Gå direkt till innehåll

Senaste nyheterna

Sociala medier

Pressmeddelande Stockholm 2020-10-23 Coeli Private Equity 2016 AB (publ) NAV rapport Q3 2020   Coeli Private Equity 2016 AB (publ), 559031-9249, publicerar NAV rapport för Q3 2020. Rapporten finns att tillgå på bolagets hemsida, www.coelipe.se   Nettoandelsvärdet (NAV) per den 30 september 2020 uppgår till 214,94 SEK för Bolagets Preferensaktie P2.               För ytterligare information, kontakta   Henrik Arfvidsson, VD, Coeli Private Equity 2016 AB Telefon: 070 444 22 50 Mail: henrik.arfvidsson@coeli.se Informationen är sådan som Coeli Private Equity 2016 AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen har lämnats för offentliggörande den 23 oktober 2020 klockan 16:50 CEST.   Dokument: Coeli Private Equity 2016 AB (publ) NAV rapport Q3 2020

Pressmeddelande Stockholm 2020-10-07 Coeli Private Equity AB publicerar information till investerare samt indikativt nettoandelsvärde (NAV)   Coeli Private Equity AB ('Bolaget') publicerar idag en månadsuppdatering innehållande information om Bolagets utveckling, dess portföljinnehav samt ett indikativt NAV per den 30 september 2020.   AIF-förvaltaren Coeli Asset Management AB har fastställt fondens värde (NAV) i enlighet med de värderingsregler som framgår av fondens prospekt och informationsbroschyr. Ni uppmärksammas på att nedanstående fastställda värden kan avvika från de kurser som finns på börslistan Nordic AIF på NGM.   Det indikativa och oreviderade nettoandelsvärdet (NAV) per den 30 september 2020 uppgår till 106,75 SEK för Bolagets stamaktier, viket är en ökning om 0,4% sedan det senaste värderingstillfället.     Indikativt NAV* per den 30 september 2020   Nettotillgångar 823 897 194 Antal stamaktier**       7 620 616    Indikativt NAV per Stamaktie           106,75 SEK      *NAV är det egna kapitalet, reducerat med den del av kapitalet som tillfaller Stamaktier Serie II, dividerat med antalet Stamaktier, exklusive återköpta Stamaktier. För mer information om beräkningen, se den senast publicerade finansiella rapporten. ** Antalet utestående Stamaktier, exklusive återköpta Stamaktier     Fastställt den 7 oktober 2020   Observera att värdena som presenteras i månadsuppdateringen baseras på de av Bolaget kända värden per den 30 september 2020.       För ytterligare information, kontakta   Henrik Arfvidsson, VD, Coeli Private Equity AB Telefon: 070 444 22 50 Mail: henrik.arfvidsson@coeli.se Informationen är sådan som Coeli Private Equity AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen har lämnats för offentliggörande den 7 oktober 2020 klockan 17:00 CEST. Dokument: Coeli Private Equity AB pressmeddelande

