Pressmeddelande -

Delårsrapport för tredje kvartalet 2008

(Aktietorget: CAPL)

Sammanfattning av delårsrapport
Den 1 juli 2008 tillträdde Catering Please aktierna i Klarago AB, vilket medförde en kraftig expansion av verksamheten. Innan denna tidpunkt, förelåg inte något koncernförhållande. Utöver koncernens räkenskaper för tredje kvartalet 2008 presenteras i delårsrapporten, nio- samt tremånadersperioder, inklusive jämförande perioder för moderbolaget, Catering Please i Skandinavien AB (publ).

Koncernen - tredje kvartalet 2008
- Nettoomsättningen uppgick till 14 839 746 SEK.
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till -105 884 SEK.
- Resultat per aktie* uppgick till -0,01 SEK.
- Soliditeten uppgick den 30 september till 4,4 %.

Definitioner
Soliditet = JEK/balansomslutning.
Resultat per aktie = Beräknat på 7 500 000 aktier.
Catering Please/bolaget = Catering Please i Skandinavien AB (publ), 556552-3221.
Koncernen = Catering Please och det helägda dotterbolaget Klarago AB, 556525-1344.


Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2008
- Den 1 juli 2008 tillträdde Catering Please aktierna i Klarago AB och utvidgade härmed sin verksamhet mot catering till transportindustrin.
- Catering Please inledde försäljning på Coop av TEXAS RIBS, som tillverkas på traditionellt amerikanskt sätt i familjepack lanserades. Distribution sker i samarbete med Färskvarugruppen i Jönköping.
- Den 4 augusti 2008 tillträdde Helena Carlsson tjänsten som ekonomichef på Catering Please.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
- Ia Johansson har tillträtt tjänsten som VD den 1 november 2008.
- Lars Eklund har lämnat styrelsen av personliga skäl.
- Klarago AB har träffat avtal om leveranser av färdig mat. Avtalet bedöms ha ett värde om 30 000 000 SEK på årsbasis. Leveranserna skall påbörjas den 1 december 2008.
- Klarago AB har träffat avtal om övertagande av produktionsverksamhet i Uppsala med personal.
- Catering Please har inlett leveranser av färdig mat till ett stort multinationellt företag, en kund inom segmentet entreprenadprodukter.

Kommande finansiella rapporter
Bolaget kommer att avge bokslutskommuniké för 2008 den 24 februari 2009.

*Beräknat på antalet utgivna aktier (7 500 000 st)

Catering Please i Skandinavien AB (publ)
Catering Please erbjuder färsk portionsförpackad mat till livsmedelsbutiker och andra återförsäljare. Det marknadssegment Catering Please är verksamt inom kallas Home Meal Replacement (HMR). Catering Please gör bedömningen att efterfrågan på kvalitativ färdiglagad mat kommer att fortsätta att öka. Catering Please tillagar maten i eget kök och använder endast färska råvaror av hög kvalitet. Distribution och försäljning sker via grossister. Efter förvärvet av Klarago AB, den 1 juli 2008, fokuserar Catering Please och Klarago på fyra affärsområden.

- Dagligvaruhandel med varumärkena Catering Please, Asia Please och även TEXAS RIBS.
- Entreprenadkunder där Catering Please tillagar mat till restaurangkedjor m.fl.
- Transportindustrin där fokus ligger på flyg- och tågnäringen.
- Omsorg och skolor.

Tredje kvartalet 2008
Under tredje kvartalet 2008 uppgick koncernens nettoomsättning till 14 839 746 SEK, vilket utgör en väsentlig omsättningsökning jämfört med tidigare. Den huvudsakliga anledningen är att Catering Please, den 1 juli 2008, förvärvade aktierna i Klarago AB och därmed utvidgade verksamheten till att även omfatta transportindustrin. Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick under tredje kvartalet 2008 till
-105 884 SEK.

Catering Please inledde försäljning på Coop av TEXAS RIBS, som tillverkas på traditionellt amerikanskt vis. Distribution sker i samarbete med Färskvarugruppen i Jönköping som når cirka 600 Coop-butiker.

Vidare har Helena Carlsson tillträtt som ekonomichef. Helena har tidigare arbetat som ekonomichef inom Business Objects, Tieto Enator och Klarago.

Nuläge
Catering Please tillagar idag färsk färdig mat till flera olika kundsegment. Catering Please gör bedömningen att den kraftiga ökningen avseende färsk färdiglagad mat kommer att fortsätta. Efter förvärvet av Klarago AB och övertagande av verksamheten i Uppsala är Catering Please verksamt inom fyra affärsområden: dagligvaruhandel, entreprenadkunder, transportindustri samt omsorg och skola.

Klarago AB har träffat avtal om leveranser av färdig mat. Avtalet bedöms ha ett värde om
30 000 000 SEK på årsbasis. Leveranserna skall påbörjas den 1 december 2008.
Vidare inledde Catering Please leveranser av färdig mat till ett stort multinationellt företag i oktober 2008.

Bolagets organisation har på senaste tiden förstärkts med VD Ia Johansson. Ia har många års erfarenhet av organisationer där affärsmannaskap och ekonomisk styrning har varit i fokus. Hon kommer närmast från Compass Group och har tidigare haft olika chefspositioner inom Fazer Amica. Tillträde har skett den 1 november 2008.

I och med rekryteringen får Tomas Willers och Thomas Eklund möjlighet att lägga all sin kraft på sina respektive specialområden; inköp och kvalitet samt marknadsföring och försäljning. Vidare lämnade Lars Eklund, av personliga skäl, styrelsen i oktober 2008. Lars kommer framöver att vara behjälplig som rådgivare till Catering Please.

Principer för delårsrapportens upprättande
Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. I det fall det saknas ett allmänt råd har i förekommande fall vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer. I delårsrapporten har samma principer som i den senast lämnade årsredovisningen använts.

Aktien
Catering Please i Skandinavien AB (publ) anslöts den 7 augusti 2007 till AktieTorget, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn och driver en handelsplattform som benämns MTF (Multilateral Trading Facility). Den 30 september 2008 var 7 500 000 aktier utgivna. Samtliga aktier har lika rätt till bolagets vinst och tillgångar. Under tredje kvartalet 2008 handlades aktien till en kurs om lägst 1,12 och högst 1,45 kronor per aktie. Slutkursen den 13 november 2008 var 2,45 kronor per aktie.

Granskning av revisor
Delårsrapporten har inte granskats av bolagets revisor.

Kontakt
Catering Please i Skandinavien AB (publ)
Rindö Hamn, 185 41 Vaxholm

Telefon: 08-591 201 20
Fax: 08-591 201 32
E-post: info@cateringplease.se
Hemsida: www.cateringplease.se

Ämnen

  • Mat, dryck