Gå direkt till innehåll

Senaste nyheterna

Sociala medier

Coeli Private Equity AB publicerar information till investerare samt indikativt nettoandelsvärde (NAV) Pressmeddelande Stockholm 2023-01-10 Coeli Private Equity AB publicerar information till investerare samt indikativt nettoandelsvärde (NAV)   Coeli Private Equity AB (”Bolaget”) publicerar idag en månadsuppdatering innehållande information om Bolagets utveckling, dess portföljinnehav samt ett indikativt NAV per den 31 december 2022.   AIF-förvaltaren Coeli Asset Management AB har beräknat fondens indikativa värde (NAV) i enlighet med de värderingsregler som framgår av fondens prospekt och informationsbroschyr. Ni uppmärksammas på att nedanstående värden kan avvika från de kurser som finns på börslistan Nordic AIF på NGM. Fastställt NAV per 31 december 2022 kommer att offentliggöras i Bolagets översiktligt granskade delårsrapport för 2022 den 28 februari 2023.   Det indikativa och oreviderade nettoandelsvärdet (NAV) per den 31 december 2022 uppgår till 179,08 SEK för Bolagets stamaktier, vilket är en ökning om 0,9% sedan det senaste värderingstillfället.     Indikativt NAV* per den 31 december 2022   Nettotillgångar 1 471 996 011 SEK    Antal stamaktier**  7 344 624 Indikativt NAV per Stamaktie          179,08 SEK         * NAV är det egna kapitalet, reducerat med den del av kapitalet som tillfaller stamaktier serie II, dividerat med antalet stamaktier, exklusive återköpta stamaktier. För mer information om beräkningen, se den senast publicerade finansiella rapporten. ** Antalet utestående stamaktier, exklusive återköpta stamaktier.     Fastställt den 10 januari 2023   Observera att värdena som presenteras i månadsuppdateringen baseras på de av Bolaget kända värden per den 31 december 2022.     För ytterligare information, kontakta   Henrik Arfvidsson, VD, Coeli Private Equity AB Telefon: 070 444 22 50 Mail: henrik.arfvidsson@coeli.se Informationen är sådan som Coeli Private Equity AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen har lämnats för offentliggörande den 10 januari 2023 klockan 15:20 CET. Dokument: Coeli Private Equity AB publicerar information till investerare samt indikativt nettoandelsvärde (NAV)

Förändring av antalet aktier och röster i Coeli Private Equity AB (publ) per den 30 december 2022 Pressmeddelande Stockholm 2022-12-30 Förändring av antalet aktier och röster i Coeli Private Equity AB (publ) per den 30 december 2022   Coeli Private Equity AB (publ), org. nr. 559168–1019 (”Emittenten”, ”Bolaget”), meddelar idag att antalet stamaktier har minskat med 273 616 aktier under december 2022.   Emittenten ska enligt 4 kap. 9 § första stycket i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument (LHF) offentliggöra sådan förändring den sista handelsdagen i den kalendermånad förändringen ägt rum.   Under december månad registrerades den indragning av egna stamaktier som Bolaget förvärvat, inom ramen för det återköpsprogram som genomförts under perioden sedan årsstämman 2021. Indragning av de egna stamaktierna beslutades om vid årsstämman den 28 september 2022 och makuleringen av stamaktierna registrerades hos Bolagsverket den 9 december 2022.   Eftersom Bolaget samtidigt genomförde en fondemission motsvarande den summa som de indragna stamaktierna utgjorde av Bolagets aktiekapital är aktiekapitalet efter indragningen oförändrat. Fullständig information om detta återfinns på bolagets hemsida, www.coelipe.se.   Fördelning av utgivna aktier och röster i Coeli Private Equity AB per 2022-12-30 Stamaktier  7 376 886 Stamaktier serie II 1 400 000 Totalt antal aktier 8 776 886   Coeli Private Equity AB:s stamaktier är upptagna till handel på den reglerade marknaden NGM Nordic AIF.       För ytterligare information, kontakta   Henrik Arfvidsson, VD, Coeli Private Equity AB Telefon: 070 444 22 50 Mail: henrik.arfvidsson@coeli.se Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Coeli Private Equity AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt 4 kap. 9 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen har lämnats för offentliggörande den 30 december 2022 klockan 08:40 CET. Dokument: Förändring av antalet aktier och röster i Coeli Private Equity AB (publ) per den 30 december 2022

