Gå direkt till innehåll

Senaste nyheterna

Sociala medier

Coeli Private Equity AB publicerar information till investerare samt indikativt nettoandelsvärde (NAV) Pressmeddelande Stockholm 2022-05-10 Coeli Private Equity AB publicerar information till investerare samt indikativt nettoandelsvärde (NAV)   Coeli Private Equity AB (”Bolaget”) publicerar idag en månadsuppdatering innehållande information om Bolagets utveckling, dess portföljinnehav samt ett indikativt NAV per den 30 april 2022.   AIF-förvaltaren Coeli Asset Management AB har fastställt fondens värde (NAV) i enlighet med de värderingsregler som framgår av fondens prospekt och informationsbroschyr. Ni uppmärksammas på att nedanstående fastställda värden kan avvika från de kurser som finns på börslistan Nordic AIF på NGM.   Det indikativa och oreviderade nettoandelsvärdet (NAV) per den 30 april 2022 uppgår till 180,07 SEK för Bolagets stamaktier, vilket är en minskning om -1,1% sedan det senaste värderingstillfället.     Indikativt NAV* per den 30 april 2022   Nettotillgångar 1 488 751 366 SEK    Antal stamaktier**  7 451 743   Indikativt NAV per Stamaktie          180,07 SEK         * NAV är det egna kapitalet, reducerat med den del av kapitalet som tillfaller stamaktier serie II, dividerat med antalet stamaktier, exklusive återköpta stamaktier. För mer information om beräkningen, se den senast publicerade finansiella rapporten. ** Antalet utestående stamaktier, exklusive återköpta stamaktier     Fastställt den 10 maj 2022   Observera att värdena som presenteras i månadsuppdateringen baseras på de av Bolaget kända värden per den 30 april 2022.     För ytterligare information, kontakta   Henrik Arfvidsson, VD, Coeli Private Equity AB Telefon: 070 444 22 50 Mail: henrik.arfvidsson@coeli.se Informationen är sådan som Coeli Private Equity AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen har lämnats för offentliggörande den 10 maj 2022 klockan 16:00 CEST. Dokument: Coeli Private Equity AB publicerar information till investerare samt indikativt nettoandelsvärde (NAV)

Kallelse till extra bolagsstämma i Coeli Private Equity AB (publ) Pressmeddelande Stockholm 2022-05-03   Kallelse till extra bolagsstämma i Coeli Private Equity AB (publ) Aktieägarna i Coeli Private Equity AB (publ), 559168-1019, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 30 maj 2022 kl. 09.00 i bolagets lokaler på Sveavägen 24-26 i Stockholm.   ANMÄLAN OCH RÄTT ATT DELTAGA VID STÄMMAN Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 19 maj 2022, dels göra anmälan till bolaget senast kl. 16.00 tisdagen den 24 maj 2012 under adress Coeli Private Equity AB (publ), Sveavägen 24-26, 111 57 Stockholm, eller per telefon 08-545 916 40, eller via e-post: info@coeli.se. Vid anmälan ska uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav.   I det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud måste behörighetshandlingar, såsom exempelvis fullmakter och registreringsbevis, vara tillgängliga vid stämman. Sådana behörighetshandlingar bör emellertid även biläggas anmälan. För den som önskar företrädas av ombud tillhandahåller bolaget fullmaktsformulär som finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.coelipe.se.   Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före torsdagen den 19 maj 2022, då sådan omregistrering ska vara verkställd.   FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordning för stämman 5. Val av en eller två justeringsmän 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Val av styrelseledamöter och suppleanter 8. Fastställande av arvoden åt styrelsen 9. Avslutande av bolagsstämma     FÖRSLAG TILL BESLUT Val av styrelseledamöter och suppleanter (punkt 7) Bolagets största aktieägare Coeli Investment AB föreslår att den extra bolagsstämman beslutar om att Stefan Renno, Niklas Lantz och Filippa Kelo väljs till ordinarie styrelseledamöter för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Till ordförande för styrelsen föreslås Stefan Renno.     Fastställande av arvoden åt styrelsen (punkt 8) Bolagets största aktieägare Coeli Investment AB föreslår att den extra bolagsstämman beslutar om att arvode till styrelsens ordförande, för perioden till årsstämman 2022, ska utgå med 50 000 SEK till styrelsens ordförande. Inget arvode för styrelsearvode ska utgå till övriga ledamöter.   ANTALET AKTIER OCH RÖSTER Per dagen för denna kallelse finns det totalt 8 988 345 aktier i Bolaget, fördelat på 7 588 345 stamaktier och 1 400 000 stamaktier serie II. Både stamaktier och stamaktier serie II berättigar till en röst vardera. Det totala antalet röster i bolaget är således 8 988 345. Bolaget innehar 198 759 egna stamaktier per dagen för denna kallelse, motsvarande 2,20 procent av samtliga registrerade aktier i bolaget.    