Vad händer i världen? Per 30 september 2020

Vad händer i världen? Per 30 september 2020

Pressmeddelande Stockholm 2020-10-01 Coeli Private Equity AB (publ) årsredovisning avseende räkenskapsåret 2019/2020   Coeli Private Equity AB (publ), org. nr. 559168-1019 ('Coeli', 'Bolaget'), avger årsredovisning avseende räkenskapsåret 2019/2020.   Rörelseresultatet uppgick till 135 021 (57 395) TSEK under perioden. Av bolagets kostnader utgör förvaltningsavgifterna -2 835 (-2 637) TSEK. Resultat från finansiella investeringar uppgick till -1 147 (1 645) TSEK, varav -819 (1 649) TSEK avser resultat från kortfristiga placeringar. Resultat efter skatt uppgick till 133 875 (59 040) TSEK Resultat per stamaktie (exkl. återköpta aktier) uppgick till 15,97 (6,86) SEK Substansvärdet (exkl. återköpta aktier) uppgick till 107,36 (98,16) SEK/stamaktie och 8,47 SEK/stamaktie serie II Nettokassan uppgick till 130 589 (185 941) TSEK. Bolagets nettokassa består av banktillgodohavande samt placering i räntebärande tillgångar       Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut   Sedan den 30 juni 2020 har följande väsentliga händelser för Bolaget inträffat:   Den 12 augusti 2020 investerade bolaget cirka 10 MSEK i en nyemission i det svenska proptech-bolaget Tmpl Solutions AB. Investeringen utgör en minoritetspost i bolaget. Utöver detta har bolaget deltagit i en emission av teckningsoptioner som medför en framtida rätt att teckna ytterligare aktier i investeringsobjektet. Tmpl Solutions AB utvecklar en digital kommunikations- och serviceplattform riktad mot kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter. Under perioden 1 juli 2020 till 30 september 2020 förvärvade bolaget 35 151 egna aktier till ett belopp om cirka 3,35 MSEK. Det totala antalet återköpta aktierna från och med 4 juni 2020 motsvarar cirka 0,55 procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget. Förvärven under juli, augusti och september har skett till ett pris per aktie som ligger mellan 88 SEK och 98 SEK, vilket vid respektive köp varit inom det registrerade kursintervallet. Den 5 juli 2020 utsågs Danske Bank A/S, Sverige Filial (org. nr. 516401-9811) till bolagets förvaringsinstitut. Den 8 september 2020 offentliggjorde bolaget ett indikativt och oreviderat nettoandelsvärde (NAV) per den 31 augusti 2020, uppgående till 106,35 SEK per stamaktie, vilket är en minskning om -0,9 procent sedan det senaste värderingstillfället. Aktuellt NAV presenteras i en månadsuppdatering som publiceras på bolagets webbplats.   Kommentar från VD   Det är med glädje jag summerar vårt första hela brutna räkenskapsår, som sträcker sig från den 1 juli 2019 till den 30 juni 2020. Sedan fusionerna och skapandet av bolaget Coeli Private Equity AB som slutligen registrerades i maj 2019 har substansvärdet ökat med omkring 25 procent. Det nybildade Coeli Private Equity AB hade ett starkt första halvår innan coronapandemin ledde till oroligheter på de finansiella marknaderna.   Under året har vi utfäst kapital till totalt fyra private equity-fonder. Två av dessa, eEquity IV och Equip, är nya fonder och samarbetspartners till Coeli. Svenska eEquity IV är inriktade mot aktörer inom e-handel samt norska Equip, som består av ett erfaret team som har satt upp sin första fond tillsammans. Under 2020 utfästes även kapital till svensk-norska Cubera IX och svenska Priveq VI. Cubera IX fokuserar på andrahandsmarknaden av nordisk private equity och Priveq VI är för Coeli en fortsättning på en lång och fruktbar relation som varat i över ett decennium. Genom investeringarna har nya bolag adderats till portföljen, däribland svenska Pricerunner och norska Makeup Mekka som båda är verksamma inom e-handel.   Efter verksamhetsårets slut har vi även gjort en ny direktinvestering i det Uppsalabaserade bolaget Tmpl Solutions AB, ett spännande bolag inom property tech.   Årets resultat uppgick till 133 875 TSEK och substansvärdet 107,36 SEK, vilket är en uppgång om 17 procent (justerat för utdelning om 7 SEK per aktie i december 2019) på tolv månader. Till höstens årsstämma har styrelsen föreslagit en utdelning om 7 SEK per aktie, en oförändrad nivå från föregående år.   Vår målsättning är att ha en god kapitaleffektivitet och att överskottslikviditet även i fortsättningen ska kunna användas till att kontinuerligt dela ut kapital till våra investerare, trots oroligheter på marknaderna.   För mer information hänvisar jag även till vår hemsida www.coelipe.se   Stockholm den 1 oktober 2020 Henrik Arfvidsson Verkställande direktör         För ytterligare information, kontakta   Henrik Arfvidsson, VD, Coeli Private Equity AB Telefon: 070 444 22 50 Mail: henrik.arfvidsson@coeli.se Informationen har lämnats för offentliggörande den 1 oktober 2020 klockan 15:20 CEST. Dokument: Coeli Private Equity AB (publ) årsredovisning avseende räkenskapsåret 2019/2020

