Pressmeddelande -

C2SAT: KOMMUNIKÉ FRÅN ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

Kommuniké från ordinarie bolagsstämma i C2SAT holding AB (publ) 2006-05-24 Bolagsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Thomas Lindwall, Göran Lindberg, Tommy Sundquist och Peter Fischer samt nyval av Sven-Olof Nehrer, Per-Erik Mohlin och Gunnar Säll. Sven-Olof Nehrer var tidigare suppleant i styrelsen. Per-Erik Mohlin har tidigare varit verksam som bl a verkställande direktör på Volvo Personvagnar och vice verkställande direktör i AB Volvo. Han innehar idag ett flertal styrelseuppdrag, bl a som ordförande i Advanced Inertial Measurement Systems Sweden AB (AIMS) samt som ledamot i SEB Fonder och Swedish Space Corporation (Rymdbolaget). Gunnar Säll är huvudsakligen sysselsatt med företagsutveckling i tidiga skeden genom Sällsam AB. Han är ordförande i Pharmapnea AB samt i övrigt ledamot i bl.a. Prolight Diagnostics AB, Svanova Biotech AB, Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences P.U.L.S. AB, G&W Kapitalförvaltning AB, Biteam AB och AIMS. Vidare beslutade stämman om omval av Magnus Brändström som revisor och Magnus Thorling som revisorsuppleant. Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen samt beslöt överföra årets förlust i ny räkning. Vidare antog stämman en ny bolagsordning samt antog bildandet av en valberedning. Styrelsen och verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet. Samtliga beslut som fattades på stämman överensstämmer med tidigare offentliggjorda förslag För ytterligare information kontakta Ulf Löwenhav 0701-898909

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kontakter

Susanne Sundqvist

Presskontakt Marknadschef 08-7480140