Gå direkt till innehåll
Spänd väntan på besked i regionfrågan

Blogginlägg -

Spänd väntan på besked i regionfrågan

I landstinget har veckan varit en blandning av internationella, landsting och distriktsuppdrag. Nästa vecka kommer indelningskommitténs förslag där ”kartan” presenteras, det kommer troligen inte bjuda några överraskningar, sedan får vi väl se hur reaktionerna blir. Idag har jag också deltagit vid det så kallade första spadtaget för Hjältarnas Hus, en efterlängtad byggnad som kommer att vara till nytta för alla barn och anhöriga. Ni kommer säkert att få se i media, men det som var mest gripande var alla barn som grävde det symboliska första spadtaget

Regionkommittén

Veckan inleddes med att det var möte i mitt utskott NAT. Det var ett intressant möte där vi hade en första diskussion om ett yttrande kring att minska matsvinnet.

Jag fick också förtroende att utses till rapportör angående en modernisering av nuvarande Alkoholstrategi. Känns väldigt kul och spännande eftersom det är lite som att stoppa huvudet i ett getingbo. Lite känslig fråga i unionen!

Landstingsstyrelsen

Rapporter

Ekonomi årsrapport

+ 8 mkr avvikelsen mot budget 112 mkr det som hjälper upp resultatet är återbetalning AFA med 50 mkr och ett finansnetto med 126 mkr.

Sammanfattningsvis så avviker verksamhetens budget med -292 mkr exkl AFA, landstinget har en hög nettokostnadsutveckling med 5,8% snittet de senaste åren är 2,6%, skillnaden motsvarar 230 mkr.

Landstingsdirektören informerar

Primärvården

Fortsatt problematik med hyrläkarkostnader, ett maxtak för kostnader är infört och börjar accepteras

Mats Brändström tidigare landstingsdirektör i Norrbotten och verksamhetsområdeschef i Västerbotten, har fått ett uppdrag som projektledare för ett gemensamt primärvårdsprojekt i Norra sjukvårdsregionen.

Spjutspetsmedel för klinisk forskning

10 projekt i tre år/2,6 mkr per projekt

Två grupper: Yngre forskare (disputerade senast 2008) och etablerade forskare

Peter Anderse, forskningen inom ALS som kan resultera i en bromsmedicin

Marene Landström cancerforskare, har identifierat signalmarkörer som hämmar cancerutvecklingen

Tomas Sandström lungforskare, forskar på konsekvenser av luftföroreningar

Anders Sjöstedt forskar på vaccin mot harpest

Malin Sund tumörcancerforskare, bukspottkörtelcancer specifikt, hur man via blodprov upptäcker markörer

Ulf Näslund forskar på hur livsstilsfrågor ska kommuniceras

Hugo Lövheim forskar på herpes i samband med demens

Clas Ahlm forskar på sorkfeber och bättre behandlingsmetoder

Christer Grönlund forskar på ultraljudteknik i samband med diagnostik

Pernilla Lif Holgersson tandläkare forskat bla. på ett samband mellan karies och amning

Rekryteringar

Ny HR direktör Johanna Näslund började 29 feb

Ekonomidirektör rekryteras nu intervjuer 25 mars

Alla chefer i ledningsgruppen har nu konverteras till direktörer

Ehälsa

Nytt journalsystem på gång, fler landsting har anslutit sig till det system som VLL förespråkar, ökade kostnader förväntas

Regionfrågan information vid Norrlands regionförbund

Prognosen är att det presenteras en karta med fyra nordliga landstingen som en region den 9 mars . För en start av processen inför en kommande regionbildning, kommer fyra arbetsgrupper med 20 politiker i varje grupp att tillsättas, ett extra direktionsmöte kallas den 19 april för att fatta nödvändiga beslut. Grupperna är

-mellankommunala arbetet (kommunförbunden)

-regionalutveckling

-kollektivtrafik (stora skillnader mellan landstingen)

-kulturen

NRF hanterar sjukvården

Läkemedelsmål 2016 

Bo Sundqvist ordförande läkemedelskommittén

Tandvårds och läkemedelsförmånsverket (TLV) är den centrala myndigheten som hanterar introduktioner av nya läkemedel och godkänner i samarbete med en europeisk myndighet vilka läkemedel som godkänns för rekvisitionsläkemedel (används vid sjukhus/vårdcentraler) och receptläkemedel (köps på apoteket), läkemedelskommittén arbetar i huvudsak konsultativt

Läkemedelsmål för landstinget är två

Behandlingsmål

Minskning av tex Antibiotika, sömnmedel, minskning av läkemedel generellt till äldre.

Besparingsmål

Hitta alternativa till inkontinensläkemedel, inhalationsläkemedel, sömnmedel

Ärendelistan

Handlingsplan primärvård var det allra intressanta ärendet, majoriteten har presenterat ett förslag, sedan har alliansen gjort ett alternativt/kompletterade förslag. Beslutet blev att återremittera ärendet till nästa styrelse för att det förhoppningsvis ska inarbetas ett antal förslag från alliansen.

Distriktsstyrelsens ärendelista innehöll planering inför distriktsstämman, kyrkoval, utbildning och regionfrågan

------------------------------------------------------------------------

Västerbottens läns landsting

Ewa-May Karlsson (c)

Gruppledare

Tel: 090-785 73 29,arbetet 0933-30065, bostaden

Mobil:070- 663 64 94

e-post: ewamay.karlsson@vll.se

Besöksadress: Landstingshuset, Köksvägen 1 Umeå

_____________________________________________

Ämnen

Taggar

Regions


Centerpartiet står för en Närodlad Politik och med det menar vi att omsorgen om miljön är en grundförutsättning för att ha någon politik överhuvudtaget. Vi vill ställa om till ett långsiktigt hållbart samhälle både ekonomiskt, socialt och ekologiskt och det ser vi som en förutsättning för framtiden.

Närodlad politik betyder också att vi ifrågasätter övertron till de centralistiska storskaliga lösningarna där staten, kommunen eller landstingen alltid skall bestämma. Vi tror att decentralisering av makt och inflytande är det bästa, att människor själva kan fatta beslut som rör dem och deras vardag, bättre än om det alltid skall vara politiker eller tjänstemän som bestämmer.