Pressmeddelande -

Confidence International genomför nyemission

Confidence International AB (publ.), noterat på NGM Equity, meddelar att styrelsen fattat beslut om att genomföra en riktad nyemission för att stödja den fortsatta utvecklingen av tillväxtstrategin. Confidence International noterar efter sommaren fortsatt tillväxt i försäljningen. Gruppens säkerhetskoncept i-ax röner framgångar på marknaden. Koncernen har uppnått en månatlig försäljningstakt som kommer att leda till en omsättning på minst 8-12 MSEK/kvartal. Den växande kundorderstocken innebär att bolaget måste öka sina beställningar hos underleverantörer, vilket i uppbyggnadsskedet medför såväl en kapital-, som likviditetsansträngning. Varuflödet ger ca 90 dagars betalningscykler innan kundens likviditet är bolaget tillhanda. Styrelsen konstaterar därmed ett kortsiktigt behov av att tillföra bolaget ytterligare ett begränsat kapital för att stödja utvecklingen av tillväxtstrategin genom uppbyggnad av initial lagerkapacitet. Med stöd av bemyndigande från ordinarie Bolagsstämma 2004-05-13 har styrelsen därför beslutat att, med avvikelse från nuvarande aktieägares företrädesrätt, genomföra nyemission av 4 miljoner aktier av serie B. Teckningskursen skall vara 0,35 SEK/st. De nyemitterade aktierna tillför bolaget 1 400 000 kronor och ökar dess aktiekapital med 800 000 kronor. Likvid för de nyemitterade aktierna sker genom kontant betalning till Bolaget. Totalt antal aktier efter emissionen kommer att uppgå till 84.787.979 Fullständiga emissionsvilkor kan på begäran erhållas från Bolaget. De nyemitterade aktierna fördelas i 4 poster om 1miljon aktier vardera och placeras hos ett fåtal finansiella investerare Styrelsen ser detta som en möjlighet att attrahera ett fåtal viktiga ägare för att stärka ägarstabiliteten i bolaget. Under 2004 kommer styrelsen tillsammans med externa rådgivare att gå igenom Confidence-gruppens tillväxtplan och där definiera dess långsiktiga kapitalbehov. Som en del i denna långsiktiga plan har Confidence International ingått ett nytt 5 årigt avtal med NetAccess Ltd avseende den gemensamma programvaruutvecklingen och stöd för i-ax plattformen. Styrelsens ordförande Erik Hallberg kommenterar: "Våra mål och långsiktiga ambitioner att skapa en lönsam tillväxt inom säkerhetsområdet ligger fast. Med vår nya programvara med flexibla säkerhetsfunktioner för byggnader, människor, nätverk, datorer och annan värdefull eller känslig utrustning är vi nu redo att växa vidare. Genom att förstärka rörelsekapitalet säkrar vi fortsatt tillväxt på kort sikt. Genom ett nytt samarbetsavtal med NetAccess har vi säkrat det långsiktiga samarbetet avseende programvaruutveckling och underhåll. Vi har också säkrat distribution av i-ax via Netaccess Asia avseende Asien, Australien och Nya Zeeland. Vi är också inne i slutfasen med arbetet att knyta strategiska och erfarna resurser till styrelsen och till det pågående strategiarbetet för att säkra tillväxten de kommande åren" För ytterligare information kontakta gärna: Lennart Preutz, tel: 070 - 644 66 00 Confidencegruppen har som mål att vara en av de främsta internationella leverantörerna av säkerhets och RFID-lösningar till ett brett urval av branscher i ett stort antal länder. Bolaget startade sin utveckling av RFID-teknologi 1989 och nådde först sitt erkännande inom flygindustrin, som en ledande innovatör inom sitt område. Genom förvärvet av JayNat Ltd. och JayNat Ireland Ltd. under år 2000, samt med utveckling och kommersiell lansering av produktområdet i-ax i december 2003, erbjuder numera Confidencegruppen en komplett portfölj av produkter och tjänster inom områdena Säkerhet och RFID.

Ämnen

  • Ekonomi, finans