Pressmeddelande -

Cherrys delårsrapport kvartal 3 2008, 1 januari - 30 september

(Aktietorget: CHER B)

Highlights

Tredje kvartalet;

* Koncernens omsättning uppgick till 56,8 (63,1) mkr. Intäktsminskningen förklaras främst av avvecklingen av det olönsamma landbaserade spelet i Danmark samtidigt som konjunkturnedgången påverkat både Restaurangcasino och Maritimt Spel i Norden. Maritimt Spel Medelhavet visar fortfarande på god tillväxt till följd av antalet utökade fartyg.

* Rörelseresultatet uppgick till 2,2 (2,6) mkr vilket förklaras främst av att resultatet är belastat med förluster i Danmark samt Cherrys ökade satsning på utvecklingsprojekt. Maritimt Spel ökade sitt rörelseresultat med 27,8 procent jämfört med kvartal 3 2007 och detta förklaras främst på god resultat utveckling i Medelhavet. Under kvartal 3 har förlusten i Danmark på den landbaserade verksamheten uppgått till cirka -300 tkr och består både av avvecklingskostnader samt fortsatt dåligt resultat för den landbaserade verksamheten. Cherry har under Q3 2008 avvecklat majoriteten av den danska landbaserade verksamheten och resterande landbaserad verksamhet, som består av spel på 3 Shell stationer samt den Cherry ägda spelhallen i Nörrebro, Köpenhamn, kommer senast att vara avvecklade under 2009. I takt med avvecklingen av landbaserat spel kommer Cherry öka lönsamheten i Danmark och koncentrera sig enbart på Maritimt Spel. Utöver detta fortsätter Cherry sin offensiva satsning på utvecklingsprojekt vilket under Q3 2008 belastar koncernen med -1 mkr.

* Resultat efter finansiella poster uppgick till 2,2 (2,5) mkr och resultat efter skatt uppgick till 1,2 (2,1) mkr.


Delårsperioden;

* Koncernens omsättning uppgick till 169,9 (176,7) mkr. Intäktsminskningen förklaras främst av avvecklingen av det landbaserade spelet i Danmark samt påverkan av konjunktur nedgången inom Maritimt spel Norden samt Restaurangcasino.

* Rörelseresultatet uppgick till 0,3 (4,9) mkr vilket främst beror på förlust i den landbaserade verksamheten i Danmark (-2,3 mkr) samt Cherrys satsning på utvecklingsprojekt (-3,1 mkr).

* Resultat efter finansiella poster uppgick till 0,1 (4,4) mkr och resultat efter skatt uppgick till -0,1 (3,6) mkr motsvarande -0,29 (0,73) kr per aktie efter minoritetsintresse.

Viktiga händelser under tredje kvartalet;

* Huvuddelen av Cherrys spelställen inom Restaurangcasino har under juni/juli utrustats med 11 boxars spelduk för Black Jack mot tidigare 9 boxars spelduk. Cherry som tagit fram layouten för spelduken och fått den godkänd hos Lotteriinspektionen, förväntar sig ökad omsättning och lönsamhet till följd av det nya utvecklingsprojektet.

* Cherry A/S Danmark har fram till 30 september stängt fem av åtta spelplatser inom Shell som följd av beslutet att avveckla landbaserat spel i Danmark. Ett krav är lämnat för kompensation av rånet/bedrägeriet på en av Shell servicestationer. Ärendet är lämnat för rättslig prövning där Cherry bedömer sig ha goda grunder att förvänta sig kompensation av Shell servicestation enligt gällande avtal. Ärendet förväntas först vara avgjort under första halvåret av 2009.

* Cherry har under Q3 sett över den operativa verksamheten i vår Maritima Nordiska verksamhet och beslutat att genomföra effektiviseringar.


Viktiga händelser efter rapport perioden;

* Cherry har gjort en översyn av organisationen inom Cherry Maritime Gaming AB till följd av den vikande konjunkturen. Effektiviseringar kommer få fullt genomslag först under andra halvan av 2009.