Pressmeddelande Stockholm 2020-09-30 Coeli Fastighet II AB förvärvar fastighet i Tyresö   Coeli Fastighet II AB ('Coeli') har den 30 september 2020 ingått avtal om förvärv av fastigheten Tennet 4 i Tyresö till ett underliggande fastighetsvärde om 44 miljoner kronor. Fastigheten tillträds omgående.   Coeli kommer under innehavstiden förädla fastigheten. Fastigheten är belägen i Bollmora Industriområde i Tyresö, endast några minuter från Tyresö Centrum. Området är utpekat att på sikt omvandlas från industri till bostäder. Investeringen är således i linje med bolagets investeringsstrategi.   Fastigheten har en uthyrbar area om 2 966 kvm och en tomtareal om 6 547 kvm. Fastigheten har hyresintäkter om cirka 2,5 miljoner kronor och Coeli Fastighet II har efter förvärvet sammanlagda hyresintäkter om cirka 19 miljoner kronor per år. De största hyresgästerna är Actic, Röstkonsulten, Swea Auto, DAMU och NOA Aluminium som tillsammans hyr cirka 85% av fastigheten.   'Vi är glada att kommunicera det 7:e förvärvet i Coeli Fastighet II. Fastigheten ligger i Bollmora Industriområde som på sikt ska omvandlas till trevliga bostadskvarter. Vi ser fram emot att arbeta med Tyresö kommun och bidra till utvecklingen av området. Vi har flera andra spännande investeringar i vår pipeline och hoppas kunna kommunicera fler affärer till bolaget inom kort', säger Jakob Pettersson, ansvarig portföljförvaltare för Coeli Fastighet II AB.           För ytterligare information, kontakta   Jakob Pettersson, ansvarig förvaltare, Coeli Fastighet II AB Telefon: 072 402 08 62 Mail: jakob.pettersson@coeli.se Informationen har lämnats för offentliggörande den 30 september 2020 klockan 16:45 CEST.              Dokument: Coeli Fastighet II AB förvärvar fastighet i Tyresö

Pressmeddelande Stockholm 2020-09-07 Coeli Fastighet II AB förvärvar fastighet i Nacka   Coeli Fastighet II AB ('Coeli') har den 7 september 2020 ingått avtal om förvärv av fastigheten Sicklaön 73:116 i Nacka till ett underliggande fastighetsvärde om 135 miljoner kronor. Fastigheten tillträds omgående.   Coeli kommer under innehavstiden förädla fastigheten. Fastigheten är belägen intill Ektorp i Nacka, endast fem minuters färd från Nacka Forum dit nya tunnelbanan ska dras. Investeringen är i linje med bolagets investeringsstrategi och planarbetet för att utveckla fastigheten har redan påbörjats.   Fastigheten har en uthyrbar area om 3 845 kvm och en tomtareal om 7 882 kvm. Fastigheten har hyresintäkter om cirka 6 miljoner kronor och Coeli Fastighet II har efter förvärvet sammanlagda hyresintäkter om cirka 16,5 miljoner kronor per år. De största hyresgästerna är ICA, Jyma Bil och Nordic Wellness som tillsammans hyr cirka 80% av fastigheten.   'Vi är glada att kommunicera det 6:e och hittills största förvärvet i Coeli Fastighet II.  Fastigheten ligger i ett väldigt attraktivt läge och vi ser fram emot att få ta del av utvecklingen och lyfta området kring Ektorps Centrum. Vi har flera andra spännande investeringar i vår pipeline och hoppas kunna kommunicera fler affärer till bolaget inom kort', säger Jakob Pettersson, ansvarig portföljförvaltare för Coeli Fastighet II AB.         För ytterligare information, kontakta   Jakob Pettersson, ansvarig förvaltare, Coeli Fastighet II AB Telefon: 072 402 08 62 Mail: jakob.pettersson@coeli.se Informationen är sådan som Coeli Fastighet II AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen har lämnats för offentliggörande den 7 september 2020 klockan 11:30 CEST.              Dokument: Coeli Fastighet II AB förvärvar fastighet i Nacka

