Pressmeddelande -

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2010-01-01 TILL 2010-03-31

Positiv försäljningsutveckling och fortsatt expansion

· Nettoomsättningen för kvartal ett uppgick till 8,3 MSEK (1,5 MSEK)
· Periodens resultat för kvartal ett uppgick till -10,8 MSEK (-7,7 MSEK)
· Sjutton (17) antennsystem levererade och intäktsförda under perioden
· Orderingång under perioden uppgår till tretton (13) antenner
· Orderingång efter periodens slut uppgår hittills till ytterligare tre (3) antenner
· Leveranser har påbörjats från Singapore
· Styrelsen föreslår inför årsstämman en nyemission om cirka 39 MSEK
· C2SAT följer målsättningarna och räknar med att leverera 120 antenner 2010
· Bolaget har efter räkenskapsperiodens slut erhållit löfte om extern lånefinansiering om maximalt 17 MSEK varav 4 MSEK i krediter erhållits under perioden och ytterligare 7,5 MSEK gjorts tillgängligt efter periodens slut.


Nyckeltal, MSEK | Jan-mar 2010 | Jan-mar 2009 | Jan-dec 2009 | Jan-dec 2008
Nettoomsättning | 8,3 | 1,5 | 13,6 | 4,9
Resultat efter skatt | -10,8 | -7,7 | -34,3 | -35,1
Likvida medel | 0,7 | 5,0 | 5,6 | 0,8
Nettoresultat per aktie | -0,02 | -0,02 | -0,14 | -0,15
Orderingång, MSEK (Est.) | 4,9 | 1,1 | 13,5 | *

*Inga uppgifter redovisade för helåret 2008 och siffrorna är uppskattade. Inkluderar endast kontrakterade intäkter. Orderingången omfattar inte eventuella kommande licensintäkter.

VD har ordet
Första kvartalet 2010 uppnådde C2SAT en omsättning om cirka 8,3 Mkr och kunde leverera och fakturera 17 antenner. C2SAT har således dels redovisat det försäljningsmässigt framgångsrikaste kvartalet sedan bildandet, dels uppnått och överträffat de kommunicerade försäljningsmålen om en försäljningstillväxt om 50%, kvartal över kvartal, samt levererat minst lika många antenner under första kvartalet 2010 som för helåret 2009.

Av de 17 antenner som levererats under kvartalet är 16 st Ku- och 1 st C-bandantenner.

Enskilt största kunder var under perioden Orange och Thales, men leveranser har även skett till bland annat våra distributörer PT AJN Solucindo och Diamond Technologies Ltd.

Fokus är nu, såsom tidigare kommunicerats, framförallt på att uppnå våra försäljningsmål då endast genom fortsatt kraftig volymtillväxt i kombination med väsentligt förbättrade bruttomarginaler, där volymeffekter är en icke oväsentlig faktor, kan ett positivt resultat och kassaflöde uppnås. För det första kvartalet redovisas en negativ bruttomarginal vilket är en konsekvens av att volymfördelar och uttag av tidigare inköpt material ännu inte slagit igenom i redovisningen. Målsättningen är att uppnå en långsiktig bruttomarginal om minst 30% och bolaget bedömer inte detta som orealistiskt på sikt, då inköpsvolymerna ökar och effekterna av produkt- och arbetet med produktionsrationaliseringar så småningom får full effekt.

Även om bolagets volymmål uppnåtts är utfallet av produktmixen en besvikelse. Vårt mål för 2010 är att ha en långsiktig produktmix om ungefär 25 procent C-band och 75 procent Ku-band. Åtgärder har redan vidtagits för att uppnå ökad försäljning av C-bandsantenner, då denna produkt dels betingar ett högre försäljningspris, dels har en högre bruttomarginal för varje såld enhet. Vi fokuserar på en ökad försäljning av C-bandsantenner, framförallt i Sydostasien, under resterande del av 2010.

Trots att vi upplevt vissa förseningar i Singapore och Kina, både med avseende på produktion och försäljning, går nu utvecklingen otvetydigt åt rätt håll. Under innevarande kvartal kommer vår produktionspartner i Singapore påbörja leveranserna av antenner och försäljningsinsatserna för hela C2SAT kan intensifieras ytterligare, då förmågan till "snabba" leveranser är i många fall ett avgörande för att kunna öka försäljningen.

