Pressmeddelande -

TERAPI MOTVERKAR VIKTUPPGÅNG EFTER FETMAKIRURGI

Patienter som genomgått en fetmaoperation och som samtidigt får en ny form av terapi för att acceptera sina känslor och tankar runt ätande och ompröva sin ofta negativa självbild kan förebygga att de efterhand åter börjar gå upp i vikt, visar en ny svensk studie. 

Fetmakirurgi är den effektivaste metoden både för att gå ned i vikt och behålla den nya vikten. Men mellan 20 och 30 procent av patienterna börjar gå upp i vikt igen inom 24 månader.

De som framför allt är i riskzonen är de som äter för att undvika och döva negativa känslor och tankar runt sin vikt (emotional eating), till exempel hetsätning. De har en negativ självbild och kroppsuppfattning och dålig livskvalitet. Men om detta mönster kan brytas ökar chanserna för att patienterna ska hålla sin nya vikt och trivas med sin tillvaro.

Positiva värden

Den nya studien har genomförts i samarbete mellan institutionen för psykologi vid Uppsala universitet och Centrum för titthålskirurgi i Stockholm. De 39 patienterna fick först besvara en enkät om ätstörningar, känslor och beteenden och den egna kroppsuppfattningen. (1)

Därefter fick 19 den standarduppföljning som görs efter en fetmaoperation och de övriga så kallad acceptance and commitment therapy (ACT). Det är en form av kognitiv beteendeterapi (KBT) men är mindre inriktad på instruktioner och mer på att betona för patienten positiva livsvärden.

Studiens resultat har nyligen presenterats i den vetenskapliga tidskriften Obesitas Clinical research and practice.

Sandra Weineland, som är ansvarig för studien är anställd som psykolog vid Uppsala universitet och vid Centrum för titthålskirurgi (CFTK) ska även presentera forskning vid psykoterapikonferens i Parma i juli, samt vid den kommande världskongressen för fetmakirurgi, IFSO i Hamburg den 31/8- 3/9.

- Ingen annan privat klinik erbjuder detta unika stöd i samband med fetmaoperationer, säger Dag Arvidsson, kirurg och grundare av CFTK.

 Acceptera skuld och skam

Terapin som Sandra Weineland har utvecklat med sin handledare JoAnne Dahl kan till exempel innebära hjälp att acceptera, och inte försöka förtränga, negativa tankar och känslor som skuld och skam. Målet är att få patienten att leva mer i nuet och bryta invanda tankemönster om vikt och ätande och våga pröva sådant man tidigare kanske undvikit på grund av sin fetma, som nära relationer, att arbeta utanför hemmet och fysisk aktivitet.

Patienterna som fick ACT fick träffa en terapeut två gånger, sex veckors behandling via internet och regelbunden telefonkontakt. Resultaten visar att dessa patienter signifikant förbättrades vad gällde ätstörningar, negativ kroppsuppfattning, livskvalitet och acceptans av viktrelaterade tankar och känslor, jämfört med dem som gavs standardbehandling.

Resultaten pekar på att ACT kan öppna nya möjligheter för patienter som genomgått en fetmaoperation och göra dem bättre förberedda för livet därefter.

(1)  Weineland et al. Accepance and commitment therapy for bariatric surgery patients, a pilot RCT. Obes Res Clin Pract (2011).

För mer information kontakta:

Dag Arvidsson, kirurg och grundare av CFTK, 0708-164 608

Dag.arvidsson@cftk.se

Sandra Weineland, leg psykolog och doktorand,  0708 73 57 88

Sandra.weineland@cftk.se

 

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

  • cftk
  • sleeve gastrectomy
  • gastric bypass
  • överviktsoperation
  • viktnedgång

Kontakter

Ewa Börjesson

Presskontakt VD 072-164 70 88

Relaterat innehåll