Pressmeddelande -

Malmö Burlöv Golfklubb startar häxjakt på trilkande medlemmar

Eftersom golfklubben står inför en domstolsförhandling om deras rätt att omfattas av lagen om företagsrekonstruktion har man lagt ut nedanstående öppna brev som i mångt och mycket kan betecknas som övergrepp i rättsak. Som ett led lägger man ut ett öppet brev på sin hemsida.

Anledningen till detta är att det ligger ett överklagande i Hovrätten över Skåne och Blekinge att en ideell förening inte kan omfattas av lagen om företagsrekonstruktion OCH att Tingsrätten i Malmö trots begäran inte utsett en Borgenärskommitte. Hovrätten har gett klagande rätt en gång om borgenärskommitten men Tingsrätten förklarade Hovrättens ledamöter inkompetenta.

Skall målet avgöras på Malmö Burlöv GK:s hemsida eller i Hovrätten?

Här kommer hela öppna brevet från hemsidan:

"Till medlemmar och TIDIGARE medlemmar

i Malmö Burlöv GK

Styrelsen och Ackordscentralen har tidigare på olika sätt informerat om det rekonstruktionsförslag som klubbens fordringsägare ska ta ställning till.

Anledningen till rekonstruktionen är som bekant bl.a. den kraftiga minskning av antalet medlemmar som skett - och därmed sammanhängande likviditetsproblem som skulle uppkommit vid utbetalning av medlemslån enligt klubbens stadgar.

Målsättningen med lagt förslag är att skapa förutsättningar för klubben att fortsätta sin verksamhet till glädje för såväl gammal som ung i Malmöregionen, samt att förslaget ska upplevas så rättvist som möjlig av så många som möjligt.

För att rekonstruktionen ska lyckas så krävs dels att medlemmarna godkänner införande av spelrättssystem, dels att erforderlig andel av fordringsägarna säger ja till rekonstruktionen. Dessutom är kravet att ett stort antal väljer att fortsätta vara medlemmar i klubben. (För mer information se utsänt material från Ackordscentralen.)

Enligt lagstiftning är tidsramarna i samband med företagsrekonstruktion ganska fasta, vilket innebär att allt sker med ett pressat tidsschema. Dessutom har vi alla ett intresse av att det går snabbt med tanke på kommande viktiga säsong.

Extra Medlemsmöte har den 19 oktober fattat formellt beslut om införande av spelrätter från 2009, samt övriga beslut som krävs för att införande av spelrätter ska vara möjligt från 2009. Det gäller bl.a. förändring i stadgar samt fastställande av medlemskategorier och medlemsavgifter.

Ett stort arbete läggs f.n. ner på att samla in och sortera fullmakter samt val av utbetalning-/konverteringsalternativ. Påminnelse sker även till de medlemmar som ännu inte lämnat in sina fullmakter....

Vi har fått ett bra gensvar på rekonstruktionsförslaget och uppnått den gräns som lagstiftningen anger (75 %) - vilket innebär att vi kan lämna in ansökan till Tingsrätten om ackordsförhandling. För att vårt förslag ska få större tyngd är det önskvärt med en ännu högre anslutningsandel, helst 80-90 %.

Upprättad tidsplan har som mål att beslutet ska ha vunnit laga kraft till årsskiftet.

Vi har på Klubbens hemsida www.malmoburlovgk.com under rubriken "Kommentarer om alternativt ackordsförslag" publicerat det problem som ,

styrelsen levt med under ganska lång tid och som vi önskar - och anser oss skyldiga - att redovisa öppet för fordringsägarna.

Det rör sig om två före detta medlemmar som enligt egna ord

"MOTSÄTTER SIG ACKORDSFÖRSLAGET I SIN HELHET !"

Utan att i detta sammanhang bemöta argumentationen (delvis framgår det av Rekonstruktörens kommentarer på hemsidan) så bör det göras klart för samtliga fordringsägare att vi för närvarande har följande ur tidssynpunkt allvarliga problem:

* Det har till Hovrätten lämnats in ett överklagande över det beslut om företags-rekonstruktion som har fattats av Tingsrätten den 26 aug 2008. Den person som överklagar beslutet yrkar att beslutet om företagsrekonstruktion ska upphävas - eftersom han inte anser att Malmö Burlöv GK "bedriver näringsverksamhet".

För att hantera ovan angivna konkreta punkt - samt ett antal övriga invändningar mot förslaget -har juridisk expertis fått anlitas samtidigt som Ackordcentralen fått ägna ärendet betydligt mycket mera tid än vad som antagits från början. Klubben har nu även - på inrådan - ansett sig tvingad att anlita egen advokat för att hantera de olika frågorna.

Förutom de ansenliga kostnader som klubben drabbats av genom det behov av juridisk konsultation ovanstående resulterat i, står vi nu inför följande praktiska problem:

Det förefaller inte finnas någon tveksamhet - baserat på den bedömning anlitade experter gör - kring det faktum att Malmö Burlöv GK "kommer att få rätt".

Problemet är - förutom att dessa före detta medlemmars användning av sin lagliga rätt att förhala ärendet pressat styrelsens krafter på ett klart märkbart sätt - att hela tidsplanen avseende rekonstruktionen riskerar att förskjutas.

En förskjutning i tiden av rekonstruktionen påverkar uppgjord likviditetsplan negativt samtidigt som arbetet med att behålla, motivera och skaffa nya medlemmar, sponsorer och andra samarbetspartnersför 2009 kan försvåras.
UPPMANING

Vi har från styrelsens sida försökt att redovisa klubbens problem öppet och ärligt under lång tid - vilket vi anser varit nödvändigt, även om det säkert bidragit till en del av den oro och det medlemstapp Klubben drabbats av.

Mycket arbete har lagts ner på att hitta en hållbar lösning på finansieringen av Klubben, så att vi kan fortsätta ha och utveckla vår Klubb och bana på ett bra sätt.

Vi har ansträngt oss att hitta en lösning som såväl möjliggör för klubben att leva vidare, som att det sker en så rättvis behandling som möjligt av samtliga fordringsägare. Vi har vädjat om förståelse för vidtagna åtgärder även från före detta medlemmar.

De frågor som vi från styrelsens sida önskar att såväl medlemmar som före detta medlemmar funderar över (mot bakgrund av redovisningen ovan) är följande:

Accepterar du att ett par personer genom sin - i och för sig - lagliga rätt ska kunna äventyra Malmö Burlöv GK:s framtida verksamhet ?

Accepterar du ett agerande som innebär att ett par personer genom ett utnyttjande av lagen ska ha rätt att sätta alla andras rätt ur spel ?

Accepterar du - som är intresserad av att fortsätta spela golf på Malmö Burlöv GK - att dessa personer ska försvåra, eller i värsta fall hindra dig från detta ?

Accepterar du - som av ett eller annat skäl gått ur Malmö Burlöv GK - att dessa personer ska försena utbetalning av ackordslikvid, eller i värsta fall försvåra för Klubben att klara utbetalningen ?.

Du som ännu inte lämnat in din fullmakt för Ackordscentralen att rösta för förslaget, samt ditt val av utbetalningsalternativ .

Vi vädjar till dig att lämna in handlingarna snarast möjligt och

på så sätt bidra till att Klubbens alla goda krafter kan koncentrera

sig på arbetet att få Klubben i balans igen.

Vi behöver din förståelse och ditt aktiva stöd !

Malmö 2008-11-06

Styrelsen för Malmö Burlöv GK"

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor

Kategorier

  • ackord;golf;konkurs;företagsrekonstruktion;laglydnad;
  • övergrepp i rättsak

Regioner

  • Skåne