RÄTT TILL UPPLYSNINGAR Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upp-lysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen samt om bolagets förhållande till annat koncernbolag.       ________________________   Stockholm i maj 2022 Coeli Private Equity AB (publ) Styrelsen         För ytterligare information, kontakta   Henrik Arfvidsson, VD, Coeli Private Equity AB Telefon: 070 444 22 50 Mail: henrik.arfvidsson@coeli.se Informationen har lämnats för offentliggörande den 3 maj 2022 klockan 16:30 CEST. Dokument: Kallelse till extra bolagsstämma i Coeli Private Equity AB (publ)

Pressmeddelande Stockholm 2022-04-13 Coeli Fastighet II AB (publ) årsredovisning avseende räkenskapsåret 1 januari 2021 - 31 december 2021   Coeli Fastighet II AB (publ) ("Bolaget") avger årsredovisning avseende räkenskapsåret 1 januari 2021 - 31 december 2021.     Fastighetsbeståndets marknadsvärde per 31 december 2021 uppgick till 714,0 (339,5) MSEK Hyresintäkterna uppgick till 27 905 (9 235) TSEK Resultat efter skatt uppgick till 42 106 (-2 539 TSEK), varav 55 216 (-2 457) TSEK avser värdeförändring för fastighetsbeståndet. Resultat per aktie uppgick till 26,65 (-2,04) SEK Nettoandelsvärde, NAV, per Preferensaktie P2 uppgick till 273,54 (246,57) SEK     Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut Sedan den 31 december 2021 har följande väsentliga händelser för Bolaget inträffat:   Den 24 februari 2022 förvärvades fastigheten Mandelblomman 9 genom förvärv av aktierna i VK Projektfastigheter AB, org nr 559159-7462.   Det råder en stor osäkerhet i Europa just nu till följd av det pågående kriget mellan Ukraina och Ryssland. Situationen förväntas påverka den europeiska ekonomin, dock råder det ännu stor osäkerhet i vilken utsträckning detta kommer att påverka den svenska ekonomin och den svenska fastighetsmarknaden. Coeli följer kontinuerligt utvecklingen i omvärlden och utvärderar potentiella förändringar på marknaden, där informationen vidare beaktas i den dagliga verksamheten.   Kommentar från VD   Under året så har vi hunnit med 5 förvärv till ett värde om cirka 300 MSEK. Extra roligt är vårt förvärv av Grönsakshandlaren 4 som är vår första fastighet i Malmö. Fastigheten består av två byggnader med en sammanlagd uthyrbar area om 12 278 kvm varav 8 800 är uthyrt till Golvpoolen på ett hyresavtal som löper till 2028-12-31. Förvärven av Tennet 3 och Tennet 8 gör oss till en av de större fastighetsägarna i Bollmora verksamhetsområde i Tyresö. Vi har nu inlett en positiv och konstruktiv dialog med kommunen om utveckling av området. Fastigheten Kviberg 3:5 som vi förvärvade i maj ligger i området Bellevue i Göteborg. Bellevue är ett område som idag har en del utmaningar men som vi är övertygade om på sikt kan bli riktigt bra. Området har engagerade fastighetsägare som vi tror att vi kommer att kunna hitta ett bra samarbete med under de kommande åren. Det senaste förvärvet är Veddesta 1:15 som ligger i Veddesta industriområde i Järfälla. Hela Veddesta ska på sikt utvecklas till stad och kommer att vara den nya ändstationen på tunnelbanans blåa linje.   Bolaget har fortfarande finansiella medel att allokera ut och det är min förhoppning om att vi under första halvåret av 2022 kommer att vara fullinvesterade.   FÖRVALTNINGEN Under året så har vi parallellt med att vi förvärvat nya fastigheter tagit hand om och förvaltat befintligt bestånd. Vi har även initierat dialog med kommunerna avseende detaljplaneutveckling för samtliga av våra fastigheter där värdeskapandet ligger i att utveckla ny detaljplan. I vissa fastigheter som vi ägt en tid såsom Söderby 1:816 och Runö 7:145 har vi kommit lite längre och dessutom fått positivt planbesked. För bolagets fastighet i Nacka, Sicklaön 73:116, har vi fortsatt arbeta med kommunen och tittat närmre på trafiksituationen i det nya bostadskvarteret, som även kommer att inrymma en ICA-butik, ska fungera i framtiden.   Samarbetet med Real Value Management fungerar fortfarande bra och vi har en mycket låg vakans i beståndet. De enda två fastigheterna med vakanser är Grönsakshandlaren 4 och Kviberg 3:5. Här har vi under året haft ett antal dialoger med intressenter men valt att inte gå vidare av olika skäl. Vi är dock hoppfulla om att fylla dessa vakanser inom kort. Under året så har vi även omförhandlat ett antal mindre hyresavtal.   