Pressmeddelande -

KVARTALSRAPPORT 1 JANUARI-31 MARS 2006

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här: http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=43053 CHERRYFÖRETAGEN: KVARTALSRAPPORT 1 JANUARI-31 MARS 2006 Cherrys Internetverksamheter utvecklades mycket starkt · Cherry Onlines intäkter ökade till 68,8 (19,1) mkr · Betssons kunder ökade med 23 procent till 298 000 under kvartalet · Betssons aktiva kunder ökade med 32 procent under kvartalet · Net Entertainments intäkter ökade med 47 procent till 21,6 mkr · Cherry Casino expanderar i Medelhavet · Koncernens omsättning ökade med 58 procent till 133,2 (84,1) mkr · Rörelseresultatet ökade med 122 procent till 8,9 (4,0) mkr · Resultat efter finansiella poster uppgick till 7,1 (139,4) mkr · Införandet av IFRS påverkade förra årets finansnetto positivt med 135,0 mkr · Resultat efter skatt var 5,0 (138,3) mkr motsvarande 0,14 (4,43) kronor per aktie · Arbetet med uppdelningen av koncernen fortgår enligt plan. "Första kvartalet innebar ett styrkebesked från Net Entertainment. Stark försäljning och bibehållna höga marginaler samtidigt som vi ökade tempot i utvecklingsarbetet. Internetspelandet fortsätter också att visa styrka. CasinoEuro ökade omsättningen med 70 procent under kvartalet medan Betssons nya site och förbättrade produktutbud lockade nya kunder och ökade kundernas aktivitetsgrad" säger Pontus Lindwall, VD för Cherry. Koncernen Cherrys intäkter under kvartalet ökade med 58 procent till 133,2 (84,1) mkr. Internetverksamheterna Cherry Online samt Net Entertainment redovisade ökad omsättning. Kvartalets rörelseresultat uppgick till 8,9 (4,0) mkr. Både Net Entertainment och Cherry Online redovisade ökat resultat jämfört med motsvarande period föregående år, medan de traditionella verksamheterna inom Cherry Casino redovisar ett i stort sett oförändrat resultat. De koncerngemensamma kostnaderna har ökat något under perioden till följd av engångskostnader avseende finansiell rådgivning för uppdelning av koncernen. Rörelsemarginalen ökade till 6,7 (4,7) procent. Resultatet före skatt var 7,1 (139,4) mkr. I jämförelsen ingår värdering av finansiella instrument till verkligt värde vilka ökade finansnettot första kvartalet 2005 med 135,0 mkr. Denna värdering till verkligt värde baserades på en extern värdering av teckningsrätter/köpoptioner i Betsson som gjordes i samband med Cherrys förvärv av företaget. Resultatet efter skatt var 5,0 (138,3) mkr vilket motsvarar 0,14 (4,43) kronor per aktie. Rensat för uppvärderingen av finansiella instrument till verkligt värde via resultaträkningen föregående år ökade resultatet per aktie till 0,14 (0,11) kronor. Avkastningen på eget kapital blev 1 (36) procent och på totalt kapital 1 (31) procent. Eget kapital per aktie uppgick på balansdagen till 12,51 (13,15) kronor. Affärsområden Cherrys verksamhet är indelad i tre affärsområden; Cherry Online - Internetspel på en global marknad främst via Betsson.com och CasinoEuro.com Net Entertainment - utveckling av spelmjukvara som licensieras ut till internationella spelbolag Cherry Casino - traditionellt casinospel och spelautomater i Sverige, Danmark och på fartyg Cherry Online Omsättningen för affärsområdet ökade under kvartalet till 68,8 (19,1) mkr och rörelseresultatet ökade till 1,5 (-1,0) mkr. Särskilt glädjande var utvecklingen inom CasinoEuro.com vars omsättning ökade med 70 procent jämfört med föregående kvartal. Ökningen uppnåddes i huvudsak genom produktutveckling. Betsson.com Betsson fortsatte sin starka tillväxt under kvartalet. Antalet registrerade kunder den sista mars uppgick till 298 000, vilket innebär en ökning med 23 procent sedan årsskiftet. Antalet aktiva kunder ökade snabbare, med 32 procent, och var vid kvartalets slut 47 000. Detta är 161 procent fler än ett år tidigare. Betsson startade under kvartalet verksamhet i Polen. Med sina 37 miljoner invånare är Polen en stor marknad som växer starkt inom e-handel och Internetspel. Pokerspelet uppvisade återigen bra tillväxt. Totalt ökade antalet registrerade pokerspelare med 21 procent under kvartalet till 226 000 från 186 800 vid årsskiftet. Antalet aktiva pokerkunder växte samtidigt med 14 procent till 35 300. Jämfört med första kvartalet 2005 ökade antalet pokerspelare med 194 procent. Lanseringen av mobilpoker har varit lyckad och över 2 800 kunder har nu spelat poker för riktiga pengar i mobiltelefon, vilket är en ökning med 35 procent jämfört med föregående kvartal. Omfattningen av spel via mobiltelefoner är dock fortfarande marginell jämfört med traditionellt Internetspel. För vadslagningsbörsen uppgick antalet spelare per årsskiftet 4 000, vilket var en minskning med 9 procent jämfört med fjärde kvartalet 2005. Antalet aktiva spelare inom affärsområdet "Betsson Sport" uppgick till 7 200 jämfört med 5 300 föregående kvartal, vilket motsvarar en tillväxt på 36 procent under Q1. Antalet aktiva casinospelare uppgick den sista mars till 16 900 jämfört med 7 600 spelare den sista december 2005, en ökning med hela 122 procent. Cherrys Internetcasinon Cherry bedriver inom affärsområdet Cherry Online även spel på Internetcasinon. Fokus ligger på CasinoEuro.com som drivs från Malta med Europa som