Pressmeddelande -

Operationskön som försvann

Personalen på kirurgkliniken i Skövde har lyckats få bort sin kö – enbart genom att förändra sitt arbetssätt. Det visar en fallstudie av Anders Plantin som är kirurg på Skaraborgs sjukhus och doktorand vid Chalmers. Bakom förändringen ligger kunskap om logistik och produktionsplanering, som från början kommer från industrin.

Anders Plantin hade arbetat som läkare i 20 år när han inledde en ny bana som logistikforskare på Chalmers.

– Jag har engagerat mig inom det här området på grund av all frustration jag har känt under åren i sjukvården, säger han. Där finns ett extremt stort behov av bättre produktionsplanering. Vårdens största problem är inte medicinska, utan organisatoriska.

Kirurgkliniken i Skövde var en ganska typisk sjukhusklinik för några år sedan. Den hade en operationskö på 120 dagar i genomsnitt. Personalen jobbade hårt och hade en hög stressnivå, men de hade svårt att se vad man kunde göra åt det hela och planeringsprocesserna var dåligt utvecklade.

Jobbar smartare, inte hårdare
Våren 2010 startade ett förbättringsprojekt på kliniken. Anders Plantin fick rollen som projektledare, samtidigt som han påbörjade en studie av förändringen, i rollen som forskare.

När studien var klar två år senare kunde han konstatera att projektet hade fått väldigt positiva konkreta resultat. Kliniken har inte fått ökade resurser under perioden, men operationskön är numera nere på 30 dagar i genomsnitt. Det är precis lagom för att kunna matcha operationstiderna med rätt patienter. Personalen upplever inte att arbetsbördan har ökat, utan att den har jämnats ut så att det blir färre dagar med överbelastning.

– Detta handlar inte om att folk ska springa ännu fortare, säger Anders Plantin. Och projektet kom inte till på grund av besparingskrav, utan ett beslut om att utbilda medarbetarna i förbättringsarbete. Förändringen har drivits fram av medarbetarna eget engagemang. Det tror jag är nödvändigt om man ska få till en förändring som är hållbar i längden.

Förbättringsprojektet har bestått av många olika processer och åtgärder (se faktaruta). Ett konkret exempel är att man nu har ett jämnare antal kirurger i tjänst på operationsavdelningen. Tidigare varierade antalet kirurger mellan 2 och 8, medan antalet övrig personal och operationssalar var mer konstant. Antalet läkare var ofta den begränsande faktorn.

Kunskap från industrin till sjukvården
Anders Plantin är doktorand vid forskningscentrumet Centre for Healthcare Improvement (CHI) på Chalmers, där man arbetar just med sjukvårdens organisatoriska problem. Kunskap om till exempel produktionsplanering har utvecklats inom tillverkningsindustrin under mer än 50 år. Forskarna på CHI arbetar med att anpassa den kunskapen och överföra den till sjukvårdens verklighet – något som kommer att behövas allt mer under kommande år när sjukvårdens utmaningar blir än större, bland annat på grund av vår åldrande befolkning.

CHI:s föreståndare Andreas Hellström menar att det finns enorma möjligheter för svensk sjukvård att förbättras på ett liknande sätt som kirurgkliniken i Skövde.

– Flera studier visar att 20 till 30 procent av sjukvårdens kostnader beror på brister i effektivitet, säger han. De kostnaderna är det första man måste försöka få bort, snarare än ta till generella nedskärningar. Mycket kan vinnas bara genom att satsa på modern kunskap om kvalitetsarbete, logistik och organisering.


Bildtext: En av framgångsfaktorerna för kirurgkliniken i Skövde är att läkarna har varit drivande i förbättringsarbetet, enligt Anders Plantin.
Foto: Skaraborgs Sjukhus

 

Fakta om förbättringsprojektet på kirurgkliniken i Skövde
Våren 2010 startade ett förbättringsprojekt som skulle involvera kirurgklinikens alla 200 anställda i arbetet med att bli mer processorienterade, jobba med ständiga förbättringar, förbättra arbetsmiljön och försöka komma till rätta med kösituationen. Man skapade ett antal förbättringsgrupper, som alla var tvärprofessionella med representanter från alla yrkesgrupper. Grupperna jobbade med problem-identifiering och kom fram till egna lösningsförslag där mycket handlade just om produktionsuppdrag och resursfördelning, till exempel läkarschema. Löpande har klinikens alla medarbetare träffats och förbättringsgruppernas resultat redovisats.

 

Fakta om Centre for Healthcare Improvement (CHI)
Centre for Healthcare Improvement (CHI) är ett forsknings- och utbildningscentrum vid Chalmers tekniska högskola och hör till Institutionen för teknikens ekonomi och organisation. Här finns expertis inom exempelvis kvalitetsutveckling, logistik, produktionsplanering och innovation. CHI bedriver forskning och utbildning med målsättning att förbättra och utveckla sjukvården. För närvarande bedrivs 12 olika forskningsprojekt, och en rad utbildningar för chefer och verksamhetsutvecklare inom vården.
Centrumets anslag kommer bland annat från Vinnvård, som finansierar forskning som ska hjälpa vården att hantera de kommande årens stora utmaningar.

Läs Anders Plantins studie

Onsdagen den 3 juli deltar Andreas Hellström i ett seminarium i Almedalen, men titeln Bättre vård för patienten men till en lägre kostnad – en uppgift för ingenjörer och ny teknik

För mer information, kontakta:

Anders Plantin, överläkare på Skaraborgs sjukhus och doktorand på Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Chalmers,  anders.plantin@vgregion.se , 0700-20 94 75

Andreas Hellström, föreståndare för Centre for Healthcare Improvement och lektor på Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Chalmers,  andreas.hellstrom@chalmers.se , 076-119 14 23

Relaterade länkar

Ämnen

  • Universitet, högskola

Kategorier

  • sjukvård

Chalmers i Göteborg forskar och utbildar inom teknik, naturvetenskap och arkitektur, med en hållbar framtid som allomfattande vision. Chalmers är känt för sin effektiva innovationsmiljö och har åtta styrkeområden av internationell dignitet – Energi, Informations- och kommunikationsteknologi, Livsvetenskaper, Materialvetenskap, Nanovetenskap och nanoteknologi, Produktion, Samhällsbyggnad och Transport.

Kontakter

Johanna Wilde

Presskontakt Presskommunikatör 031-772 20 29