MARKNADEN Det råder ytterst gynnsamma förhållanden på den svenska investeringsmarknaden vilket även attraherar kapital från internationella investerare. För närvarande är transaktionsmarknaden inte i jämvikt och det råder ett underskott på utbudet av fastigheter som kan överlåtas. Detta har skapat gynnsamma förhållanden för befintliga fastighetsägare som kan avyttra till relativt höga nivåer.   Den svenska ekonomin har haft en stark återhämtning från nedgången under 2020. Fastighetsmarknaden som helhet har stått emot de negativa effekterna som Coronapandemin har inneburit relativt bra. Bland mer stabila segment som bostäder och samhällsfastigheter kan oro på investeringsmarknaden få motsatt effekt och göra att dessa segment attraherar mer kapital. Andra mer konjunkturkänsliga segment som hotell och handel har påverkats i relativt stor utsträckning. Dock har även dessa segment haft en stark återhämtning i samband med minskad smittspridning och lättade restriktioner.   Sett till segment utgjorde bostäder det mest transaktionsintensiva segmentet under 2021 och efterfrågan på i synnerhet nyproducerade bostäder har varit hög under året där det även har noterats sjunkande direktavkastningskrav på tillgångsslaget. Ökade värden för färdigställda nyproducerade bostäder förväntas även ha en positiv inverkan på betalningsviljan för bostadsbyggrätter, vilket är fördelaktigt för Coelis fastighetsinnehav.   I princip alla de största affärerna under 2021 utgör köp av hela, eller stora delar av, bolag. Det har primärt rört sig om bolag innehållande kommersiella eller industrifastigheter, men det har även genomförts större affärer som endast omfattar bostadsfastigheter, bland annat Heimstadens förvärv av hela Akelius svenska bestånd.   Covid-19 Coronapandemin har haft märkbara effekter på såväl den svenska ekonomin som världsekonomin. Det har visats tydliga uppgångar i ekonomin i samband med att smittläget har stabiliserats, vilket till stor del kan förklaras genom lättade restriktioner. Under 2021 påbörjades vaccinering mot Covid-19, vilket har varit och fortsatt kommer att vara en viktig del för att kunna återgå till en mer normal samhällssituation och för att fortsatt stabilisera ekonomin.           För ytterligare information, kontakta   Jakob Pettersson, VD, Coeli Fastighet II AB Telefon: 072 402 08 62 Mail: jakob.pettersson@coeli.se Informationen har lämnats för offentliggörande den 13 april 2022 klockan 14:00 CEST. Dokument: Coeli Fastighet II AB (publ) årsredovisning avseende räkenskapsåret 2021Dokument: Coeli Fastighet II AB (publ) årsredovisning avseende räkenskapsåret 2021

Pressmeddelande Stockholm 2022-04-13 Coeli Fastighet I AB (publ) årsredovisning avseende räkenskapsåret 2021   Coeli Fastighet I AB (publ) ("Coeli", "Bolaget") avger årsredovisning avseende räkenskapsåret 2021.   Fastighetsbeståndets marknadsvärde per 31 december 2021 uppgick till 675 (499) MSEK. Därtill tillkommer även genom ägd kapitalandel ett fastighetsinnehav med marknadsvärde om 13,5 (12,55) MSEK. Hyresintäkterna uppgick till 35 012 (34 616) TSEK. Resultat efter skatt uppgick 139 514 (26 692) TSEK, varav 175 027 (28 954) TSEK avser värdeförändringar för fastighetsbeståndet. Resultat per Preferensaktie P2 uppgick till 109,00 (26,09) SEK. Nettoandelsvärde, NAV, per Preferensaktie P2 aktie uppgick till 392,23 (284,39) SEK.   Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut   Sedan den 31 december 2021 har inga väsentliga händelser inträffat.   Det råder en stor osäkerhet i Europa just nu till följd av det pågående kriget mellan Ukraina och Ryssland. Situationen förväntas påverka den europeiska ekonomin, dock råder det ännu stor osäkerhet i vilken utsträckning detta kommer att påverka den svenska ekonomin och den svenska fastighetsmarknaden. Coeli följer kontinuerligt utvecklingen i omvärlden och utvärderar potentiella förändringar på marknaden, där informationen vidare beaktas i den dagliga verksamheten.   Kommentar från VD   Intäkterna för perioden uppgick till 35,1 MSEK och resultatet efter skatt till 139,5 MSEK. En stor del av resultatet är hänförligt till orealiserade värdeförändringar av fastighetsinnehaven i portföljen. Det är väldigt roligt att se att vårt hårda arbete med att utveckla fastigheterna nu börjar slå igenom på värderingen av portföljen. Driftnettot för perioden uppgick till 24 MSEK. Tyvärr så har det extrema elpriset det senaste halvåret gjort att vi haft högre kostnader för el och uppvärmning i många av fastigheterna vilket slår negativt mot driftnettot och resultatet.   