Pressmeddelande -

DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2010

SAMMANFATTNING AV DELÅRSRAPPORTEN

Koncernen – första kvartalet 2010
Nettoomsättning: 11.419 Tkr (16.867)
Resultat efter finansiella poster: - 1.009 Tkr (-4.739)
Resultat per aktie: -0,05 kr (-0,25)
Soliditet per 2010-03-31: -12,33 % (-7,3 % per 2009-12-31)

Moderbolaget – första kvartalet 2010
Nettoomsättning: 0 KSEK (2.124)
Resultat efter finansiella poster: -241 KSEK (1.607)
Resultat per aktie: -0,01 SEK (0,09)
Soliditet per 2010-03-31: 45,6 % (46,86 % per 2009-12-31)

Definitioner
Soliditet: JEK/balansomslutning
Resultat per aktie: Beräknat på 18.638.859 aktier första kvartalet 2010 och 18.638.859 aktier första kvartalet 2009.
Catering Please/bolaget: Catering Please i Skandinavien AB (publ), 556552-3221


CATERING PLEASE

Catering Please gör bedömningen att efterfrågan på kvalitativ färdiglagad mat kommer att fortsätta att öka. Catering Please tillagar maten i eget kök och använder råvaror av god kvalitet. Distribution och försäljning sker via grossister.

En ny affärsmodell har implementerats, vilken bygger på tre kärnområden som benämns Produktion, Kundanpassade lösningar och Logistik. Den nya ledningen tillför bolaget en industriell målbild där det finns en tydlig kvalitetsnorm i affärsmodell, produktion och kontroll över distributionskanalerna.

Nedan en kort presentation över några av våra affärsområden.

Dagligvaruhandeln:

Inom affärsbenet dagligvaruhandeln tillagar, förpackar och levererar Catering Please portionsförpackade måltider av högsta kvalitet under varumärkena Catering Please (svensk husmanskost) och Asia Please (genuin asiatisk mat). Dagens rätt, skolmat förpackad som lunch eller enklare middagsalternativ till billig penning. Catering Please. Säljer också revbensspjäll i familjepack samt lösviktskomponenter till livsmedelsbutikernas manuella diskar. Försäljning och distribution sker genom grossister runt om i Sverige.

Nyttig snabbmat Inte längre antingen eller. Vi vill inte längre riskera vår hälsa, vårt välbefinnande eller vår vikt och efterfrågar, med all tidsbrist vi har, nyttig snabbmat. Nyttig snabbmat kan vara GI-mat, vegetarisk eller asiatisk mat . Vi går mot att snabbt inte behöver betyda onyttigt. Vi arbetar tillsammans med våra partners och kunder att ta fram bra koncept som kombinerar snabbhet och hälsosam mat och som ligger i tiden.

Entreprenadkunder & Transportindustrin:

För entreprenadkunderna levererar Catering Please restaurangmat som förädlats och tillagats i Bolagets kök. Maten förpackas i gastronomtråg och distribueras med kylbilar.
Transportindustrin innefattar idag främst flyg - här tillagas och levereras komponenter och maträtter till bolag inom bl. a. flygcatering.

Logistik är nyckeln till nöjd kund där allt måste klaffa.

Vi tillverkar även annan uppdragsproduktion som underleverantörer till kända varumärken där maten har kundens varumärke. Vi lagar, paketerar och monterar med kundens etiketter.

Genom vårt dotterbolag Klara Go AB sköter vi mat och handling för flygbolag. Bland kunderna finns Ryan Air som vår största kund.

Omsorg & skola:

Catering Please står för vällagad svensk husmanskost av högkvalitativa råvaror.

Bra mat är livskvalitet och vår målsättning är att tillhandahålla smakfull färdiglagad mat för alla generationer i olika skeden i livet. För att säkerställa kvalitet i alla led sker nästan all hantering i egen regi. Maten tillagas i eget toppmodernt kök, förpackas i vår egen anläggning och distribueras med certifierade kylbilar med temperatur logg. Därmed kan vi garantera mat med lång hållbarhet, sunt innehåll och framförallt god smak.

Vi är också på väg att bli BRC-certifierade.

Några referenser;

Livets ord kristna skola, Lundellska, Kvargärdesskolan, Almtuna skola, Vaksala skolan etc. Idag serverar vi ca 4 500 portioner mat i Uppsala per dag och driver på entreprenad tre skolmatsalar med egen personal.

Målet är att till hösten leverera ca 6 000 portioner i Uppsala.

För att lyckas med den omfattande logistik som detta kräver så samarbetar vi med MLT, en lokal kvalitetssäkrad speditör i Uppsala.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET 2010

· Vid extra bolagsstämma den 12 februari 2010 beslutades att godkänna styrelsens beslut från den 22 januari 2010 om genomförande av en riktad kvittningsemission till de aktietecknare som tecknat sig i den emission som beslutades den 5 februari 2009.