Kommentarer från Gunnar Lind, Verkställande Direktör

Då kan vi konstatera att ytterliggare ett kvartal kan läggas till handlingarna. En period som naturligtvis handlat mycket kring finanskriser och lågkonjunktur. Vi kan konstatera att Cherry har en god soliditet vilket vi bedömer kommer gynna oss när nya möjligheter dyker upp.

Även Cherry märker till viss del av lågkonjunkturen genom att omsättningen minskar något jämfört med motsvarande period förra året. Restaurangcasino minskar sin omsättning, men genom stort fokus på kostnader, utveckling genom 11 boxar layout samt införande av kortterminaler förbättras lönsamheten. Konkurrensen på den svenska spelmarknaden är fortfarande en utmaning, styrd av ett regelverk som är föråldrat och i stort behov av förändringar, vilket vi också försöker få gehör genom den statliga spelutredningen. Cherry har fortsatt sitt arbete med att ta fram argument och fakta för att visa på det orimliga med ett spelmonopol som helt är inriktat på vinstmaximering och på de negativa konsekvenser synsättet får ur ett folkhälsoperspektiv. Spelutredningen kommer att presenteras i mitten av december 2008, då vi hoppas på förslag som radikalt ändrar på monopolets situation och regelverket för spel i Sverige.

Cherrys maritima verksamheter visar blandade resultat. Maritimt spel i Norden som bedriver spel ombord på fartyg på Östersjön, visar på en minskad omsättning, och ett något lägre resultat till följd av den något sämre konjunkturen. Vi har som en konsekvens av detta tittat över organisationen vilket resulterat i att ett rationaliseringsprogram har implementerats.

I maj tog vi beslutet att avveckla landbaserat spel i Danmark till följd av olönsamhet. Vi har för närvarande tre spelplatser kvar i samarbete med Shell samt spelhallen i Nörrebro, Köpenhamn. Spelhallen i Nörrebro är ute till försäljning och de tre spelhallarna hos Shell kommer att vara avvecklade under 2009. Våra resultat i Danmark belastas, förutom av avvecklingskostnader, förluster inom den landbaserade verksamheten, även av det rån eller bedrägeri en spelhall utsattes för i början av 2008. Vi har inlett ett rättsligt förfarande i syfte att få ersättning för våra kostnader, men vår uppfattning är att det inte kommer till ett avgörande under 2008.

Ett glädjeämne är vår maritima verksamhet i Medelhavet som drivs i vårt delägda bolag Cherry Services Ltd. Vårt senaste projekt, att installera casinon ombord på Grimaldi Lines två helt nya fartyg, är avslutade och spelet ombord är nu i full drift. Även om ny verksamhet brukar vara tröga i starten, är de första månadernas resultat glädjande. Vår satsning i Medelhavet ligger fast, och är prioriterat då vi fortsatt ser en potential att öka vår omsättning och lönsamhet i området.

Våra utvecklingsprojekt inom koncernen går enligt plan. Koncernen har genom sina utvecklingsprojekt skapat tre nya produkter/tjänster under 2007 och 2008. Senast i raden lanserades 11 boxars spelduk för Black Jack som förväntar öka omsättning och lönsamhet. Tidigare lanserades Eventcasino i februari 2007 och den 20 februari 2008 lanserades koncernens spelsajt "PlayCherry.com". Det är naturligtvis inte lätt att konkurrera med de stora aktörerna inom nätspel, men man följer, trots konkurrenssituationen, i stort den ursprungliga planen. Utvecklingsprojekten kostnadsförs löpande och belastar våra resultat. Samtidigt är utvecklingsprojekten en investering för framtiden och satsningarna ska över tid leda till ökad tillväxt och ökat resultat för Cherry och samtidigt bidra med spelglädje för våra kunder.