FÖRVALTNINGEN Under året har vi omförhandlat ett flertal hyresavtal i portföljen vilket kommer att få genomslag under 2022 när de nya avtalen börjar löpa. Vi har framgångsrikt omförhandlat avtalet med ÖoB i Vagnhallen 15 där vi på årsbasis höjer hyresintäkten med cirka 2,5 MSEK. Vi har också gjort ett antal nya uthyrningar i portföljen. Bland annat har vi till hyrt ut cirka 800 kvadratmeter i Söderbymalm 6:4 till Ge för Livet på ett avtal som löper på tre år.   Förutom att vi har varit aktiva i fastighetsförvaltningen har vi också kommit längre i detaljplanearbetet i flertalet av fastigheterna. I Södertälje har vi under hösten fortsatt arbetet med kommunen inför samråd och nu är de flesta av alla utredningar gjorda. I Åkersberga har det tyvärr tagit lite längre tid än vi hoppats på initialt att komma i gång med planläggningen men har en mycket bra dialog med kommunen och förhoppningen är att på riktigt komma i gång med planen under våren. I Enköping arbetar vi intensivt med kommunen för att gå ut med planen på samråd vilket vi hoppas kunna göra under våren.   MARKNADEN Det råder ytterst gynnsamma förhållanden på den svenska investeringsmarknaden vilket även attraherar kapital från internationella investerare. För närvarande är transaktionsmarknaden inte i jämvikt och det råder ett underskott på utbudet av fastigheter som kan överlåtas. Detta har skapat gynnsamma förhållanden för befintliga fastighetsägare som kan avyttra till relativt höga nivåer.   Den svenska ekonomin har haft en stark återhämtning från nedgången under 2020. Fastighetsmarknaden som helhet har stått emot de negativa effekterna som Coronapandemin har inneburit relativt bra. Bland mer stabila segment som bostäder och samhällsfastigheter kan oro på investeringsmarknaden få motsatt effekt och göra att dessa segment attraherar mer kapital. Andra mer konjunkturkänsliga segment som hotell och handel har påverkats i relativt stor utsträckning, dock har även dessa segment haft en stark återhämtning i samband med minskad smittspridning och lättade restriktioner.   Sett till segment utgjorde bostäder det mest transaktionsintensiva segmentet under 2021 och efterfrågan på i synnerhet nyproducerade bostäder har varit hög under året där det även har noterats sjunkande direktavkastningskrav på tillgångsslaget. Ökade värden för färdigställda nyproducerade bostäder förväntas även ha en positiv inverkan på betalningsviljan för bostadsbyggrätter, vilket är fördelaktigt för Coelis fastighetsinnehav.   I princip alla de största affärerna under 2021 utgör köp av hela, eller stora delar av, bolag. Det har primärt rört sig om bolag innehållande kommersiella eller industrifastigheter, men det har även genomförts större affärer som endast omfattar bostadsfastigheter, bland annat Heimstadens förvärv av hela Akelius svenska bestånd.   Covid-19   Coronapandemin har haft märkbara effekter på såväl den svenska ekonomin som världsekonomin. Det har visats tydliga uppgångar i ekonomin i samband med att smittläget har stabiliserats, vilket till stor del kan förklaras genom lättade restriktioner. Under 2021 påbörjades vaccinering mot covid-19, vilket har varit och fortsatt kommer att vara en viktig del för att kunna återgå till en mer normal samhällssituation och för att fortsatt stabilisera ekonomin. Coronapandemin har inte haft några nämnvärda effekter på Coeli Fastighet I AB.     För ytterligare information, kontakta   Jakob Pettersson, VD, Coeli Fastighet I AB Telefon: 072 402 08 62 Mail: jakob.pettersson@coeli.se Informationen har lämnats för offentliggörande den 13 april 2022 klockan 13:40 CEST.              Dokument: Coeli Fastighet I AB (publ) årsredovisning 2021Dokument: Coeli Fastighet I AB (publ) årsredovisning avseende räkenskapsåret 2021

Pressmeddelande Stockholm 2022-04-08   KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I COELI FASTIGHET I AB (publ)   Aktieägarna i Coeli Fastighet I AB (publ), 559086-4392, kallas härmed till årsstämma måndagen den 16 maj 2022 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Sveavägen 24-26 i Stockholm.   ANMÄLAN OCH RÄTT ATT DELTAGA VID STÄMMAN Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 6 maj 2022, dels göra anmälan till bolaget senast kl. 16.00 onsdagen den 11 maj 2022 på adress Coeli Fastighet I AB (publ), Sveavägen 24-26, 111 57 Stockholm, per telefon 08-506 223 00 eller via e-post: info@coeli.se. Vid anmälan ska uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav.   