Pressmeddelande -

Narkotikapriserna fortsatt låga i Sverige


I 20 år har CAN samlat in uppgifter om gatupriser på narkotika. Inom ramen för CANs rapporteringssystem om droger (CRD) rapporterar poliser på länsnarkotikarotlarna två gånger om året om priser på gatunivå (d v s för små doser/förpackningar). De inrapporterade priserna har för jämförbarhetens
skull justerats efter SCBs konsumentprisindex (KPI) och redovisas i 2007 års penningvärde.

Från 1988 till 2002 har de KPI-justerade priserna för amfetamin och brunt heroin sjunkit med 60%, priset för hasch med 50% och priset för kokain med 35%. Under perioden 2002-2007 har dock priserna inte förändrats särskilt mycket även om de fortsatt att sjunka något för amfetamin och kokain. När det gäller kokain- och heroinpriserna kan det konstateras att trenderna är likartade i USA och
Västeuropa, vilket indikerar att prisutvecklingen i Sverige varit en del av en internationell trend.

År 2007 uppgavs det genomsnittliga gatupriset (medianvärdet) för hasch vara ca 80 kronor per gram (svaren låg i ett intervall på 60-100 kr). Motsvarande värde för amfetamin var 225 kr (125-400 kr), för kokain 800 kr (600-1000 kr) och brunt heroin 1000 kr (500-3000 kr).

Samtidigt som prisfallen inträffat har tullens och polisens beslag ökat, räknat såväl i antal beslag som beslagtagna mängder. Även om tullens och polisens effektivitet kan ha ökat så torde inte detta kunna förklara att beslagen två-, tre- eller fyrdubblats. Att beslagen stigit kraftigt samtidigt som priserna
halverats talar för ett ökat inflöde och en ökad narkotikatillgänglighet under perioden, och då inte enbart i ekonomiska termer. Att prisfallet skulle vara en marknadsreaktion på minskad efterfrågan motsägs av att konsumtionen främst under 1990-talet gått upp för att sedan plana ut under 2000-talet.
Slutsatsen är att tillgängligheten av hasch, amfetamin och kokain varit stabilt god den senaste femårsperioden och att priserna varit förhållandevis låga.

 

 

Hela rapporten finns att ladda ner i fulltext på CANs hemsida www.can.se.

Kontaktperson är Björn Hibell, som nås på 08-412 46 07 eller bjorn.hibell@can.se

Ämnen

  • Utbildning

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är en ideell förening som har till uppgift att följa konsumtionsutvecklingen och sprida information om alkohol och andra droger. Våra återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor och Monitormätningarna. CAN genomför även lokala och regionala undersökningar på uppdrag av kommuner och län. Läs mer på www.can.se, www.drugsmart.com och www.espad.org.

Kontakter

Anna Raninen

Presskontakt Avdelningschef Kommunikation & Samverkan 0723-714321