huvudmarknad. Antalet registrerade kunder i Cherrys Internetcasinon uppgick per 31 mars till 210 900 vilket motsvarar en nettoökning på 4 procent sedan föregående kvartal. Antalet aktiva kunder uppgick under kvartalet till 9 800 vilket motsvarar en ökning på 18 procent under kvartalet. CasinoEuro utvecklades mycket starkt under perioden och omsättningen ökade med 70 procent jämfört med föregående kvartal och med 158 procent jämfört med första kvartalet 2005. Net Entertainment Net Entertainment är en ledande leverantör inom B2B för onlinespel. Bolagets varumärke förknippas med nytänkande och kvalitet. Net Entertainment utvecklar spelmjukvara som licensieras ut till en internationell kundkrets som idag består av ett 30-tal olika spelbolag. Intäkterna består av royalties och övriga försäljningsintäkter. Net Entertainments försäljning utvecklades starkt under kvartalet och ökade med 47 procent till 21,6 (14,7) mkr. Rörelseresultatet förbättrades till 10,6 (7,3) mkr. Rörelsemarginalen var i princip oförändrad på 49 (50) procent. Net Entertainment licensierar även ut sin mjukvara och säljer konsulttjänster internt inom koncernen till Cherry Online. Dessa intäkter ingår i ovan redovisade intäktssiffror. Exklusive denna koncerninterna försäljning uppgår Net Entertainments intäkter till 15,7 (11,3) mkr. Bolagets ökade satsning på produktutveckling har fallit väl ut. Net Entertainment har nu en organisation som klarar att lansera nya produkter i hög takt och med hög kvalitet. Utöver den löpande produktutvecklingen sker utveckling av nya produktfamiljer som ska komplettera bolagets storsäljare CasinoModule. Genom de nya produkterna skall Net Entertainment attrahera nya kundkategorier. Cherry Casino Affärsområde Cherry Casino bedriver bordspel (blackjack och roulette) på 250 svenska restauranger, spelautomater och bordspel på 37 fartyg på den nordiska marknaden och på 8 fartyg i Medelhavet via delägt bolag och spelautomater på 8 bensinstationer i Danmark tillsammans med danska Shell. Cherry är marknadsledande inom restaurangcasino i Sverige med en marknadsandel på 37 procent av antalet aktiva spelbord. Cherrys andel av den maritima spelmarknaden i Norden uppskattas till 34 procent av antalet fartyg med spelverksamhet. Under perioden tecknade Cherry Casino avtal för spel på ytterligare tre fartyg i Medelhavet. Verksamheten på dessa fartyg kommer att startas under andra kvartalet. Intäkterna för första kvartalet minskade till 48,5 (54,3) mkr och rörelseresultatet uppgick till 0,4 (0,5) mkr. Intäkts- och resultatminskningen kan främst förklaras av marknadsnedgången inom svenskt restaurangcasinospel, medan maritim och övrig verksamhet redovisar något bättre siffror än motsvarande period föregående år. Årets första kvartal är normalt Cherry Casinos svagaste period. Personal och organisation Medelantalet anställda under perioden uppgick till 270 (255) i koncernen. Personalökningar redovisades inom Net Entertainment och Cherry Online, medan antalet anställda i den traditionella spelverksamheten minskade. Vid kvartalets utgång var totalt 794 (866) personer anställda. Händelser efter rapportperiodens utgång Net Entertainment har tecknat flera avtal gällande CasinoModule som kommer att driftsättas under andra kvartalet. EU-kommissionen beslutade under april att inleda en undersökning mot sju medlemsländer, däribland Sverige, för att utreda om ländernas spellagstiftning strider mot EG-rätten. Utsikter 2006 Styrelsen har föreslagit att Cherrykoncernen delas upp i tre fristående noterade bolag motsvarande dagens affärsområden. Styrelsen bedömer att de tre verksamhetsgrenarna kommer att kunna utvecklas snabbare och starkare på egen hand. En uppdelning ger också bättre genomlysning av de olika verksamheterna och ger aktieägarna möjlighet att välja önskad risknivå och verksamhetsinriktning. Utdelningen av Cherry Casino beräknas ske under andra kvartalet medan utdelningen av Net Entertainment beräknas ske under hösten. Förslaget kommer att utformas så att Betsson fortsätter sin verksamhet under det börsnoterade holdingbolaget Cherryföretagen AB (publ). Cherry kommer att föreslås byta namn till Betsson. Betsson (nuvarande Cherry Online) beräknas minst fördubbla sin omsättning under 2006. De öppningar av spelmarknaden inom EU som aktualiserats ytterligare under första kvartalet kommer innebära ökade möjligheter för Cherrys samtliga affärsområden. Cherry lämnar ingen prognos för 2006. Finansiella rapporter · Kvartalsrapport för andra kvartalet 2006 18 augusti 2006 · Kvartalsrapport för tredje kvartalet 2006 13 november 2006 Stockholm den 15 maj 2006 Pontus Lindwall VD och koncernchef För närmare information, kontakta Pontus Lindwall, VD och koncernchef, tfn 08-556 967 10, 0708-27 51 55, pontus@netent.com Cherry i korthet Cherry är ett börsnoterat svenskt spelföretag med cirka 4 000 aktieägare. Bolagets B-aktie är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Verksamheten är inriktad på Internet-, casino- och automatspel. Spelverksamheten bedrivs i huvudsak över Internetcasinon och spelbörsen Betsson.com. Via Cherry Casino bedrivs spelverksamhet på restauranger i Sverige, på fartyg och spelhallar. Cherry sysselsätter cirka 800 personer.

Ämnen

  • Ekonomi, finans