Pressmeddelande -

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I C2SAT HOLDING DEN 6 MAJ 2010

Fastställande av balans- och resultaträkning
Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för verksamhetsåret 2009.

Utdelning
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning utgår för räkenskapsåret 2009.

Styrelse
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009.

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes ordinarie styrelseledamöterna Jan Alvén, Carl-Otto Dahlberg och Jan-Axel Näsman samt nyvaldes Sigrun Hjelmquist och Olof Stjernberg. Göte Emtander, Arild Frånberg och Suzan Kalleberg har avböjt omval. Sigrun Hjelmquist valdes som ny styrelseordförande. En presentation av de valda styrelseledamöterna finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.C2SAT.se.

Arvode till styrelse och revisor
Årsstämman fastställde valberedningens förslag att styrelsearvode ska utgå med ett sammanlagt belopp om 570.000 kronor, varav 210.000 kronor till styrelseordföranden och med 90.000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen samt vidare att inget arvode utgår för utskottsarbete. Arvode till revisor utgår enligt löpande räkning.

Valberedning
Årsstämman godkände styrelsens förslag till beslut om principer för utseende av valberedning.

Riktlinjer för ersättning till bolagsledningen
Årsstämman fastställde det av styrelsen framlagda förslaget till beslut om principer för ersättning till bolagsledningen.

Bolagsordningsändring
Årsstämman godkände styrelsens förslag om ändring av gränserna för det tillåtna aktiekapitalet och antalet aktier i bolagsordningen (§§ 4 och 5).

Årsstämman beslutade vidare i enlighet med det framlagda förslaget att ändra bolagsordningens bestämmelser för kallelse till bolagsstämma (§ 9) så att kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats samt att information om att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet eller om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle nedläggas, istället i Dagens Nyheter. Ändringen är villkorad av att aktiebolagslagens bestämmelser om kallelse till bolagsstämma ändras.

Företrädesemission
Årsstämman godkände den av styrelsen den 31 mars 2010 beslutade nyemissionen av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Tre (3) innehavda aktier berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Teckningskursen per aktie uppgår till 25 öre. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen är den 31 maj 2010. Teckning av aktier sker under tiden från och med den 7 juni 2010 till och med den 23 juni 2010. Genom nyemissionen kan bolagets aktiekapital ökas med högst 20.247.437,60 kronor genom utgivande av högst 155.749.520 nya aktier.

Styrelsen gör bedömningen att bolaget, för att fortsätta den positiva trend och expansionsfas som bolaget inlett, behöver ett tillskott av kapital för att finansiera den fortsatta driften och öka bolagets rörelsekapital fram tills ett uthålligt positivt kassaflöde har uppnåtts. Bemyndigande Årsstämman fastställde styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Sammanläggning av aktier och bolagsordningsändring
Årsstämman fastställde styrelsens förslag till beslut om sammanläggning av aktier så att varje femtiotal befintliga aktier läggs samman till en (1) ny aktie, i syfte att skapa ett ändamålsenligt antal aktier i bolaget. Styrelsen bemyndigades fastställa avstämningsdag för sammanläggningen. Med anledning av sammanläggningen fattades även beslut om ändring av gränserna för det tillåtna antalet aktier i bolagsordningen (§ 4).
____________________

Fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt ovan finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.C2SAT.se.

Informationen är sådan information som C2SAT ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Detta pressmeddelande får inte, vare sig direkt eller indirekt, offentliggöras, publiceras eller distribueras, i eller till USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Ingenting i detta pressmeddelande ska anses utgöra ett erbjudande om att investera eller i övrigt handla i värdepapper i C2SAT. Den förestående nyemissionen kommer inte att rikta sig till personer med hemvist eller som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringsåtgärd eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk lag. Inga värdepapper kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933, någon motsvarande lag i någon delstat i USA, eller enligt någon provinslag i Kanada, och inte heller enligt tillämplig lag i annat land.

Stockholm, 6 maj 2010

För mer information, vänligen kontakta:

Lars Davås, Finanschef & IR-kontakt C2SAT
Dalvägen 16, SE-169 56 Solna, Sweden
Tel: 08-748 01 40, lars.davas@C2SAT.se

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • c2sat
  • fredrik nygren

Kontakter

Susanne Sundqvist

Presskontakt Marknadschef 08-7480140