Pressmeddelande Stockholm 2020-08-31 Coeli Fastighet I AB (publ) - delårsrapport januari - juni 2020   Coeli Fastighet I AB (publ), org. nr. 559086-4392 ('Bolaget'), avger delårsrapport avseende det första halvåret 2020. Första halvåret 2020, koncernen   Fastighetsbeståndets marknadsvärde per den 30 juni 2020 uppgick till 494,4 (463) MSEK. Därtill tillkommer även genom ägd kapitalandel ett fastighetsinnehav med marknadsvärde om 13,25 (13,25) MSEK. Ökningen förklaras av att koncernens fastighetsinvesteringar genomfördes under andra halvåret 2019 samt första kvartalet 2020. Hyresintäkterna uppgick till 17 097 (12 029) TSEK. Ökningen förklaras av att koncernens fastighetsinvesteringar genomfördes under andra halvåret 2019 samt första kvartalet 2020. Rörelseresultatet uppgick till 7 048 (3 900) TSEK. I rörelseresultatet är -1 525 (-568) TSEK hänförligt till värdeförändringar på koncernens fastighetsbestånd. Resultat efter skatt uppgick till -664 (464) TSEK. Resultat per aktie uppgick till -0,65 (0,45) SEK. Nettoandelsvärde, NAV, per Preferensaktie P2 uppgick till 257,65 (259,88) kr. Ökningen är hänförlig till marknadsvärdesförändringar på befintligt fastighetsbestånd. Vid periodens utgång uppgick koncernens nettoskuld till -232 852 (-199 234) TSEK.     Jämförelsetalen inom parantes för resultaträkningsrelaterade poster avser perioden januari 2019 - juni 2019. För balansräkningsrelaterade poster avses den 31 december 2019.       Väsentliga händelser efter periodens slut   Sedan den 30 juni 2020 har inga väsentliga händelser för Bolaget inträffat.     Kommentar från VD   Coeli Fastighet I AB startades i november 2016 och genomförde under 2017 och 2018 totalt sex emissioner. Emissionerna var framgångsrika och totalt investerades 276 miljoner SEK i bolaget.   Under mars 2020 gjorde bolaget sitt tionde och sista fastighetsförvärv av fastigheten Runö 7:132 i Åkersberga kommun. Fastigheten ligger i utvecklingsområdet centrala Kanalstaden som inom ett par år kommer vara utvecklat till trevliga bostadskvarter. Fastighetsvärdet var på cirka 31 miljoner SEK, i och med förvärvet har bolaget nu uppnått målsättningen med allokeringen av Bolagets finansiella medel.   Bolaget har utvärderat ett 240-tal möjliga fastighetsinvesteringar vilket har resulterat i Bolagets tio fastighetsförvärv. För tillfället har bolaget inga pengar avsatta för nya förvärv. Vi är nöjda med samansättningen av portföljen som nu innehåller potentiella framtida byggrätter till en volym om 130 000 - 140 000 BTA.   Förvaltningsteamet jobbar vidare med utvecklingen av Bolagets fastighetportfölj, med fokus på att hyra ut de vakanser som finns samt att tillsammans med kommunen utforma detaljplaner för framtida exploatering. För närvarande är bedömningen att detta arbete inte kommer att påverkas av den pågående coronapandemin. Bolaget fortsätter bevaka utvecklingen på marknaden och arbetet för att skapa god avkastning till våra investerare.           För ytterligare information, kontakta   Jakob Pettersson, ansvarig förvaltare, Coeli Fastighet I AB Telefon: 072 402 08 62 Mail: jakob.pettersson@coeli.se Informationen är sådan som Coeli Fastighet I AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen har lämnats för offentliggörande den 31 augusti 2020 klockan 16:55 CEST.              Dokument: Coeli Fastighet I AB (publ) - delårsrapport januari - juni 2020Dokument: Coeli Fastighet I AB (publ) - delårsrapport januari - juni 2020 PM

