Pressmeddelande -

CHERRYFÖRETAGEN: KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA

Cherryföretagen AB:s (publ) årsstämma avhölls den 15 maj på Konferens Spårvagnshallarna, Stockholm. Utdelning m.m. Stämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen enligt framlagd årsredovisning avseende verksamhetsåret 2005. Stämman beslutade att ingen utdelning skall utgå för år 2005 och att årets vinst balanseras i ny räkning. Styrelse Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2005. Bolagsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna John Wattin, Per Hamberg, Anders Holmgren, Anna-Carin Månsson och Patrick Svensk samt nyval av Kicki Wallje-Lund och Skúli Valberg Olafsson. Kicki Wallje-Lund, född 1953, är verkställande direktör i Wellnet AB och styrelseordförande i Curera Sverige AB. Skúli Valberg Olafsson, född 1966 är COO i Straumur-Burdarás Investment Bank och ordförande i Skyrr Computing Center, vice ordförande i Opin Kerfi Group samt ledamot i Bru Venture Capital, CCP, Teton Investments och Morgunbladid Newspaper. Vid konstituerande styrelsemötet omvaldes John Wattin till styrelseordförande. Bolagsstämman beslutade att arvode till styrelsen för tiden intill nästa årsstämma skall utgå med 1 000 000 kronor att av styrelsen fördelas mellan dess ledamöter. Bemyndigande samt ändring av bolagsordningen Bolagsstämman beslutade vidare i enlighet med styrelsens förslag om (1) att bemyndiga styrelsen att med eller utan företrädesrätt för aktieägare, besluta om nyemission av sammanlagt högst 3 000 000 aktier av serie B mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor, samt (2) ändring av bolagsordningen innebärande bland annat att bolagets firma ändras till Betsson AB (publ), varvid styrelsen bemyndigades att vidta eventuell justering av firmanamnet om så erfordras för registrering av bolagsordningen hos Bolagsverket, samt i övrigt vissa ändringar föranledda av ikraftträdandet av den nya aktiebolagslagen. Cherryföretagen AB (publ) Styrelsen För närmare information, kontakta Pontus Lindwall, VD och koncernchef, tfn 08-556 967 10, 0708-27 51 55, pontus@netent.com Cherry i korthet Cherry är ett börsnoterat svenskt spelföretag med cirka 4 000 aktieägare. Bolagets B-aktie är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Verksamheten är inriktad på Internet-, casino- och automatspel. Spelverksamheten bedrivs i huvudsak över Internetcasinon och spelbörsen Betsson.com. Via Cherry Casino bedrivs spelverksamhet på restauranger i Sverige, på fartyg och spelhallar. Cherry sysselsätter cirka 800 personer.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Cherry har bedrivit spel sedan 1963. Cherry är idag marknadsledande inom restaurangcasino i Sverige och ledande inom spelautomater på nätet i Skandinavien. Verksamheterna bedrivs på restauranger i Sverige och på nätet.

Cherrys logo, Körsbärsklasen, är idag ett välkänt varumärke som symboliserar den lilla vinsten som utbetalas ofta och som ända sedan spelautomaternas födelse gjort spelare glada.