Coeli Private Equity AB publicerar nettoandelsvärde (NAV) per 9 december 2022 Pressmeddelande Stockholm 2022-12-09 Coeli Private Equity AB publicerar nettoandelsvärde (NAV) per 9 december 2022   Coeli Private Equity AB (publ), org. nr. 559168–1019 (”Bolaget”), publicerar NAV rapport per 9 december 2022. NAV-kursen har fastställts av AIF-förvaltaren Coeli Asset Management AB och finns att tillgå på bolagets hemsida, www.coelipe.se.   I enlighet med Lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder ska en AIF-förvaltare värdera tillgångarna i en alternativ investeringsfond och beräkna nettotillgångsvärdet (NAV) per andel eller aktie i samband med en ökning eller minskning av kapitalet i fonden. Bolaget har den 9 december 2022 genomfört den minskning samt ökning av aktiekapitalet som beslutades på årsstämman den 28 september 2022.   Nettoandelsvärdet (NAV) per den 9 december 2022 uppgår till 178,35 SEK per Stamaktie och 105,69 SEK per Stamaktie serie II.   Indikativt NAV* per den 9 december 2022   Nettotillgångar** 1 458 762 458 SEK    Antal stamaktier***  7 349 484 Antalet stamaktier serie II 1 400 000 Indikativt NAV per Stamaktie          178,35 SEK Indikativt NAV per stamaktie serie II 105,69 SEK             * NAV är det egna kapitalet, reducerat med den del av kapitalet som tillfaller stamaktier serie II, dividerat med antalet stamaktier, exklusive återköpta stamaktier. För mer information om beräkningen, se den senast publicerade finansiella rapporten. ** Nettotillgångar baseras på ej reviderad resultat- och balansräkning per 2022-12-09 *** Antalet utestående stamaktier, exklusive återköpta stamaktier.   Fastställt den 9 december 2022       För ytterligare information, kontakta   Henrik Arfvidsson, VD, Coeli Private Equity AB Telefon: 070 444 22 50 Mail: henrik.arfvidsson@coeli.se Informationen har lämnats för offentliggörande den 9 december 2022 klockan 16:30 CET. Dokument: Coeli Private Equity AB publicerar nettoandelsvärde (NAV) per 9 december 2022

Coeli Private Equity AB publicerar information till investerare samt indikativt nettoandelsvärde (NAV) Pressmeddelande Stockholm 2022-12-09 Coeli Private Equity AB publicerar information till investerare samt indikativt nettoandelsvärde (NAV)   Coeli Private Equity AB (”Bolaget”) publicerar idag en månadsuppdatering innehållande information om Bolagets utveckling, dess portföljinnehav samt ett indikativt NAV per den 30 november 2022.   AIF-förvaltaren Coeli Asset Management AB har fastställt fondens värde (NAV) i enlighet med de värderingsregler som framgår av fondens prospekt och informationsbroschyr. Ni uppmärksammas på att nedanstående fastställda värden kan avvika från de kurser som finns på börslistan Nordic AIF på NGM.   Det indikativa och oreviderade nettoandelsvärdet (NAV) per den 30 november 2022 uppgår till 178,37 SEK för Bolagets stamaktier, vilket är en minskning om -2,9% sedan det senaste värderingstillfället***.     Indikativt NAV* per den 30 november 2022   Nettotillgångar 1 459 025 757 SEK    Antal stamaktier**  7 350 090 Indikativt NAV per Stamaktie          178,37 SEK         * NAV är det egna kapitalet, reducerat med den del av kapitalet som tillfaller stamaktier serie II, dividerat med antalet stamaktier, exklusive återköpta stamaktier. För mer information om beräkningen, se den senast publicerade finansiella rapporten. ** Antalet utestående stamaktier, exklusive återköpta stamaktier. *** Avkastning inklusive återlagd utdelning.     Fastställt den 9 december 2022   Observera att värdena som presenteras i månadsuppdateringen baseras på de av Bolaget kända värden per den 30 november 2022.     För ytterligare information, kontakta   Henrik Arfvidsson, VD, Coeli Private Equity AB Telefon: 070 444 22 50 Mail: henrik.arfvidsson@coeli.se Informationen är sådan som Coeli Private Equity AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen har lämnats för offentliggörande den 9 december 2022 klockan 16:15 CET. Dokument: Coeli Private Equity AB publicerar information till investerare samt indikativt nettoandelsvärde (NAV)

