Pressmeddelande -

Orättvisa effekter av LSS

Från den 1 mars i år har ett nytt system för utjämning av kommunernas kostnader för LSS-verksamheten varit i kraft. Systemet tillkom efter år av sökande efter en lämplig modell för att finansiera den lagstiftning som riksdagen i bred enighet beslutat om. Kerstin Lundgren (c) interpellerar Sven-Erik Österberg: Tyvärr fick utredningen som föregick införandet av det nya utjämningssystemet inte arbeta förutsättningslöst. Den fick tankeförbud och fick hålla sig till gällande förutsättning - d v s att statsmakten bestämmer allt och överlåter till kommunerna att betala notan. En modell som inte bara rimmar illa med federalistiska principer utan även med synen att det i vart fall skall finnas utrymme för lokalt självstyre om det ska vara kommunerna som står för finansieringen. Nu har dock beslutet tagits och skall som andra likartade system införas under ett antal år. Genomförandeperioden är satt till och med 2008. Redan första året utsätts systemet för mycket hård kritik från flera håll. Eftersom kostnadsspridningen inom LSS-verksamheten har varit stor är det måhända inte förvånande. Dock måste man enligt min mening vara beredd att ställa frågan om det är rimligt att göra en omfördelning utifrån en genomsnittlig standardkostnad för riket. Det leder t ex till att Södertälje kommun som idag rymmer de läkepedagogiska institutioner som väldigt många efterfrågar - får en ökad kostnad motsvarande drygt 50 öres skattehöjning. Här pågår också diskussioner om kommundelning. Av den utredning som gjorts framgår att den nya kommunen skulle drabbas av en flerdubblad skattehöjning till följd av utjämningssystemets konsekvenser. Det visar också hur systemet skulle slå i minst 115 av landets kommuner. Det är en av de svårsmälta förutsättningar som riksdagens majoritet givit det kommunala självstyret och som driver fram inte bara underskott i kommunala budgetar utan också idéer om kommunsammanläggningar. Med hänvisning till ovanstående vill jag ställa följande fråga till ministern: Vilka initiativ avser ministern vidta för att komma till rätta med de problem som påtalats till följd av det i år införda utjämningssystemet för LSS-kostnader?

Ämnen

  • Politik

Centerpartiet står för Närodlad politik. Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva.

Kontakter

Centerpartiets Pressjour

Presskontakt 08-234320