I det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud måste behörighets­handlingar, såsom exempelvis full­makter och registreringsbevis, vara tillgängliga vid stämman. Sådana behörighetshandlingar bör emellertid även biläggas anmälan. För den som önskar företrädas av ombud tillhandahåller bolaget fullmaktsformulär som finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.coeli.se.   Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före fredagen den 6 maj 2022, då sådan omregistrering ska vara verkställd.   FÖRSLAG TILL DAGORDNING Stämmans öppnande Val av ordförande vid stämman Upprättande och godkännande av röstlängd Godkännande av dagordning för stämman Val av en eller två justeringspersoner Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse Beslut a) om fastställande av resultat- och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen c) om avstämningsdag för beslutad utdelning d) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören för den tid redovisningen omfattar Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter Val av styrelseledamöter och suppleanter Val av revisor Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare Avslutande av årsstämma   FÖRSLAG TILL BESLUT Styrelsens förslag till vinstdisposition (punkt 8 b och 8 c) Styrelsen föreslår att utdelning sker till innehavare av preferensaktie P1 med 4,84 kronor per preferensaktie P1. Ingen utdelning föreslås till innehavare av preferensaktie P2.   I årsredovisningen framgår det en föreslagen utdelning om 2 419 000 SEK till bolagets ägare av preferensaktier P1 varav 2 362 500 SEK baseras på fastighetsbeståndet per 2021-12-31 och 56 500 SEK avser extrautdelning då ett för lågt belopp utdelades föregående år vilket motsvarar en utdelning om 4,838 SEK per preferensaktie P1. Pga. att det ej praktiskt genomförbart att dela ut ett belopp med mer än 2 decimaler avrundas den slutliga utdelningen 4,84 SEK per preferensaktie P1, motsvarande 2 420 000 SEK.   Som avstämningsdag föreslås onsdagen den 18 maj 2022. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen utsändas av Euroclear Sweden AB måndagen den 23 maj 2022.   Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor (punkt 9) Bolagets största aktieägare Coeli Investment Management AB föreslår att årsstämman beslutar om att arvode till styrelsen, för perioden från årsstämman år 2022 till nästkommande årsstämma, ska utgå med två prisbasbelopp kronor till styrelsens ordförande samt ett prisbasbelopp till styrelseledamot Jan Nordström. Inget arvode för styrelsearbete föreslås utgå till Mikael Larsson.   Arvode till revisor föreslås utgå enligt löpande räkning.   Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter (punkt 10) Bolagets största aktieägare Coeli Investment Management AB föreslår att årsstämman beslutar om att styrelsen ska bestå av tre (3) styrelseledamöter och att inga styrelsesuppleanter ska utses.   Val av styrelseledamöter och suppleanter (punkt 11) Bolagets största aktieägare Coeli Investment Management AB föreslår att Mikael Larsson, Patric Sandberg Helenius och Jan Nordström omväljs till ordinarie styrelseledamöter för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Till ordförande för styrelsen föreslås omval av Patric Sandberg Helenius.   Val av revisor (punkt 12) För tiden intill utgången av nästa årsstämma föreslår styrelsen att det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB väljs till bolagets revisor med Leonard Daun som huvudansvarig revisor.     Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 13) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare enligt nedanstående. Med ledande befattningshavare avses verkställande direktör i bolaget. Riktlinjerna för ersättning till styrelsen och ledande befattningshavare ska gälla till slutet av årsstämman 2023 och innebär att ersättningsfrågor behandlas och beslutas av styrelsen i sin helhet. Ingen fast lön eller rörlig ersättning utgår till ledande befattningshavare i bolaget. Ledande befattningshavare ska kunna erhålla ersättning för arbete för bolagets räkning genom andra bolag i koncernen. Fast lön till styrelsen ska uppgå till högst 100 000 kronor per år per ledamot. Ingen rörlig ersättning utgår till styrelsen. I den mån styrelseledamot utför arbete för bolagets räkning, vid sidan av styrelsearbetet, ska konsultarvode och annan ersättning för sådant arbete kunna utgå. Styrelsen har rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.   ANTALET AKTIER OCH RÖSTER Antalet aktier i bolaget är 1 522 940, fördelat på 500 000 preferensaktier P1 och 1 022 940 preferensaktier P2. Preferensaktier P1 berättigar till tio röster vardera och preferensaktier P2 berättigar till en röst vardera. Det totala antalet röster i bolaget är således 6 022 940.   