Press release -

Delårsrapport 1 januari- 31 mars 2008

• Nettoomsättningen har under första kvartalet minskat med 1 procent och uppgick till 122,3 (123,7) MSEK. Rensat för valutakursförändringar var tillväxten 7 procent. • Rörelseresultatet före avskrivningar på immateriella tillgångar (EBITA) minskade med 25 procent till 13,5 (18,1) MSEK. • Resultatet efter skatt minskade med 22 procent till 6,7 (8,6) MSEK. • Resultatet per aktie uppgick till 0,37 (0,47) SEK. Sammanfattning av första kvartalet • Marknadsutvecklingen på BTS samtliga marknader var fortsatt positiv. • Den negativa förändringen i BTS resultat beror i huvudsak på en be-tydligt lägre försäljning inom den under 2006 förvärvade enheten APG samt en försvagning av de för BTS viktiga valutorna USD och GBP. • BTS övriga verksamheter har utvecklats fortsatt positivt. • The Real Learning Company (RLC) ingår fr.o.m. ingången 2008 orga-nisatoriskt och legalt i BTS Nordamerika. • Styrelsen för BTS Group AB har tagit beslut om att ändra utsikterna för helåret 2008 till ”Mot bakgrund av ett fortsatt starkt marknadsläge för BTS bedöms resultatet före skatt bli i linje med föregående år.” Be-dömningen avviker från föregående rapport då resultatet före skatt be-dömdes bli bättre än under föregående år. De justerade utsikterna för året offentliggjordes i ett separat pressmeddelande den 29 april, 2008. • Nya kunder under första kvartalet var bland andra Alcoa, ConocoPhi-lips, Deutsche Bank och National Foods Limited. Thomas Ahlerup Senior Vice President Investor and Corporate Communications BTS Group AB Direkt +46-8-5870 7002 Mobil +46-768-966 300 E-mail thomas.ahlerup@bts.com Om BTS Group AB BTS samarbetar med ledande företag för att stimulera förändring och förbättra affärsresultat. BTS är världsledande inom skräddarsydda affärssimuleringar och upplevelsebaserad inlärning, lösningar som stöder ledande företag att växa och blir framgångsrika genom förändrings- och förbättringsprocesser. BTS adderar värde främst inom tre områden: Strategisk Färdriktning & Affärsmannaskap, Ledarskap & Chefskap och Sälj. BTS har också gedigen kunskap inom Operational Excellence & Projektledning och erbjuder en innovativ “Engage for Change” process. BTS har drygt 250 kunniga medarbetare och mer än 400 kunder, inklusive 40 företag på US Fortune 100-listan och 25 företag på Global Fortune 100-listan över världens största företag. 2007 översteg BTS intäkter SEK 523 miljoner. Ett urval av BTS kunder är: AT&T, Ericsson, Kimberly-Clark, Nokia, Sony, Toyota, Unilever och Xerox. BTS har kontor i Stockholm, Helsingfors, Oslo, London, Madrid, Bilbao, Bryssel, Johannesburg, Singapore, Beijing, Sydney, Melbourne, San Francisco, Philadelphia, Stamford, New York, Chicago och Scottsdale. BTS är noterat på Stockholmsbörsen och handlas under symbolen BTS B. För mer information om BTS, gå till www.bts.com

Topics

  • Services, Consulting

Contacts

Rommin Adl

Press contact Executive Vice President Marketing +1-646-378 3730