Gå direkt till innehåll
Christine Lorne (C), ordförande i Folkhälsoberedningen, Region Stockholm.
Christine Lorne (C), ordförande i Folkhälsoberedningen, Region Stockholm.

Pressmeddelande -

Insatser för att minska hälsoklyftan bland barn

Idag släpps Region Stockholms Miljöhälsorapport om barns livskvalitet och hälsa i regionen. Rapporten, som släpps var fjärde år, visar att hälsoklyftan bland barn ökar på flera områden.

Miljöhälsorapporten visar att barn till vårdnadshavare med låg utbildningsnivå och barn till vårdnadshavare som är födda utomlands i lägre grad skattar sin hälsa som mycket god. Trångboddheten bland dessa barn ökar, vilket leder till sämre förutsättningar för ostörd sömn och möjligheter att koncentrera sig på skolarbete. Detta kan i sin tur försämra valmöjligheterna för framtida utbildning och yrkesinriktning.

- Som det ser ut idag bestäms din hälsa och förutsättningar i livet till stor del av vilket geografiskt område du föds och växer upp i. Vi i den blågröna koalitionen satsar därför i budget för 2022 på insatser för att förändra detta. Det handlar om förebyggande arbete för att minska folkhälsoklyftan i samhället och för att fler ska få leva längre och friskare liv, säger Christine Lorne (C), ordförande i Folkhälsoberedningen i Region Stockholm.

- I takt med att regionen växer, staden förtätas och markpriserna ökar i storstadsområdena är det extra viktigt att skapa ytor för barn och ungdomars behov av rörelse både vad gäller förskole- och skolgårdar men också lekplatser och ytor för spontanidrott och idrott i alla regionens kommuner. Vi i Regionen ansvarar för samverkan kring det regionala folkhälsoarbetet och är en drivande kraft i att utveckla arbetet, säger Christine Lorne.

  Rapporten visar även att barn som är trångbodda tillbringar betydligt mindre tid än andra jämnåriga i grönområden. Grönområden och naturmiljöer har stor betydelse för barns utveckling och hälsa, i form av minskad stress och ökad fysisk aktivitet.

  Andra viktiga förebyggande insatser som Regionen gör för att minska hälsoklyftan bland barn är att kalla 1-åringar till tandvården i utsatta områden (annars kallas barn först vid 3 års ålder). Regionen riktar också pengar till barn i utsatta områden i form av ”sociala utfallskontrakt” samt ger extra stöd till förstagångsföräldrar i utsatta områden för att ge bästa möjliga start i livet.

  Fakta

  Miljöhälsorapporten med fokus på barn publiceras var fjärde år. Rapporten är framtagen av Centrum för Arbets- och miljömedicin på Region Stockholm och är en sammanställning av enkäter som skickats ut till vårdnadshavare.

  Syftet med rapporten är att kartlägga och analysera hälsoläget hos befolkningen och därigenom upptäcka risker, riskgrupper och områden där det finns möjlighet att förebygga ohälsa och sjukdom. Kunskapen ska användas för förebyggande arbete och planering i kommunerna.

  Att barn och ungdomar är känsligare för miljöfaktorer är väl underbyggt. Ändå är merparten av vad vi vet om omgivningens påverkan på hälsan baserat på vuxna. Därför är Miljöhälsorapporten för barn en värdefull källa till kunskap för att skapa sunda livsmiljöer och en god folkhälsa.

  Rapporten visar att 9 % av länets tolvåringar upplever störningar från buller, vilket är mer än en fördubbling jämfört med 2011.

  En positiv förändring är att barns exponering för tobaksrök minskar, då allt färre röker inomhus. Dock ökar andelen barn som upplever andra negativa effekter av inomhusmiljön, såsom huvudvärk.

  Ämnen

  Taggar

  Regioner


  Vi vill ge kraft åt varje människa. Centerpartiet strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva. Stockholmsregionen är en av världens mest attraktiva regioner dit både människor och företag vill flytta. Vi vill utveckla regionen samtidigt som vi bevarar Stockholm som den öppna, medmänskliga och gröna plats som det är idag.

  Presskontakt

  Sofia Molin

  Sofia Molin

  Presskontakt Pressekreterare Centerpartiet Region Stockholm 070-737 41 42

  Relaterat material

  Vi vill ge kraft åt varje människa

  Vi vill ge kraft åt varje människa. Centerpartiet strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva. Stockholmsregionen är en av världens mest attraktiva regioner dit både människor och företag vill flytta. Vi vill utveckla regionen samtidigt som vi bevarar Stockholm som den öppna, medmänskliga och gröna plats som det är idag.

  Centerpartiet i Stockholm
  Vanadisvägen 28
  113 46 Stockholm
  Sverige