Som ett vidare led i satsningen på C2SATs viktigaste marknader har bolaget sedan slutet på mars två egna servicetekniker baserade i Singapore. Bedömningen är att en utökad serviceoch installationsförmåga möjliggör en ökad försäljning i området i framtiden.

I Kina är vår licenstillverkare och exklusiva distributör, Xinguo IT Ltd, nu i position att påbörja lokal produktion och försäljning. Xinguo IT Ltd har under de senaste månaderna etablerat ett heltäckande lokalt distributionsnätverk för den kinesiska marknaden. Vidare har de uppnått betydande kostnadsfördelar som både produktionen i Söderhamn och Singapore på sikt kommer att kunna ta del av, genom ett ömsesidigt utbyte av inköpsavtal.

Det gångna kvartalet har även präglats av fortsatt utbyggnad av distributions-, service- och installationsnätverket, med nya partners etablerade i Filippinerna, Hong Kong, Libanon, Karibien och Panama. Detta innebär en utökad försäljningsorganisation, men framförallt är det högst väsentligt för C2SATs framtida förmåga att vara en attraktiv antennleverantör att kunna erbjuda ett heltäckande nätverk som kan genomföra installationer och service av antenner. Slutanvändarna av produkterna är i högsta grad beroende av att kunna erhålla så snabb och effektiv service som möjligt, oberoende vart fartyget befinner sig. Arbetet med att ta bort kvarvarande, för slutanvändaren viktiga, "vita fläckar på kartan" fortgår löpande.

Vidare fortgår internt inom C2SAT ett intensivt arbete med att säkerställa produkternas kompabilitet och kvalitet, uppnå nödvändiga certifieringar samt att utveckla ytterligare funktionalitet. Närmast till hands ligger till lansering av en så kallad Co-Pol tillvalsmöjlighet, vilket är en förutsättning för att kunna leverera Ku-bandsantenner till de ledande operatörerna av Ku-bandstjänster i framför allt Sydostasien.

För 2010, som tidigare meddelats, har bolaget som målsättning att leverera 120 antenner, ett mål som fortsatt står sig med facit i hand för första kvartalet. Under innevarande kvartal räknar vi med att fakturera och leverera minst ett 20-tal antenner. En väsentlig förutsättning för att kunna nå försäljningsmålen är dock förmågan att kunna leverera och installera antennerna. Under första kvartalet har vår produktion haft fullt kapacitetsutnyttjande och med förestående tillskott från Singapore räknar vi med att kunna producera och leverera minst ett 20-tal antenner under andra kvartalet. Full produktionskapacitet uppnås dock inte förrän under tredje kvartalet.

Sammanfattningsvis följer C2SAT de uppsatta målen. Den snabba volymtillväxten, det intensiva arbetet med att utöka funktionalitet och kompabilitet, att säkerställa certifiering, expandera vårt nätverk av distributions-, service- och installationspartners, bearbeta nya kunder samt ta hand om befintliga kunder, och samtidigt säkerställa pågående leveranser och kostnadsrationalisera gör att C2SATs organisation för närvarande upplever stora påfrestningar.

Det är därför extra viktigt att vi kan lyfta blicken från den operationella vardagen och se långsiktigt på framtiden. Vi ser att det finns ett behov av att utöka vårt produktutbud, samtidigt som vi behöver aktivt utveckla morgondagens funktionalitet. Det är därför extra viktigt att C2SATs egna organisation stärks med spetskompetens inom områden som är avgörande för antennens tekniska beskaffenhet och funktionalitet. Detta gäller särskilt inom områden som skall utgöra bolagets kärnkompetens om C2SAT skall ha fortsatt ambition att vidareutveckla produkterna och minska sårbarheten i den verksamhet som etablerats under åren.

Slutligen är det viktigt att bolaget ges förutsättningar till en fortsatt tillväxt. Expansionen av verksamheten kräver fortsatt finansiering av aktieägare och externa långivare för att möjliggöra ett ökande rörelsekapital och en fortsatt finansiering av de satsningar som påbörjats under de senaste kvartalen.

Solna, den 6 maj 2010

Fredrik Nygren, VD

Rapporten i sin helhet bifogas.

Kontaktpersoner
Fredrik Nygren, VD 08-748 01 40, fredrik.nygren@C2SAT.se
Lars Davås, Finanschef 08-748 01 40, lars.davas@C2SAT.se

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • c2sat
  • fredrik nygren

Kontakter

Susanne Sundqvist

Presskontakt Marknadschef 08-7480140