Pressmeddelande -

C2SAT: KVARTALSRAPPORT KVARTAL 1 2006

Resultatet i korthet kvartal 1 2006 (koncernen) · Intäkterna för första kvartalet (januari-mars) uppgick till 1,6 (0) MSEK. · Periodens resultat (jan-mars) uppgick till -4,0 (-2,5) MSEK. · Nettoresultatet per aktie (jan-mars) uppgick till -0,030 (-0,020)SEK. · Moderbolaget C2SAT holding AB:s (publ) utestående konvertibla förlagslån om 13 MSEK har konverterats till registrerat aktiekapital uppgående till därefter avrundade 18,6 MSEK, med en soliditetsökning till 77 procent som följd. Allmän information Moderbolaget C2SAT holding AB (publ) bedriver genom sina dotterbolag C2SAT communications AB, C2SAT production AB och C2SAT development AB (sammantaget koncernen) utveckling, tillverkning och försäljning av stabiliserande antennsystem för bredbandskommunikation respektive tillhandahållande av avancerade tjänster åt försvars- och fordonsindustrin. C2SAT holding AB (publ) bedriver alltså ingen egen affärsverksamhet, utan avses finansieras genom dotterbolagets försäljning. Moderbolagets adress är Kungsgatan 33, Box 7075, 103 87 STOCKHOLM. Närmare om verksamheten · C2SAT communications AB är ett ledande svenskt teknologiföretag, vars produktserie utgörs av stabiliserade antennsystem, primärt avsedda för den expansiva marknaden av marin satellitkommunikation. Verksamheten bedrivs enligt plan och under kvartalet övergick bolaget till en marknadsförings- och försäljningsfas. C2SAT communications AB:s organisation förstärktes med en marknadschef, Ulf Hårderup, med ett mångårigt förflutet av försäljning mot den internationella marknaden av både civil och militär satellitkommunikation. Under första kvartalet erhölls ett certifikat från Rymdbolaget - Swedish Space Corporation (SSC) - för sändningstillstånd avseende bolagets stabiliserade antenn, modell VSAT 1.2 m KU002. · C2SAT development AB startades upp under senare delen av perioden med säte i Karlskoga. Det nystartade bolaget skall bistå C2SAT-koncernen med spetskompetens. C2SAT development AB säljer avancerade tjänster åt försvars-, verkstads- och fordonsindustrin. Det är C2SAT holding AB:s (publ) bedömning att C2SAT development AB på årsbasis kommer att omsätta närmare 20 mkr med ett positivt resultat uppgående till drygt 3 mkr. Bolaget hade vid kvartalets utgång 14 heltidsanställda konsulter med full beläggning. Händelser efter kvartalets utgång · C2SAT communications AB har undertecknat ett samarbetsavtal med en internationell integratör av helhetslösningar för marin satellitkommunikation avseende en gemensam referensanläggning. · C2SAT communications AB har anmält sig för deltagande på den för sjöfarten största och mest betydelsefulla mässan i Grekland, Posidonia. Den går av stapeln vartannat år i Piraeus utanför Aten. Mässdeltagandet sker i samarbete med AMMITEC, den internationella organisationen för sjöfartens och oljeindustrins IT Managers, som är ansvariga för bland annat upphandling och drift av utrustning för satellitkommunikation. · C2SAT holding AB (publ) har i ett pilotprojekt ingått samarbetsavtal med AB Vestra Partnerinvest (Vestra). Vestra förvaltar en regional partnerskapsfond om c:a 50 MSEK som är finansierad av Nutek, Länsstyrelse och EU:s regionala fond, vilken syftar till att öka tillgången på riskkapital i de geografiska områdena Värmlands, Örebro och Västra Götalands län. · C2SAT communications AB har erhållit sin första beställning från Kina avseende C2SATs 1,2 meters stabiliserade antennsystem. Beställare är RI 23 Shanghai, ett bolag som ingår i China Electronic Technology Group Cooporation (CETC) vilka innehar den exklusiva försäljningsrätten för Kina, Taiwan, Macao och HongKong enligt innevarande licensavtal med C2SAT communications AB. Finansiell information Intäkter och resultat Intäkterna uppgick under perioden jan-mars till 1,6 mkr (0). Intäkterna är direkt hänförliga till C2SAT development AB. Rörelseresultatet uppgick till mkr -3,9 mkr (-2,2). Nettoresultatet efter skatt blev -4,0 mkr (-2,5). Soliditeten var 77 procent. Investeringar och avyttringar Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgår till 1,5 mkr. Personal Antalet medarbetare i koncernen uppgick per den 31 mars till 21 personer. Skatt Skattekostnad är beräknad efter bedömd skatt för moderbolag respektive dotterföretag. Samtliga förlustavdrag är hänförliga till koncernbolag i Sverige. Då det föreligger en viss osäkerhet angående exakt inom vilken tidsrymd underskottet kommer att kunna utnyttjas har C2SAT, i likhet med tidigare perioder, valt att inte ta upp en latent skattefordran avseende underskottsavdraget i balansräkningen. Detta ställningstagande kan dock komma att omprövas i framtiden. Moderbolaget Moderbolaget bedriver ingen egen affärsverksamhet utan fungerar som koncernens holdingbolag med ansvar för gruppens strategiska utveckling och övriga koncerngemensamma funktioner. Moderbolaget saknar anställda och koncerngemensamma funktioner är knutna till bolaget på konsultbasis. Redovisningsprinciper C2SAT upprättar sin koncernredovisning för 2006 enligt av EU-kommissionen godkända International Accounting Standards (IAS/IFRS). Denna delårsrapport är upprättad i överensstämmelse med IAS 34, Interim Financial Reporting, vilket är i överensstämmelse med Redovisningsrådets rekommendation RR31, Delårsrapporter för koncerner. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med princperna beskrivna i 2005 års årsredovisning. Granskningsrapport Denna rapport har inte varit föremål för revisionsgranskning. Information Kommande rapporttilfälle Delårsrapport januari-juni; Torsdagen den 31 augusti 2006. För ytterligare information: VD Ulf Löwenhav, telefon 0701-898909, ulf.lowenhav@c2sat.se

Ämnen

  • Data, Telekom, IT

Kontakter

Susanne Sundqvist

Presskontakt Marknadschef 08-7480140