Press release -

Kommuniké från BTS Group ABs årsstämma

Årsstämman fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 2,75 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes tisdagen den 12 april 2006. Utdelningen beräknas att sändas ut måndagen den 19 april 2006. Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2005. Ordinarie ledamöterna Mariana Burenstam Linder, Henrik Ekelund, Tomas Franzén, Stefan Gardefjord och Dag Sehlin omvaldes. Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte utsågs Dag Sehlin till styrelsens ordförande. Styrelsearvodet fastställdes till totalt 600 000 kr intill nästa bolagsstämma att fördelas enligt styrelsens bestämmande. Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende ändringar i bolagsordningen föranledda av att ny aktiebolagslag trätt i kraft den 1 januari 2006 samt föreslagen aktieuppdelning (s.k. split), innebärande att tre nya aktier utges för varje gammal aktie. Antal aktier före split: 5 897 300, antal aktier efter split: 17 691 900. Fredag den 5 maj 2006 skall vara sista handelsdag för handel med osplittad aktie. Måndag den 8 maj 2006 skall vara första dag för handel med splittad aktie. Avstämningsdag för splitten skall vara onsdag den 10 maj 2006. Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att längst intill nästa årsstämma fatta beslut om emission av maximalt 1 200 000 B-aktier efter genomförd split. Bemyndigandet avser företagsförvärv. Årsstämman beslutade slutligen i enlighet med styrelsens förslag om godkännande och inrättande av personaloptionsprogram 2006 samt säkringsåtgärder härför. Programmet, som säkerställs med teckningsoptioner utgivna till det helägda dotterbolaget BTS Sverige AB, omfattar högst 840 000 personaloptioner, som kan komma att tilldelas cirka 50 anställda i BTS-koncernen. Optionernas löptid är fyra år och de kan normalt utnyttjas med en tredjedel per år under en treårsperiod från tilldelningen. Lösenpriset kommer att motsvara 110% av marknadsvärdet per aktie vid tilldelningstidpunkten för anställda i USA och 130% av marknadsvärdet per aktie vid tilldelningstidpunkten för övriga, med beaktande av beslutad aktiesplit. Optionsprogrammet medför en utspädning om högst cirka 5 % av aktiekapitalet och cirka 4 % av röstetalet för samtliga aktier, inklusive de 103 500 teckningsoptioner som säkerställer uppkommande kostnader, i huvudsak sociala avgifter. Styrelsen BTS Group AB För ytterligare information: Stefan Brown, CFO, 08-58 70 70 00 BTS Group AB är ett internationellt konsult- och utbildningsföretag inom affärsmannaskap. BTS stödjer företagsledningar att genomföra förändringar och resultatförbättringar med hjälp av datorbaserade skräddarsydda simuleringsmodeller. BTS lösningar och tjänster tränar hela organisationen att analysera och fatta beslut med fokus på de faktorer som driver tillväxt och lönsamhet. Detta ger ökat marknadsfokus och lönsamhetstänkande i det vardagliga beslutsfattandet, vilket leder till mätbara och bestående resultatförbättringar. BTS kunder är ofta ledande storföretag.

Topics

  • Economy, Finance

For further information please contact:

Rommin Adl

Executive Vice President

Marketing

BTS Group AB (publ)

Phone                                                     +1-646 378 3730

E-mail                                                      rommin.adl@bts.com

 

 

Notes to the editor about BTS Group AB

BTS is a world leading strategy implementation and execution firm. The company accelerates execution by ensuring the workforce is aligned to the strategy, has the right mindset, and has mastered the capabilities needed to deliver business results. BTS leverages customized business simulations and experiential learning initiatives to develop the business acumen, leadership and sales capabilities necessary for superior strategy execution. Partnering with today’s leading corporations, BTS consultants bring passion and deep industry expertise to deliver high-impact solutions that help clients achieve better results, faster. Headquartered in Stockholm, Sweden, BTS has more than 400 professionals in 32 offices located on six continents. Partnering with nearly 400 organizations, including more than 30 of the world’s largest corporations, BTS’s major clients are some of the most respected names in business: Google, Tencent, Atlas Copco, Chevron, Coca-Cola, Ericsson, HP, and Unilever.

BTS Group AB revenues were MSEK 781,5 in 2014.

BTS is a public company listed on the NASDAQ-OMX Stockholm exchange and trades under the symbol BTS b.

For more information, please visit www.bts.com.

Please also visit our newsroom at http://www.mynewsdesk.com/se/bts

Every care has been taken in the translation of this press release. In the event of discrepancies, however, the Swedish original will supersede the English translation. This information has been disclosed according to the Financial Instruments Trading Act and/or Securities Trading Act.

Contacts

Rommin Adl

Press contact Executive Vice President Marketing +1-646-378 3730