Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Stadens kulturstödssystem justeras för att bättre möta civilsamhällets kulturaktörer

Stockholm stad delar ut kulturstöd till det fria kulturlivet i syfte att stimulera produktivitet, konstnärlig förnyelse och skapa utrymme för nya initiativ och projekt. Nu justeras kulturstödssystemet för att bättre anpassas efter kulturlivets verklighet. Ambitionen är bland annat att stärka villkoren för stockholmarnas engagemang inom civilsamhället där ungdomskulturen utgör en viktig del.

I Stockholms stads budget för 2019 gav vi Kulturnämnden i uppdrag att utreda en kulturstödsreform. Syftet var att utforma strukturer som gynnar en mångfald av aktörer och motverkar utelåsningseffekter genom breddade villkor. I samband med utfört utredningsuppdrag har förvaltningen kunnat konstatera att det fria kulturlivet generellt är nöjda med dagens kulturstödsystem. Därför föreslår vi endast en justering av dagens system som möter budgetuppdragets intention men som inte fordrar en genomgripande reform.

Justeringen svarar till många av kulturaktörernas efterfrågan på bedömningsgrunder som tydligare gör skillnad på konstnärlig kvalitet och aktiviteter där kvalitén ligger i delaktighet och eget skapande. Justeringen grundar sig på kulturaktörernas åsikter som samlats in 2015–2019.

– Vi har tittat på kulturförvaltningens förslag och gör nu en justering för att bättre möta de framtida behoven vi ser finns inom det fria kulturlivet. Justeringen innebär bland annat att vi skapar bättre förutsättningar för ungdomsdrivna projekt att få stöd, säger kulturborgarråd Jonas Naddebo (C).

Bedömningsvillkoren förtydligas och blir mer transparenta beroende på om man vill söka stöd för professionell kulturverksamhet eller om man vill söka stöd för aktiviteter där stockholmarnas skapande, delaktighet eller folkbildning står i fokus. Detta kommer att stärka och underlätta för civilsamhällets bidrag till stadens kulturliv genom att en ny stödform införs för civilsamhällets kulturaktörer som särskilt lyfter fram delaktighet, eget skapande och folkbildning som viktiga kriterier. Systemet blir mer träffsäkert där särskilt ungas initiativ och kreativitet kan nås. I dagens system är detta en grupp som lätt faller mellan stolarna.

Stödet till de professionella kulturaktörerna justeras för att i högre grad anpassas efter utvecklingsbehov och initiativ som kan leda till nya etableringar. Stöd till etableringar kommer att innehålla mer rådgivning och vägledning men framförallt ett mycket mer efterfrågat flexibelt ansökningsförfarande. Stödformen Kulturstöd, som haft samma namn som det övergripande stödsystemet, byter för tydlighetens skull namn till Stöd till konstnärlig produktion och kulturarrangemang. Kulturverksamheter som kan söka stöd idag kommer även framöver att kunna söka stöd i det justerade stödsystemet.

Det justerade kulturstödet tillämpas med start 2020 och är fullt infört 2021. Inför implementeringsfasen av det justerade kulturstödsystemet kommer kulturförvaltningen att lägga ut information på webbplatsen i syfte att förtydliga och underlätta för alla berörda inom det fria kulturlivet.

Beslutsärendet publiceras på Insyn fredagen den 11 oktober kl. 15.00 https://insynsverige.se/stockholm-kultur

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner


Centerpartiet står för närodlad politik. Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva. Stockholmsregionen är en av världens mest attraktiva regioner dit både människor och företag vill flytta. Vi vill utveckla regionen samtidigt som vi bevarar Stockholm som den öppna, medmänskliga och gröna plats som det är idag.

Presskontakt

Helena Andersson

Helena Andersson

Presskontakt Presskontakt kultur och stadsmiljö Centerpartiet Stockholms stad +46 76 122 94 40