Koncernen

Tredje kvartalet

Cherrys intäkter under tredje kvartalet 2008 uppgick till 56,8 (63,1) mkr. Maritimt Spel visar en intäktsminskning med 11,8 procent till 28,5 (32,3) mkr förklarat av avvecklingen av vårt landbaserade spel i Danmark samt konjunktur nedgången som påverkat vårt Maritima spel i Norden. Vår verksamhet i Medelhavet fortsätter visa god tillväxt till följd av expansionen i Medelhavet samt vår medvetna strategi att erbjuda våra partners och kunder modern utrustning med hög service nivå. Restaurangcasino minskade sin omsättning med -9,2 procent till 27,8 (30,6) mkr till följd av den något sämre konjunkturen jämfört med Q3 2007. Som en följd av intäktsminskningen har Cherry under juni/juli lanserat 11 boxars spelduk (mot tidigare 9) samt även utökat antal spelställen med kortterminaler.

Rörelseresultatet uppgick till 2,2 (2,6) mkr och minskningen förklaras främst av att resultatet är belastat med förluster i Danmark på 300 tkr, dels beroende på avvecklingskostnader samt att den landbaserade verksamheten inte utvecklats enligt plan mycket beroende på rökförbudet som infördes under Q3 2007. Cherry kommer därför under 2008/2009 avveckla landbaserat spel i Danmark och därigenom öka sin lönsamhet i Danmark. Utöver detta fortsätter Cherry att satsa offensivt på nya utvecklingsprojekt såsom PlayCherry.com samt andra utvecklingsprojekt vilket belastar koncernen med -1 mkr under Q3 2008. Maritimt spel ökade sin rörelsemarginal med 27,8 procent till 2,3 (1,8 mkr). Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till 3,7 (4,2) procent under kvartalet.

Resultatet före skatt uppgick till 2,2 (2,5) mkr. Resultatet efter skatt uppgick till 1,2 (2,1) mkr vilket motsvarar
0,13 (0,44) kronor per aktie efter minoritetsintresse. Vinstmarginalen uppgick till 3,8 (3,9) procent.


Delårsperioden

Koncernens omsättning uppgick till 169,9 (176,7) mkr. Rörelseresultatet uppgick till 0,3 (4,9) mkr vilket främst förklaras via förluster avseende den landbaserade verksamheten i Danmark (-2,3 mkr) samt Cherrys offensiva satsning på utvecklingsprojekt (-3,1 mkr).

Resultat efter finansiella poster uppgick till 0,1 (4,4) mkr och resultat efter skatt uppgick till -0,1 (3,6) mkr motsvarande -0,29 (0,73) kr per aktie efter minoritetsintresse. Avkastningen på eget kapital var -2 (6) procent och på totalt kapital 0,6 (6) procent.


Affärsområden
Cherrys verksamhet är indelad i två affärsområden samt utvecklingsprojekt

* Restaurangcasino - traditionellt casinospel (Black Jack, Roulette) som bedrivs på svenska restauranger, nattklubbar och hotell samt erbjuder företag och privatpersoner Eventcasino.

* Maritimt Spel - spelverksamhet på fartyg i internationell trafik som trafikerar främst i Östersjön/Nordsjön och Medelhavet, samt landbaserat spel i Danmark. Cherry beslöt under maj att avveckla den landbaserade spelverksamheten i Danmark under 2008/2009.

* Utvecklingsprojekt - Cherry har ett antal utvecklingsprojekt som bedrivs inom koncernen för att skapa nya tjänster och produkter som stödjer Cherrys affärsidé och strategi. Fram till den dag produkten/tjänsten är lanserad och etablerad tas kostnaden centralt inom koncernen och redovisas i segmentrapporteringen som "Utvecklingsprojekt" för att skapa en tydlighet i vad koncernens affärsområden genererar.


Restaurangcasino

Affärsområde Restaurangcasino bedriver bordspel på cirka 210 spelplatser i Sverige (Black Jack och Roulette). Cherry är marknadsledande inom restaurangcasino i Sverige med 38,2 procent av de aktiva spelborden vilket gör Cherry till den största privata aktören på den svenska marknaden. Statistiken är hämtad från Lotteriinspektionen från september 2008.

Cherry lanserade under juni/juli 2008, 11 boxars spelduk för Black Jack mot tidigare 9. Cherry lanserade i februari 2007 en ny produkt, Eventcasino. Produktlanseringarna är i linje med Cherrys strategi och förväntas vara omsättnings- och marginalhöjande i avvaktan på en omreglering av den svenska spelmarknaden.

