Pressmeddelande -

Malmö Burlöv Golfklubb erbjuder impopulärt ackord - Hovrätten underkänner Tingsrättens beslut

Malmö Burlöv Golfklubb ställde den 26 augusti in betalningarna. Med ackordscentralens hjälp har man utarbetat en rekonstruktionsplan med ett 25% ackord som går ut på att aktiva medlemmar får en eller två spelrätter för 1.375:- som avräkning för sina medlemslån och avgågna medlemmar erbjuds spelrätt för samma pris eller en kontant utbetalning med 25% av medlemslånet. Detta är alldeles för lite anser många. Det märkliga är också i detta sammanhang att den prelimänära rekonstruktionsplanen skickades ut dagen efter förhandlingarna i tingsrätten. Den låg alltså klar. Enligt vissa uppgifter var planen klar redan i Juni månad.

Kritiker menar att eftersom golfklubben sätter ett så lågt pris som 1.375:- per spelrätt blir ackordet för lågt. Genom att vända sig till alla golfare i Malmö, både medelmmar och icke medlemmar skulle det vara möjligt att uppnå ett högre pris och därmed ett högre ackord skriver en medlem i ett brev till rekonstruktören Peter Jönsson på Ackordcentralen i Malmö. Denne har tagit ställning för ett 25% ackord och samlar just nu aktivt Ja-röster inför den kommande borgenärsförhandlingen.

"Det finns tillgångar som undantagits från ackordsuppgörelsen. Genom att golfklubben har ett helägt dotterbolag som inte omfattas av företagsrekonstruktionen har de tillgångar som finns där inte tagits med i uppgörelsen. Golfklubben har en fordran på 2,3 miljoner på sitt bolag, det finns nästan 700.000:- som ännu inte fakturerats och ingen vet om det finns mer som inte fakturerats i avvaktan på att ackordet slutförts" anser samme medlem eftersom rekonstruktören vägrar svara på frågan.

Hela saken med ackord har enbart gjorts för att bli kvitt medlemslånen till de som gått ur klubben till lägsta möjliga kostnad fortsätter han. DETTA ÄR DJUPT ORÄTTFÄRDIGT OCH STRIDER MOT MORAL OCH ETIK menar en annan gammal medlem. Golfklubben säljer ut sina tillgångar -spelrätterna- till ett underpris och missgynnar på detta sätt sina borgenärer. De borgenärer som väljer att köpa dessa spelrätter gynnas på ett otillbörligt sätt. Det finns många som av olika skäl inte kan eller vill köpa spelrätter. Särskilt de som redan gått ur klubben har ju ingen större anledning att gå med i klubben igen! Vissa som erbjuds spelrätter är döda.

Om golfklubben i stället hade haft 1600 TV-apparater och erbjuder dessa sina medlemmar för 500:-/styck medan de skulle kunnat säljas för 3500:- på blocket är frågeställningen lättare att förstå. De som redan har TV, är blinda, sjuka eller fatiga kan inte köpa någon TV utan vill ha sitt medlemslån utbetalt istället. 3500:- x 1600 blir mycket mer pengar än 500:- x 1600!

Några före detta medlemmar begärde före första borgenärssammanträdet skriftligen att en borgenärskommitté skulle utses. Denna begäran ignorerades av domaren vid Malmö Tingsrätt som inte utsåg någon borgenärskommitté. . Beslutet överklagades till hovrätten och där fann man att tingsrätten begått ett RÄTTEGÅNGSFEL. En borgenärskommitté skall utses om någon begär detta konstaterade Hovrätten i sitt beslut som sedan skickades till Tingsrätten. Samme domare vid Malmö Tingsrätt förklarade då att Hovrättens ledamöter inte hade förstått vad det handlade om och vidtog inga åtgärder. Nu ligger ärendet för andra gången i Hovrätten med begäran att en borgenärskommitte´skall utses..

Det är mycket svårt att få information från golfklubben och rekonstruktören säger dessa medlemmar. Vi har ställt ett antal frågorr som vi ville ha svar på och blivit utlovade detta vid ett möte. Detta möte ställde rekonstruktören in utan vidare kommentar. Senare har golfklubben olovandes lagt ut en av dessa frågor på sin hemsida med våra namn och kommenterat i nedsättande ordalag utan att vi haft möjlighet att gå i svaromål. Rekonstruktören däremot fick möjlighet att kommentera vår fråga (han påstår att frågan inte är en fråga utan ett alternativt ackordsförslag och det har han gjort på ett mycket missvisande sätt.

Dessa "trilskande medlemmar" har gjort en omfattande analys och utredning kring Malmö Golfklubbs finanser och skötsel de senaste åren och kommit fram till, liksom rekonstruktören, att dagens situation har utlösts för länge sedan och att klubben i vart fall sedan TIDIG VÅR 2008 VARIT PÅ OBESTÅND. Trots detta har klubben fortsatt sina utbetalningar t.ex. av förfallna medlemslån fram till 26 augusti. Enligt bokföringen har över en miljon betalats ut enbart i medlemslån. Alla utbetalningar efter obeståndsdagen kan återkrävas . 

Bland utträdda medlemmar finns en stor besvikelse att klubben vill skapa förutsättningar för fortsatt verksamhet med finansiell hjälp från dem som utträtt ur klubben. De medlemmar som finns kvar bidrar nämligen inte med en enda krona till rekonstruktonen! Det är bara gamla medelmmar som skall betala! "DETTA ÄR DJUPT ORÄTTFÄRDIGT "MENAR DOM.

Christer Thörn

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • konkurs
  • golfklubb
  • malmö burlöv golfklubb
  • ackord
  • företagsrekonstruktion