Coeli Private Equity AB publicerar information till investerare samt indikativt nettoandelsvärde (NAV) Pressmeddelande Stockholm 2022-11-10 Coeli Private Equity AB publicerar information till investerare samt indikativt nettoandelsvärde (NAV)   Coeli Private Equity AB (”Bolaget”) publicerar idag en månadsuppdatering innehållande information om Bolagets utveckling, dess portföljinnehav samt ett indikativt NAV per den 31 oktober 2022.   AIF-förvaltaren Coeli Asset Management AB har fastställt fondens värde (NAV) i enlighet med de värderingsregler som framgår av fondens prospekt och informationsbroschyr. Ni uppmärksammas på att nedanstående fastställda värden kan avvika från de kurser som finns på börslistan Nordic AIF på NGM.   Det indikativa och oreviderade nettoandelsvärdet (NAV) per den 31 oktober 2022 uppgår till 189,33 SEK för Bolagets stamaktier, vilket är en ökning om 1,1% sedan det senaste värderingstillfället.     Indikativt NAV* per den 31 oktober 2022   Nettotillgångar 1 555 527 850 SEK    Antal stamaktier**  7 353 596 Indikativt NAV per Stamaktie          189,33 SEK         * NAV är det egna kapitalet, reducerat med den del av kapitalet som tillfaller stamaktier serie II, dividerat med antalet stamaktier, exklusive återköpta stamaktier. För mer information om beräkningen, se den senast publicerade finansiella rapporten. ** Antalet utestående stamaktier, exklusive återköpta stamaktier     Fastställt den 10 november 2022   Observera att värdena som presenteras i månadsuppdateringen baseras på de av Bolaget kända värden per den 31 oktober 2022.     För ytterligare information, kontakta   Henrik Arfvidsson, VD, Coeli Private Equity AB Telefon: 070 444 22 50 Mail: henrik.arfvidsson@coeli.se Informationen är sådan som Coeli Private Equity AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen har lämnats för offentliggörande den 10 november 2022 klockan 11:30 CET. Dokument: Coeli Private Equity AB publicerar information till investerare samt indikativt nettoandelsvärde (NAV)

Coeli Private Equity AB publicerar information till investerare samt indikativt nettoandelsvärde (NAV) Pressmeddelande Stockholm 2022-10-10 Coeli Private Equity AB publicerar information till investerare samt indikativt nettoandelsvärde (NAV)   Coeli Private Equity AB (”Bolaget”) publicerar idag en månadsuppdatering innehållande information om Bolagets utveckling, dess portföljinnehav samt ett indikativt NAV per den 30 september 2022.   AIF-förvaltaren Coeli Asset Management AB har fastställt fondens värde (NAV) i enlighet med de värderingsregler som framgår av fondens prospekt och informationsbroschyr. Ni uppmärksammas på att nedanstående fastställda värden kan avvika från de kurser som finns på börslistan Nordic AIF på NGM.   Det indikativa och oreviderade nettoandelsvärdet (NAV) per den 30 september 2022 uppgår till 187,28 SEK för Bolagets stamaktier, vilket är en ökning om 5,6% sedan det senaste värderingstillfället.     Indikativt NAV* per den 30 september 2022   Nettotillgångar 1 538 521 386 SEK    Antal stamaktier**  7 358 965 Indikativt NAV per Stamaktie          187,28 SEK         * NAV är det egna kapitalet, reducerat med den del av kapitalet som tillfaller stamaktier serie II, dividerat med antalet stamaktier, exklusive återköpta stamaktier. För mer information om beräkningen, se den senast publicerade finansiella rapporten. ** Antalet utestående stamaktier, exklusive återköpta stamaktier     Fastställt den 10 oktober 2022   Observera att värdena som presenteras i månadsuppdateringen baseras på de av Bolaget kända värden per den 30 september 2022.     För ytterligare information, kontakta   Henrik Arfvidsson, VD, Coeli Private Equity AB Telefon: 070 444 22 50 Mail: henrik.arfvidsson@coeli.se Informationen är sådan som Coeli Private Equity AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen har lämnats för offentliggörande den 10 oktober 2022 klockan 14:40 CEST. Dokument: Coeli Private Equity AB publicerar information till investerare samt indikativt nettoandelsvärde (NAV)

