Pressmeddelande -

Ny rapport från CAN: Stor tillgång på narkotika

Sedan 1988 har CAN bevakat gatupriserna för hasch, marijuana, amfetamin, kokain och heroin. Sedan starten har realpriserna i dagsläget i grova drag halverats. Men nedgången har varit klart mindre uttalad under 2000-talet och en viktig tendens är att priserna faktiskt stigit något de allra senaste åren, amfetamin undantaget. Det framgår av rapporten ”Narkotikatillgängligheten i Sverige 1988–2010” som presenteras idag.

- Prisnedgången kan ha flera orsaker, exempelvis lägre inköpspriser eller att omkostnaderna i samband med transport och penningtvätt sänkts. Det finns ingen tillgänglig information som tyder på att kvalitetssänkningar skulle vara en förklaring, säger Ulf Guttormsson, forskningssekreterare vid CAN. 

Beslagen har mångdubblats och priserna fallit

Prisdatainsamlingen pekar på att flera av drogerna blivit vanligare i landet eftersom alltfler polismyndigheter kunnat rapportera in prisuppgifter, dvs att drogen förekommit i länet.

Genom att sätta prisutvecklingen i relation till beslagsstatistiken kan man göra en bredare analys av tillgängligheten. Man kan konstatera att narkotikabeslagen har mångdubblats parallellt med att priserna har fallit. Även om rättsväsendet ägnat alltmer resurser åt narkotikabekämpning under tidsperioden torde även en ökad införsel ha lett till att såväl mängder som beslagsantal ökat under perioden. Alltså har  också den fysiska tillgängligheten ökat under perioden.

- Sammantaget kvarstår alltså bilden av att tillgängligheten av flera av de vanligaste narkotikasorterna är fortsatt hög idag när uppgifter om beslagen vägs in. Värt att notera är att vi dock ser en viss avmattning av narkotikabeslagen för år 2010, säger Ulf Guttormsson.

Ökning av kokain och marijuana, minskning av heroin

De preparat som relativt sett ökat mest under perioden är kokain och marijuana: mångdubbelt mer rapporterades och beslagtogs 2010 jämfört med för tio år sedan. Det kan noteras att marijuanapriserna faktiskt stigit något under ytterligare några år än t ex hasch- och kokainpriserna. Detta kan exempelvis vara en följd av ökad efterfrågan eller av kvalitetshöjningar. Men även om marijuana blivit vanligare är hasch fortfarande den dominerande cannabisformen i Sverige.

Den enda drog där tillgänglighetsökningen förefaller ha kommit av sig under 2000-talet är vitt heroin; allt färre anger priser för denna drog samtidigt som prisbilden blivit högre och heroinbeslagen stagnerat. Ecstasy, LSD, kat och GHB har prisbevakats sedan år 2000. Dessa droger är klart mer sällsynta, vilket gör det svårare att dra säkrare slutsatser, även om åtminstone ecstasy och LSD tycks ha blivit mindre vanligt förekommande under senaste tio åren.

Bakgrund

Rapporten bygger på enkäter som CAN sänder ut två gånger per år till Sveriges samtliga 21 polismyndigheter. Den senaste utgåvan, CAN-rapport nr 128 ”Narkotikatillgängligheten i Sverige 1988-2010: En analys av priser och beslag” finns att ladda ner från www.can.se.

Ämnen

  • Sociala frågor

Kategorier

  • narkotikapolitik
  • narkotika
  • drogvanor
  • can
  • centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning
  • alkohol- och drogforskning

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är en organisation som har till uppgift att sprida information om alkohol och andra droger. Våra återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor, Drogutvecklingen i Sverige och Narkotikaprisutvecklingen. CAN genomför även lokala och regionala undersökningar på uppdrag av kommuner och län. Läs mer på www.can.se.

Kontakter

Ulf Guttormsson

Avdelningschef Analys & Metod 072-371 43 19

Relaterat innehåll