RÄTT TILL UPPLYSNINGAR Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upp­lysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt om bolagets förhållande till annat koncernbolag.   HANDLINGAR TILL STÄMMAN Årsredovisning med redovisningshandlingar och revisionsberättelse, fullständigt förslag till beslut om vinstdisposition och avstämningsdag (punkt 8 b och 8 c), samt styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen kommer senast den 25 april 2022 att anslås på bolagets hemsida, www.coeli.se, samt finnas tillgängligt hos bolaget på bolagets kontor med adress Sveavägen 24-26, 111 57 Stockholm. Handlingarna kommer vidare kostnadsfritt att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. ________________________   Stockholm i april 2022 Coeli Fastighet I AB (publ) Styrelsen             För ytterligare information, kontakta   Jakob Pettersson, VD, Coeli Fastighet I AB Telefon: 072 402 08 62 Mail: jakob.pettersson@coeli.se Informationen har lämnats för offentliggörande den 8 april 2022 klockan 14:05 CEST.              Dokument: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I COELI FASTIGHET I AB (publ)

Pressmeddelande Stockholm 2022-04-08   KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I COELI FASTIGHET II AB (publ)   Aktieägarna i Coeli Fastighet II AB (publ), 559173-7548, kallas härmed till årsstämma måndagen den 16 maj 2022 kl. 09.00 i bolagets lokaler på Sveavägen 24-26 i Stockholm.   ANMÄLAN OCH RÄTT ATT DELTAGA VID STÄMMAN Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 6 maj 2022, dels göra anmälan till bolaget senast kl. 16.00 onsdagen den 11 maj 2022 på adress Coeli Fastighet II AB (publ), Sveavägen 24-26, 111 57 Stockholm, per telefon 08-506 223 00 eller via e-post: info@coeli.se. Vid anmälan ska uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav.   I det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud måste behörighets-handlingar, såsom exempelvis fullmakter och registreringsbevis, vara tillgängliga vid stämman. Sådana behörighetshandlingar bör emellertid även biläggas anmälan. För den som önskar företrädas av ombud tillhandahåller bolaget fullmaktsformulär som finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.coeli.se.   Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före fredagen den 6 maj 2022, då sådan omregistrering ska vara verkställd.   FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordning för stämman 5. Val av en eller två justeringspersoner 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse 8. Beslut a) om fastställande av resultat- och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören för den tid redovisningen omfattar 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter 11. Val av styrelseledamöter och suppleanter 12. Val av revisor 13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 14. Avslutande av årsstämma     FÖRSLAG TILL BESLUT Styrelsens förslag till vinstdisposition (punkt 8 b) Styrelsen föreslår att bolagets resultat överförs i ny räkning och att ingen utdelning lämnas.   Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor (punkt 9) Bolagets största aktieägare Coeli Investment Management AB föreslår att årsstämman beslutar om att arvode till styrelsen, för perioden från årsstämman år 2022 till nästkommande årsstämma, ska utgå med ett prisbasbelopp till styrelseledamot Jan Nordström. Inget arvode för styrelsearbete föreslås utgå till Mikael Larsson och Jakob Pettersson.   Arvode till revisor föreslås utgå enligt löpande räkning.   Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter (punkt 10) Bolagets största aktieägare Coeli Investment Management AB föreslår att årsstämman beslutar om att styrelsen ska bestå av tre (3) styrelseledamöter och att inga styrelsesuppleanter ska utses.   Val av styrelseledamöter och suppleanter (punkt 11) Bolagets största aktieägare Coeli Investment Management AB föreslår att Mikael Larsson och Jan Nordström omväljs till ordinarie styrelseledamöter samt att Jakob Petterson (Bolagets verkställande direktör) väljs till ordinarie ledamot. Samtliga föreslås utses för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Till ordförande för styrelsen föreslås Mikael Larsson.   Val av revisor (punkt 12) För tiden intill utgången av nästa årsstämma föreslår styrelsen att det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB väljs till bolagets revisor med Leonard Daun som huvudansvarig revisor.   Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 13) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare enligt nedanstående. Med ledande befattningshavare avses verkställande direktör i bolaget. Riktlinjerna för ersättning till styrelsen och ledande befattningshavare ska gälla till slutet av årsstämman 2023 och innebär att ersättningsfrågor behandlas och beslutas av styrelsen i sin helhet. Ingen fast lön eller rörlig ersättning utgår till ledande befattningshavare i bolaget. Ledande befattningshavare ska kunna erhålla ersättning för arbete för bolagets räkning genom andra bolag i koncernen. Fast lön till styrelsen ska uppgå till högst 125 000 kronor per år per ledamot. Ingen rörlig ersättning utgår till styrelsen. I den mån styrelseledamot utför arbete för bolagets räkning, vid sidan av styrelsearbetet, ska konsultarvode och annan ersättning för sådant arbete kunna utgå. Styrelsen har rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.   ANTALET AKTIER OCH RÖSTER Antalet aktier i bolaget är 2 079 900, fördelat på 500 000 preferensaktier P1 och 1 579 900 preferensaktier P2. Preferensaktier P1 berättigar till tio röster vardera och preferensaktier P2 berättigar till en röst vardera. Det totala antalet röster i bolaget är således 6 579 900.   RÄTT TILL UPPLYSNINGAR Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt om bolagets förhållande till annat koncernbolag.   HANDLINGAR TILL STÄMMAN Årsredovisning med redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer senast från den 25 april 2022 att anslås på bolagets hemsida, www.coeli.se, samt finnas tillgängligt hos bolaget på bolagets kontor med adress Sveavägen 24-26, 111 57 Stockholm. Handlingarna kommer vidare kostnadsfritt att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.   ________________________   Stockholm i april 2022 Coeli Fastighet II AB (publ) Styrelsen           För ytterligare information, kontakta   Jakob Pettersson, verkställande direktör, Coeli Fastighet II AB Telefon: 072 402 08 62 Mail: jakob.pettersson@coeli.se Informationen har lämnats för offentliggörande den 8 april 2022 klockan 13:45 CEST. Dokument: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I COELI FASTIGHET II AB (publ)

Pressmeddelande Stockholm 2022-04-08 Coeli Private Equity AB publicerar information till investerare samt indikativt nettoandelsvärde (NAV)   Coeli Private Equity AB ("Bolaget") publicerar idag en månadsuppdatering innehållande information om Bolagets utveckling, dess portföljinnehav samt ett indikativt NAV per den 31 mars 2022.   AIF-förvaltaren Coeli Asset Management AB har fastställt fondens värde (NAV) i enlighet med de värderingsregler som framgår av fondens prospekt och informationsbroschyr. Ni uppmärksammas på att nedanstående fastställda värden kan avvika från de kurser som finns på börslistan Nordic AIF på NGM.   Det indikativa och oreviderade nettoandelsvärdet (NAV) per den 31 mars 2022 uppgår till 182,06 SEK för Bolagets stamaktier, vilket är en minskning om -1,1% sedan det senaste värderingstillfället.     Indikativt NAV* per den 31 mars 2022   Nettotillgångar 1 515 834 227 SEK    Antal stamaktier**  7 499 931   Indikativt NAV per Stamaktie          182,06 SEK         * NAV är det egna kapitalet, reducerat med den del av kapitalet som tillfaller stamaktier serie II, dividerat med antalet stamaktier, exklusive återköpta stamaktier. För mer information om beräkningen, se den senast publicerade finansiella rapporten. ** Antalet utestående stamaktier, exklusive återköpta stamaktier     Fastställt den 8 april 2022   Observera att värdena som presenteras i månadsuppdateringen baseras på de av Bolaget kända värden per den 31 mars 2022.     För ytterligare information, kontakta   Henrik Arfvidsson, VD, Coeli Private Equity AB Telefon: 070 444 22 50 Mail: henrik.arfvidsson@coeli.se Informationen är sådan som Coeli Private Equity AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen har lämnats för offentliggörande den 8 april 2022 klockan 13:20 CEST. Dokument: Coeli Private Equity AB publicerar information till investerare samt indikativt nettoandelsvärde (NAV)

