehållet
i patientremisser. Om man kan förutse en patients operationsbehov med hjälp
av innehållet i en remiss skulle det underlätta planeringen av
operationsverksamheten avsevärt. Samtliga studier är utförda i samarbete
med Landstinget Blekinge.

Allmänheten inbjuds att närvara vid presentation och försvar av
avhandlingen som äger rum torsdagen den 27 maj klockan 13:15 i sal
Smaragden, Soft Center, Ronneby.

För ytterligare information kontakta industridoktorand Marie Persson på
telefon 0455-385838 eller marie.persson@bth.se. Se även www.bth.se

Ämnen

  • Utbildning

Regioner

  • Blekinge

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, har en tydlig profil; digitalisering och hållbarhet, som genomsyrar hela verksamheten.

Vårt uppdrag är att bidra till en hållbar samhällsutveckling genom högre utbildning, forskning och innovation. Vi bedriver utbildning och forskning inom områden där samhället har stora behov.

BTH startade 1989 och har idag drygt 6 000 studenter och cirka 500 anställda. BTH är idag bland de bästa i världen inom mjukvaruutveckling och hållbar utveckling.

BTH fick 1999 rätt att ge doktorsexamen inom teknik och vi bedriver idag forskarutbildning inom flera områden. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet.

BTH har två campus i Blekinge: huvudcampus är Campus Karlskrona samt Campus Karlshamn. Båda ligger i vacker kustmiljö vid havet.

Besök oss gärna på www.bth.se