Pressmeddelande -

Confidence International AB (Publ) kallar härmed sina aktieägare till extra bolagsstämma

Torsdagen den 16 december 2004 kl. 18.00 på Scandic Hotel Continental, Klara Vattugränd 4/Vasagatan, Stockholm. Anmälan Aktieägare, som önskar delta i bolagsstämman skall: - dels senast den 6 december 2004 vara införd i den av VPC förda aktieboken. - dels senast den 10 december 2004 kl. 16.00 göra anmälan till bolaget under adress Confidence International AB, Högbergsgatan 27, 6tr, 116 20 Stockholm, telefon 08-5454 5770, telefax 08-30 59 60, e-post info@confidence.se. Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste tillfälligt omregistrera dem i eget namn i god tid före den 6 december 2004. Förslag till dagordning 1. Stämman öppnas. 2. Val av ordförande vid bolagsstämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Val av en eller två protokolljusterare. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Godkännande av dagordningen. 7. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen. 8. Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier för företagsförvärv 9. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier i bolaget. 10. Stämmans avslutande. Styrelsens förslag om ändring av bolagsordning (dagordningens punkt 7) Styrelsen föreslår den extra bolagsstämman besluta att bolagsordningen, § 4 Aktiekapital, ändras till att ha följande lydelse: "Aktiekapital skall utgöra lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor". Till följd av den ovan föreslagna ändringen föreslås även att ändring görs i § 6 Aktieslag, där det maximala antalet aktier av serie-B som ska kunna utges ökas till högst 200 000 000 stycken. Beslut under denna punkt är giltigt endast om förslaget biträds av aktieägare med två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som vid stämman företrädda aktier. Godkännade av styrelsens beslut om nyemission av aktier för företagsförvärv (dagordningens punkt 8) Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut om nyemisison av 2 400 000 aktier av serie-B innebärandes en ökning av aktiekapitalet om SEK 480 000. Betalning sker genom apport av aktier och avser reglering av köpeskilling för 55 % av aktierna i NOC Security Products AB. NOC är ett produktbolag inom säkerhetssektorn med fördelaktiga synergier till Confidence gruppen, samt kommer att bli en distributör av Confidence produktprogram. Styrelsens förslag till beslut att bemyndiga styrelsen att emittera nya aktier i bolaget (dagordningens punkt 9 ) Styrelsen föreslår den extra bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att, intill tiden för nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, besluta om nyemission av högst 10 000 000 aktier av serie-B, innebärandes en ökning av aktiekapitalet om högst SEK 2 000 000 kronor, mot betalning i pengar, genom apport, eller genom kvittning. Bemyndigandet skall vid behov användas till att stärka koncernens arbetande kapital och likviditet, för fortsatt utveckling av organisation, produkter och internationalisering, samt att stärka bolagets affärsutveckling. Handlingar Styrelsens fullständiga förslag till beslut finns efter den 29 november 2004 tillgängligt hos Confidence International AB, Högbergsgatan 27, 6tr. 116 20 Stockholm, eller på Internetadress www.confidence.se. Ovanstående handlingar samt övriga bolagsstämmohandlingar sänds till aktieägare som så begär med angivande av postadress. Stockholm i November 2004. Styrelsen för Confidence International AB (publ) För ytterligare information kontakta gärna: Lennart Preutz, styrelseledamot, tel: 08-5454 5770 Confidencegruppen har som mål att vara en av de främsta internationella leverantörerna av säkerhets och RFID-lösningar till ett brett urval av branscher i ett stort antal länder. Bolaget startade sin utveckling av RFID-teknologi 1989 och nådde först sitt erkännande inom flygindustrin, som en ledande innovatör inom sitt område. Genom förvärvet av JayNat Ltd. och JayNat Ireland Ltd. under år 2000, samt med utveckling och kommersiell lansering av produktområdet i-ax i december 2003, erbjuder numera Confidencegruppen en komplett portfölj av produkter och tjänster inom områdena Säkerhet och RFID. Confidence affärsidé är att för den civila flygindustrin vara en globalt verkande integratör av RFID-baserade systemlösningar för bagagehantering, säkerhet och passagerarservice.

Ämnen

  • Företagande