Pressmeddelande -

CHERRYFÖRETAGEN: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CHERRYFÖRETAGEN AB (PUBL)

Aktieägarna i Cherryföretagen AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 15 maj 2006 klockan 15.00 i Konferens Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57A i Stockholm. Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall - dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken tisdagen den 9 maj 2006, - dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast torsdagen den 11 maj 2006 klockan 12.00. Anmälan om deltagande i bolagsstämman skall ske skriftligen till bolaget på adress Birger Jarlsgatan 57B, 113 56 Stockholm, per telefon 08-506 403 00, per fax 08-735 57 44 eller via e-post: info@cherry.se. Vid anmälan bör uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt antal biträden (högst två). Sker deltagande med stöd av fullmakt bör denna insändas i samband med anmälan om deltagande i bolagsstämman. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före tisdagen den 9 maj 2006. Förslag till dagordning 1. Val av ordförande vid stämman 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 3. Godkännande av dagordning 4. Val av en eller två protokolljusterare 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2005 samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2005 7. Anförande av verkställande direktören 8. Beslut om (a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning (b) dispositioner beträffande årets resultat enligt den fastställda balansräkningen (c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören 9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 10. Fastställande av arvoden åt styrelsen 11. Val av styrelse 12. Godkännande av ordning för valberedning inför styrelseval 13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission 14. Beslut om ändring av bolagsordningen 15. Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till bolagsstämman Förslag till beslut Disposition av årets resultat (punkt 8b) Styrelsen har beslutat föreslå bolagsstämman att ingen utdelning skall ske för räkenskapsåret 2005. Styrelse (punkt 9-11) Valberedningen, bestående av Per Hamberg, tillika ordförande i valberedningen, Rolf Blom representerande Dixcart Financial Services Limited och Fredrik Danielsson representerande Straumur-Burdarás föreslår: - sju styrelseledamöter utan suppleanter, - omval av John Wattin, Per Hamberg, Anders Holmgren, Anna-Carin Månsson och Patrick Svensk samt nyval av Kicki Wallje-Lund och Skúli Valberg Olafsson till styrelseledamöter, - att arvode till styrelsen för styrelsearbete, kommittéarbete och arbete utöver normalt styrelsearbete utgår med 1 000 000 kronor att fördelas enligt styrelsens bestämmande. Kicki Wallje-Lund, född 1953, är verkställande direktör i Wellnet AB och styrelseordförande i Curera Sverige AB. Skúli Valberg Olafsson, född 1966 är Director of Business Development i Straumur-Burdarás Investment Bank och ordförande i Skyrr Computing Center, vice ordförande i Opin Kerfi Group samt ledamot i Bru Venture Capital, CCP, Teton Investments och Morgunbladid Newspaper. . Styrelseledamoten Ragnar Thorisson har avböjt omval. Valberedningens förslag stöds av aktieägare representerande cirka 70 procent av rösterna i bolaget, innefattande bland annat Straumur-Burdarás, Dixcart Financial Services Limited, familjen Per Hamberg, familjen Lars Kling samt familjen Bill Lindwall. Valberedning (punkt 12) Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner följande ordning för beredning av frågor om styrelseval. Arbetet med att ta fram ett förslag till styrelse inför årsstämma 2007 skall utföras av en valberedning. Valberedningen kommer att bildas under hösten 2006 efter samråd med minst tre större aktieägare. Valberedningens sammansättning kommer att offentliggöras i delårsrapporten för det tredje kvartalet 2006. Beslut om bemyndigande (punkt 13) Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, längst intill nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägare, fatta beslut om nyemission av sammanlagt högst 3 000 000 aktier av serie B mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor. Om bemyndigandet utnyttjas till fullo motsvarar detta en utspädningseffekt om 7,7 procent av aktiekapitalet och 3,4 procent av röstetalet. Skälet till att nyemission skall kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra finansiering på ett tidseffektivt sätt i samband med företagsförvärv. Vid nyemission som sker utan företrädesrätt för aktieägarna skall emissionskursen fastställas på marknadsmässiga villkor. Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 14) Styrelsen föreslår att bolagets firma ändras till Betsson AB (publ) samt i övrigt vissa ändringar föranledda av ikraftträdandet av den nya aktiebolagslagen. Ändringarna av bolagsordningen innebär i huvudsak att bestämmelsen om akties nominella belopp ersätts med bestämmelse om ett lägsta och högsta antal aktier i bolaget, att aktieägarna skall ha företrädesrätt vid sådan nyemission av aktier som inte sker mot betalning med apportegendom och att sådan företrädesrätt även skall äga motsvarande tillämpning vid emission av teckningsoptioner och konvertibler, att kallelse skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och i Dagens Industri, att aktieägare som vill deltaga i bolagsstämma skall vara upptagen som aktieägare i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållanden fem vardagar före stämman samt vissa ytterligare ändringar som är en direkt följd av ikraftträdandet av nya aktiebolagslagen eller som är av redaktionell karaktär. Stockholm i april 2006 Styrelsen För ytterligare information, kontakta: Pontus Lindwall, VD och koncernchef, tfn 08-556 967 10, 0708-27 51 55, pontus@netent.com Cherry är ett börsnoterat svenskt spelföretag med cirka 3 800 aktieägare. Bolagets B-aktie är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Verksamheten är inriktad på Internet-, casino- och automatspel. Spelverksamheten bedrivs i huvudsak över Internetcasinon och spelbörsen Betsson.com. Via Cherry Casino bedrivs spelverksamhet på restauranger i Sverige, på fartyg och spelhallar. Cherry sysselsätter ca 800 personer.

Ämnen

  • Konst, kultur, underhållning

Regioner

  • Stockholm

Cherry har bedrivit spel sedan 1963. Cherry är idag marknadsledande inom restaurangcasino i Sverige och ledande inom spelautomater på nätet i Skandinavien. Verksamheterna bedrivs på restauranger i Sverige och på nätet.

Cherrys logo, Körsbärsklasen, är idag ett välkänt varumärke som symboliserar den lilla vinsten som utbetalas ofta och som ända sedan spelautomaternas födelse gjort spelare glada.

Relaterade event