Pressmeddelande Stockholm 2022-03-10 Coeli Private Equity AB publicerar information till investerare samt indikativt nettoandelsvärde (NAV)   Coeli Private Equity AB ("Bolaget") publicerar idag en månadsuppdatering innehållande information om Bolagets utveckling, dess portföljinnehav samt ett indikativt NAV per den 28 februari 2022.   AIF-förvaltaren Coeli Asset Management AB har fastställt fondens värde (NAV) i enlighet med de värderingsregler som framgår av fondens prospekt och informationsbroschyr. Ni uppmärksammas på att nedanstående fastställda värden kan avvika från de kurser som finns på börslistan Nordic AIF på NGM.   Det indikativa och oreviderade nettoandelsvärdet (NAV) per den 28 februari 2022 uppgår till 184,17 SEK för Bolagets stamaktier, vilket är en ökning om 8,5% sedan det senaste värderingstillfället.     Indikativt NAV* per den 28 februari 2022   Nettotillgångar 1 547 293 847 SEK    Antal stamaktier**  7 578 079    Indikativt NAV per Stamaktie          184,17 SEK         * NAV är det egna kapitalet, reducerat med den del av kapitalet som tillfaller stamaktier serie II, dividerat med antalet stamaktier, exklusive återköpta stamaktier. För mer information om beräkningen, se den senast publicerade finansiella rapporten. ** Antalet utestående stamaktier, exklusive återköpta stamaktier     Fastställt den 10 mars 2022   Observera att värdena som presenteras i månadsuppdateringen baseras på de av Bolaget kända värden per den 28 februari 2022.     För ytterligare information, kontakta   Henrik Arfvidsson, VD, Coeli Private Equity AB Telefon: 070 444 22 50 Mail: henrik.arfvidsson@coeli.se Informationen är sådan som Coeli Private Equity AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen har lämnats för offentliggörande den 10 mars 2022 klockan 13:45 CET. Dokument: Coeli Private Equity AB publicerar information till investerare samt indikativt nettoandelsvärde (NAV)

Pressmeddelande Stockholm 2022-02-28 Coeli Fastighet I AB (publ) - Bokslutskommuniké 2021   Coeli Fastighet I AB (publ), org. nr. 559086-4392 ("Bolaget"), avger bokslutskommuniké avseende räkenskapsåret 2021. Helåret 2021, koncernen   Hyresintäkterna ökade med 1 % till 35 012 (34 616) TSEK. Rörelseresultatet ökade med 407 % till 189 817 (46 603) TSEK. Omvärdering av fastigheter påverkade resultatet med 175 027 (28 954) TSEK. Resultat efter skatt ökade med 523% till 139 514 (26 692) TSEK. Resultat per preferensaktier P2 ökade till 109,00 (26,09) kr. Nettoandelsvärde, NAV, per preferensaktie P2 ökade till 392,23 (284,39) SEK. Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till 675 (499) MSEK. Därtill tillkommer även, genom ägd kapitalandel, ett fastighetsinnehav med marknadsvärde om 13,50 (12,55) MSEK. Nettoskulden uppgick till -204 282 (-202 069) TSEK. Föreslagen utdelning om 2,4 MSEK till bolagets preferensaktier P1.   Väsentliga händelser efter periodens slut   Inga väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut.         För ytterligare information, kontakta   Jakob Pettersson, VD, Coeli Fastighet I AB Telefon: 072 402 08 62 Mail: jakob.pettersson@coeli.se Informationen är sådan som Coeli Fastighet I AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen har lämnats för offentliggörande den 28 februari 2022 klockan 15:00 CET.              Dokument: Coeli Fastighet I AB (publ) - Bokslutskommuniké 2021Dokument: Coeli Fastighet I AB (publ) - Bokslutskommuniké 2021

Pressmeddelande Stockholm 2022-02-28 Coeli Fastighet II AB (publ) - Bokslutskommuniké 2021   Coeli Fastighet II AB (publ), org. nr. 559173-7548 ("Bolaget"), avger bokslutskommuniké avseende räkenskapsåret 2021. Helåret 2021, koncernen   Hyresintäkterna ökade med 302 % till 27 905 (9 235) TSEK. Rörelseresultatet ökade till 67 317 (-1 426) TSEK. Omvärdering av fastigheter påverkade resultatet med 55 216 (-2 457) TSEK. Resultat efter skatt ökade till 42 106 (-2 539) TSEK. Resultat per preferensaktie P2 uppgick till 26,65 (-2,04) kr. Nettoandelsvärde, NAV, per preferensaktie P2 ökade till 273,54 (246,57) SEK. Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till 714 (339,5) MSEK. Nettokassan uppgick till -250 986 (55 480) TSEK.   Väsentliga händelser efter periodens slut Den 24 februari 2022 tillträddes fastigheten Mandelblomman 9 genom förvärv av samtliga aktier VK Projektfastigheter AB, org. nr 559159-7462.       För ytterligare information, kontakta   Jakob Pettersson, VD, Coeli Fastighet II AB Telefon: 072 402 08 62 Mail: jakob.pettersson@coeli.se Informationen är sådan som Coeli Fastighet II AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen har lämnats för offentliggörande den 28 februari 2022 klockan 15:00 CET.              Dokument: Coeli Fastighet II AB (publ) - Bokslutskommuniké 2021Dokument: Coeli Fastighet II AB (publ) - Bokslutskommuniké 2021

För dig som har ambition med ditt sparande

Coeli är en svensk kapitalförvaltare med förtroendet att förvalta cirka 20 miljarder kronor åt våra kunder. Våra förvaltarteam är specialister på aktivt förvaltade fonder inom aktier, räntor, hedge, fastigheter och private equity. Vi hjälper både professionella och privata investerare som finns runt om hela världen.