Kommuniké från årsstämma i Coeli Private Equity AB (publ) Pressmeddelande Stockholm 2022-09-28   Kommuniké från årsstämma i Coeli Private Equity AB (publ)   Aktieägarna i Coeli Private Equity AB (publ), org. nr. 559168-1019 (”Bolaget”) höll årsstämma den 28 september 2022 i Stockholm och beslutade om bl.a. följande:   Årsredovisning och utdelning Årsredovisning och revisionsberättelse framlades och resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2021-07-01 – 2022-06-30 fastställdes.   Noterades att styrelsen justerat sitt utdelningsförslag från 11 kronor till 5,50 kronor per stamaktie. Beslutades att disponera årets resultat enligt styrelsens justerade förslag, innebärande bland annat att utdelning ska ske till innehavare av stamaktier med 5,50 kronor per stamaktie. Beslutades att ingen utdelning ska utgå till stamaktier serie II. Beslutades att avstämningsdag och betalningsdag avseende beslutad utdelning ska beslutas av styrelsen.   Ansvarsfrihet Stämman beslutade att bevilja verkställande direktören och styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021-07-01–2022-06-30.   Arvoden Beslutades att arvode till styrelsen, för perioden från årsstämman 2022 till årsstämman 2023, ska utgå med 150 000 SEK till styrelsens ordförande. Inget arvode ska utgå till övriga ledamöter.   Beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt löpande räkning   Styrelse Niklas Lantz och Filippa Kelo omvaldes till ordinarie styrelseledamöter. Stefan Renno omvaldes till styrelsens ordförande.   Samtliga valdes för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.   Revisor Stämman beslutade att intill tiden för utgången av nästa årsstämma som revisor omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Leonard Daun som huvudansvarig revisor.   Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare Stämman fattade beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt framlagt förslag som återfinns i kallelsen till stämman.         Beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier och ökning av aktiekapitalet genom fondemission Beslutades om indragning av egna stamaktier och ökning av aktiekapitalet genom fondemission enligt framlagt förslag som återfinns i kallelsen till stämman. Fullständiga detaljer kring indragning av stamaktier och ökning av aktiekapital återfinns i protokollet från årsstämman som är publicerat på bolagets webbplats.   Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier Beslutades att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv av bolagets egna stamaktier enligt framlagt förslag som återfinns i kallelsen till stämman. Syftet med bemyndigande avseende förvärv av stamaktier är att kunna anpassa bolagets kapitalstruktur för att därmed kunna bidra till ökat aktieägarvärde. Förvärv ska i övrigt ske i enlighet med de regler rörande köp av egna aktier som framgår av NGM Equitys börsregler och andra tillämpliga regelverk. Fullständiga villkor återfinns i protokollet från årsstämman som är publicerat på bolagets webbplats.   Beslut om emissionsbemyndigande Beslutades att ge styrelsen bemyndigande att besluta om nyemission av aktier i enlighet med nedan villkor.   I syfte att öka bolagets kapital bemyndigas styrelse att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa ordinarie årsstämma, besluta om en eller flera nyemissioner av aktier. Styrelsens beslut om emission skall kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning av aktierna kan ske kontant, genom apportegendom eller kvittning. Övriga villkor beslutas av styrelsen. Emissionerna får inte överskrida bolagets gränser för aktiekapital eller aktier enligt bolagsordningen.       För ytterligare information, kontakta   Henrik Arfvidsson, VD, Coeli Private Equity AB Telefon: 070 444 22 50 Mail: henrik.arfvidsson@coeli.se Informationen har lämnats för offentliggörande den 28 september 2022 klockan 11:00 CEST. Dokument: Kommuniké från årsstämma i Coeli Private Equity AB (publ)

Coeli Private Equity AB: Styrelsen i Coeli Private Equity AB lämnar justerat utdelningsförslag Pressmeddelande Stockholm 2022-09-27 Styrelsen i Coeli Private Equity AB lämnar justerat utdelningsförslag   Styrelsen i Coeli Private Equity AB (publ), org. nr. 559168-1019 (”Bolaget”), lämnar ett reviderat förslag om utdelning inför årsstämman den 28 september 2022. Det nya reviderade förslaget innebär en utdelning om 5,50 SEK per stamaktie (jämfört med tidigare förslag 11 SEK/stamaktie).   Styrelsen har efter ett intensivt arbete och noga övervägande beslutat att revidera sitt förslag till årsstämman om utdelning i Bolaget. Den finansiella marknaden förändras snabbt i dagsläget och styrelsen ser en styrka och fördel i att vara förberedd med god likviditet inför kommande marknadsförhållanden samt möjligheter som kan uppstå till att skapa en framtida avkastning.   Det nya reviderade förslaget innebär en utdelning om 5,50 SEK per stamaktie (jämfört med tidigare förslag 11 SEK/stamaktie). I och med det reviderade förslaget blir även inriktningen att Bolaget ska arbeta för att kunna besluta om en extrautdelning senare under räkenskapsåret 2022/2023 för att bibehålla sin målsättning om att vara ett utdelande bolag med hög direktavkastning.       För ytterligare information, kontakta   Henrik Arfvidsson, VD, Coeli Private Equity AB Telefon: 070 444 22 50 Mail: henrik.arfvidsson@coeli.se Informationen är sådan som Coeli Private Equity AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen har lämnats för offentliggörande den 27 september 2022 klockan 12:05 CEST. Dokument: Styrelsen i Coeli Private Equity AB lämnar justerat utdelningsförslag

För dig som har ambition med ditt sparande

Coeli är en svensk kapitalförvaltare med förtroendet att förvalta cirka 40 miljarder kronor åt våra kunder. Våra förvaltarteam är specialister på aktivt förvaltade fonder inom aktier, räntor, hedge, fastigheter och private equity. Vi hjälper både professionella och privata investerare som finns runt om hela världen.