· Den 16 februari 2010 hade tecknare som svarar för 4.581.401 av de 5.138.959 nya aktierna (89.15 procent) förklarat att de stod fast vid sin teckning. Styrelsen beslutade den 16 februari 2010 att förlänga teckningstiden till och med den 23 februari 2010.

· I mars 2010 tecknade Catering Please och Värmlands Finans Sverige AB (publ) ("Värmlands Finans") avtal om en ägarspridning i Catering Please. Catering Please kommer att tillföra Värmlands Finans 600.000 aktier i Catering Please. Aktierna kommer att nyemitteras till kurs 0,50 kronor utifrån det bemyndigande som gavs på extra bolagsstämma i Catering Please den 29 december 2009, och i väntan på att emissionen verkställs kommer huvudägaren i Catering Please, Tomas Willers, att låna ut motsvarande antal aktier till Värmlands Finans. Aktierna är värderade till 300.000 kronor och utgör betalningen för ägarspridningen. Värmlands Finans kommer därefter att dela ut de erhållna aktierna till sina egna aktieägare. För varje aktie i Värmlands Finans erhålls cirka 0,2 aktier i Catering Please. Genom denna ägarspridning tillförs Catering Please cirka 1.600 nya aktieägare.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

· Catering Please tecknade i april 2010 ett nytt avtal med Kunskapsskolan och Kunskapsgymnasiet. Samarbetet/Leveranserna inleds enligt avtalet den 17 augusti 2010. Avtalet är värt cirka 3,3 MSEK/år. Avtalet löper på två år med ett års förlängning.

FINANSIELL ÅTGÄRD

· Huvudägarna har lämnat villkorat aktieägartillskott på 2.142.200 Mkr till Catering Please och Catering Please 2.142.200 Mkr till Klarago AB

AFFÄRSUTVECKLING UNDER 2010

· En ny affärsmodell har implementerats, vilken bygger på tre kärnområden som benämns Produktion, Kundanpassade lösningar och Logistik. Den nya ledningen tillför bolaget en industriell målbild där det finns en tydlig kvalitetsnorm i affärsmodell, produktion och kontroll över distributionskanalerna.

· Catering Please har säkrat affärer till ett värde om cirka 48 Mkr för 2010 och förhandlar med nya stora kunder avtalsproduktion av främst varm mat och tillbehör främst till transportbranschen, restaurangbranschen och till större matkedjor i storleksordningen 15 - 20 Mkr/år.

· Livets ords skolor och verksamheter i Uppsala har förlängt sina avtal med ett år till. Omsättningen inom detta område uppgår till cirka 3 Mkr/år.

· Catering Please har anställt en säljare och investerat i en egen kylbil för försäljning mot dagligvaruhandeln, med avsikt att komma upp i en volym av färdigmat om 4.000 till 5.000 enheter/vecka under Q3. Beräknad omsättning ca 10 Mkr/år

AKTIEN LISTAD PÅ AKTIETORGET

Catering Please i Skandinavien AB (publ) anslöts den 7 augusti 2007 till AktieTorget, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn och driver en handelsplattform som benämns MTF (Multilateral Trading Facility). 2010-03-31 var 18 638 859 aktier utgivna. Samtliga aktier har lika rätt till Catering Pleases vinst och tillgångar.

PRINCIPER FÖR DELÅRSRAPPORTENS UPPRÄTTANDE

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. I det fall det saknas ett allmänt råd har i förekommande fall vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer. I delårsrapporten har samma principer som i den senast lämnade årsredovisningen använts.

GRANSKNING AV REVISOR

Delårsrapporten har ej granskats av bolagets revisor.

KOMMANDE FINANSIELLA RAPPORTER

Halvårsrapport 2010: 2010-08-20
Delårsrapport Q3 2010: 2010-11-12
Bokslutskommuniké för 2010: 2011-02-25 

Uppsala, den 14 maj 2010

Catering Please i Skandinavien AB (publ)
Styrelsen


KONTAKT
Catering Please i Skandinavien AB (publ)
Emmy Rappes väg 3
756 43 UPPSALA
Telefon: 018 - 14 56 08
Fax: 018 - 12 76 36
E-post: info@cateringplease.se
Hemsida: www.cateringplease.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Catering Please Delårsrapport Q1 2010.pdf

Mer information från beQuoted
Nyhetssida Catering Please

Om Catering Please
Catering Please med dotterbolag verkar inom fyra affärsområden: Dagligvaruhandeln med produktion, marknadsföring och försäljning av färsk vällagad mat under varumärkena Catering Please och Asia Please m.fl.

Entreprenadkunder där färsk vällagad mat tillagas under annat varumärke. Transportindustrin där vi sköter mat och handling för flygbolag Omsorg & skola med produktion och leverans till äldreomsorg och skolor med framför allt Uppsala kommun med omnejd.

Ämnen

  • Mat, dryck