Tredje kvartalet/Delårsperioden - Restaurangcasino

För tredje kvartalet 2008 uppgick intäkterna till 27,8 (30,6) mkr och rörelseresultatet minskade något till 2,0 (2,3) mkr. Försämringen av omsättningen förklaras främst genom den något sämre konjunkturen. Till följd av den minskade omsättningen har Cherry under Q3 ökat antal kortterminaler samt lanserat 11 boxars speldukar (mot tidigare 9 boxars) för Black Jack.
För hela delårsperioden uppgick intäkterna till 80,9 (88,5) mkr och rörelseresultatet blev 5,3 (5,2) mkr vilket motsvarar en ökning med 1,1 procent.


Maritimt Spel

Affärsområde Maritimt Spel bedriver spel (spelautomater och bordspel) på 55 fartyg varav 15 i Medelhavet och 40 fartyg i Östersjön/Nordsjön. Cherry bedömer sig vara marknadsledande i Norden och under 2007 har marknadsandelen ökat från 36 procent till 38 procent mätt av antalet fartyg som idag har spel ombord.

I Medelhavet uppskattar Cherry att marknadsandelen under första halvåret av 2008 har ökat från 12 procent till 17 procent mätt i antalet fartyg som idag har spel ombord på sina fartyg.

I Danmark bedriver Cherry landbaserat spel på 3 servicestationer tillsammans med danska Shell samt på ett antal spelhallar. Cherry har bestämt sig för att avveckla den landbaserade spel verksamheten under 2008/2009.


Tredje kvartalet/Delårsperioden - Maritimt Spel

För tredje kvartalet 2008 uppgick intäkterna till 28,5 (32,3) mkr vilket motsvarar en minskning med 11,8 procent vilket främst förklaras av avvecklingen av det landbaserade spelet i Danmark samt minskad omsättning inom Maritimt spel Norden. Rörelseresultatet ökade med 27,8 procent till 2,3 (1,8) mkr vilket förklaras främst av god lönsamhet i Medelhavet samt kraftigt minskade förluster för den landbaserade spelverksamheten i Danmark. Efter kvartalets slut har ett rationaliseringsprogram implementerats inom Cherry Maritime Gaming AB. Denna effektivisering kommer få fullt genomslag först under andra halvan av 2009.

För hela delårsperioden uppgick intäkterna till 88,3 (87,7) mkr vilket motsvarar en ökning med 0,7 procent och rörelseresultatet blev 2,6 (4,1) mkr vilket främst förklaras av förluster till följd av den danska landbaserade verksamheten belastar resultatet med 2,3 mkr för delårsperioden.


Utvecklingsprojekt

Cherry fokuserar på att hitta lönsamma produkter/tjänster som stödjer koncernens affärsidé och strategi. Koncernen har genom sina utvecklingsprojekt skapat tre nya produkter/tjänster under 2007 och 2008. Senast i raden lanserades under juni/juli 2008 11 boxars spelduk för Black Jack som förväntar öka omsättning och lönsamhet. Tidigare lanserades Eventcasino i februari 2007 och den 20 februari 2008 lanserades koncernens spelsajt "PlayCherry.com". Spelsajten erbjuder till en början kunder Casino, poker och sportsbetting. Lansering av spelsajten har gått enligt tidplan och lagd strategi och ett antal samarbetsavtal har skrivits med partners via vårt Maltabolag. Cherry avser att även under 2008 satsa pengar på nya utvecklingsprojekt som bidrar till Cherrys övergripande strategi och affärside´.
Under delårsperioden har Cherry satsat 3,1 mkr på utvecklingsprojekt som belastat rörelseresultatet. När projekten är etablerade kommer dessa redovisas som ett eget affärssegment eller inom ett av de redan existerande affärssegmenten.


Personal och organisation

Medelantalet anställda (antal anställda omräknat till heltidstjänster) under tredje kvartalet 2008 uppgick till 155 (161) i koncernen. Vid kvartalets stängning hade antalet anställda minskat till 611 (691) personer anställda.