Pressmeddelande Stockholm 2020-08-31 Coeli Fastighet II AB (publ) - Delårsrapport januari - juni 2020   Coeli Fastighet II AB (publ), org. nr. 559173-7548 ('Bolaget'), avger delårsrapport avseende det första halvåret 2020.   Första halvåret 2020, koncernen   Fastighetsbeståndets marknadsvärde per 30 juni 2020 uppgick till 69,2 (14,2) MSEK och utgörs av fastigheterna Söderby 1:816, Runö 7:145 (tillträddes den 6 april 2020) samt Viby 19:16 (tillträddes den 5 maj 2020). Intäkter och kostnader från fastigheter som Bolaget tillträtt under 2020 ingår därmed från dessa datum. Ökningen förklaras av löpande intjäning från de fastighetsinvesteringar som genomförts under det första halvåret 2020. Hyresintäkterna under perioden uppgick till 1 217 (0) SEK och består av intäkter från Söderby 1:816 för hela sexmånadersperioden och hyresintäkter från Runö 7:145 samt Viby 19:16 från respektive fastighets tillträdesdag till den 30 juni 2020. Rörelseresultatet uppgick till -1 695 (-521) TSEK. Resultat efter skatt uppgick till -6 791 (-445) TSEK. Resultatet efter skatt förklaras av värdeförändringar på koncernens övriga kortfristiga placeringar. Resultat per aktie uppgick till -5,46 (-1,21) SEK. Nettoandelsvärde, NAV, per Preferensaktie P2 uppgick till 243,88 (247,40) SEK. Vid periodens utgång uppgick koncernens nettokassa till 317 295 (153 341) TSEK.   Jämförelsetalen inom parantes för resultaträkningsrelaterade poster avser perioden januari 2019 - juni 2019. För balansräkningsrelaterade poster avses den 31 december 2019.     Väsentliga händelser efter periodens slut   Sedan den 30 juni 2020 har följande väsentliga händelser för Bolaget inträffat:   Den 13 juli 2020 ingick Bolaget avtal om att förvärva fastigheterna Filtret 5, belägen i Borås och fastigheten Kärrliljan 1, i Hässelby Villastad i Stockholm. Hyresintäkterna för Filtret 5 uppgår till cirka 2,7 MSEK och hyresintäkterna för Kärrliljan 1 uppgår till cirka 2,9 MSEK årligen. Fastigheterna tillträddes samma dag. Bolagets portfölj består efter förvärven av fem fastigheter.     I övrigt har inga väsentliga händelser ägt rum efter periodens slut.       Kommentar från VD   Under det första halvåret av 2020 har Bolaget genomfört två förvärv. Vi ser stor potential för värdeutveckling inom samtliga tillskott i portföljen. Krisen av covid-19 har hittills inte medfört några rabatter eller hyressänkningar för Bolaget, dock upplevdes en viss tröghet på transaktionsmarknaden som nu åter har börjat ta fart igen.   Vårt första förvärv under 2020 var fastigheten Runö 7:145 som ligger i centrala Kanalstaden i Åkersberga kommun. Området kommer inom ett par år vara utvecklat från industri till trevliga bostadskvarter. Viby 7:145 ligger i Kungsängen i Upplands-Bro kommun och har stor potential för värdeutveckling både genom möjligheten att öka befintliga hyresintäkter och att driva plan för kommande bostadsutveckling.   Vi är nöjda med hur arbetet med allokeringen av kapitalet i Coeli Fastighet II har fortskridit och teamet arbetar kontinuerligt med att finna fler intressanta fastighetsobjekt som kan leda till förvärv. Drygt 100 investeringsmöjligheter har utvärderats under de senaste månaderna sedan förvärvet av Runö 7:145 och vi jobbar vidare mot strategin att förvärva industrifastigheter med utvecklingspotential för bostadsbebyggelse.         För ytterligare information, kontakta   Jakob Pettersson, ansvarig förvaltare, Coeli Fastighet II AB Telefon: 072 402 08 62 Mail: jakob.pettersson@coeli.se Informationen är sådan som Coeli Fastighet II AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen har lämnats för offentliggörande den 31 augusti 2020 klockan 16:55 CEST.              Dokument: Coeli Fastighet II AB (publ) - Delårsrapport januari - juni 2020 Dokument: Coeli Fastighet II AB (publ) - Delårsrapport januari - juni 2020 PM

Vad händer i världen   juni 2020

Vad händer i världen juni 2020

Webinar - Coeli Multi Asset 17 juni

Webinar - Coeli Multi Asset 17 juni

Webinar - Private Equity 12 juni

Webinar - Private Equity 12 juni

Webinar - Makrouppdatering 5 juni

Webinar - Makrouppdatering 5 juni

Presskontakt

Katja Nordman

Katja Nordman

Presskontakt Digital Marketing Manager 08 506 223 20

För dig som har ambition med ditt sparande

Coeli är en svensk kapitalförvaltare med förtroendet att förvalta cirka 20 miljarder kronor åt våra kunder. Våra förvaltarteam är specialister på aktivt förvaltade fonder inom aktier, räntor, hedge, fastigheter och private equity. Vi hjälper både professionella och privata investerare som finns runt om hela världen.