Risker och osäkerheter

Inget väsentligt har förändrats av de risker och osäkerheter Cherry är utsatt för sedan avgivandet av föregående rapport och årsredovisningen. För en beskrivning av risker och osäkerheter hänvisas till årsredovisningen för 2007.


Uppgifter angående moderbolaget

Moderbolaget tillhandahåller och säljer interna tjänster till övriga koncernbolag avseende finans, ekonomi, affärsutveckling, administration och management samt har dessutom vissa externa licensintäkter.
Omsättningen för delårsperioden uppgick till 1,2 (0,9) mkr och resultatet efter finansiella poster uppgick till -5,6
(-5,4) mkr. Moderbolagets investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 102 (691) tkr för delårsperioden. Likvida medel uppgick per balansdagen till 0,2 (1,4) mkr. Moderbolaget har under kvartal 2 2008 skaffat en bankkredit på 10 mkr som tidigare används inom det danska bolaget.


Utsikt 2008

Cherry ser långsiktigt positivt på utvecklingen inom Maritimt Segment där vi bedömer att Cherry kommer fortsätta växa antingen organiskt eller via förvärv även om branschen till viss del är konjunkturberoende. Inom Restaurang-casino bedömer vi att marknaden är mogen och delvis konjunkturberoende vilket gör att det är svårbedömt hur marknaden kommer utvecklas. Restaurangcasino står också inför stora investeringar när den nya lagen om kassaregister (2007:592) kommer att kräva nya kassaregister på samtliga spelbord vilket vi bedömer måste finansieras genom höjda insatser. Vi kommer lansera fler produkter/tjänster under 2008. Cherrys nya spelsajt PlayCherry.com omgärdas av hård konkurrens och regelverket som kan ändras i olika Europeiska länder.

EG-domstolen har i en serie domar, senast i Placanicadomen, visat en konsekvent negativ hållning gentemot de statliga spelmonopolen. Genomslaget på nationell nivå har till dags datum emellertid varit blygsamt. Det är bolagets bedömning att vi över tiden kommer att se en omreglerad spelmarknad vilket öppnar upp helt nya möjligheter för marknadens aktörer samtidigt som det introducerar nya krav. EU har initierat en ny juridisk fråga mot Sverige där man ifrågasätter den ensamrätt som statens eget bolag åtnjuter att anordna poker på Internet. Den svenska lotterilagen diskriminerar operatörer från andra EU-länder då de inte kan få tillstånd till motsvarande spel. Den svenska regeringen har inlett en ny utredning som ska modernisera den svenska spelregleringen. Modellen skall förena kravet på en stark och förbättrad social skyddsnivå med behovet av en anpassning till det moderna IT-samhällets villkor och de skyldigheter som följer av EG-rätten.


Cherry lämnar ingen prognos för 2008.


Finansiella rapporter

* Bokslutskommuniké, Kvartal 4, 25 februari 2009


Redovisningsprinciper

Cherry tillämpar IFRS som antagits av EU. Denna bokslutskommuniké har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårs-rapportering. Närmare information om koncernens redovisnings- och värderingsprinciper framgår av Årsredovisningen 2007 som publicerades 8 maj 2008, vilket finns tillgängligt på bolagets hemsida.
Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.
Stockholm den 20 november 2008

Gunnar Lind
VD/koncernchef
För närmare information, kontakta Gunnar Lind, VD och koncernchef, telefon +46 8-514 969 50, +46 709-279 611,
gunnar.lind@cherry.se

Ämnen

  • Livsstil, mode, fritid

Cherry har bedrivit spel sedan 1963. Cherry är idag marknadsledande inom restaurangcasino i Sverige och ledande inom spelautomater på nätet i Skandinavien. Verksamheterna bedrivs på restauranger i Sverige och på nätet.

Cherrys logo, Körsbärsklasen, är idag ett välkänt varumärke som symboliserar den lilla vinsten som utbetalas ofta och som ända sedan spelautomaternas födelse gjort spelare glada.