Gå direkt till innehåll
Braliva - Hjälpen när livet blir osäkert

Pressmeddelande -

Braliva - Hjälpen när livet blir osäkert

I en värld där säkerhet och trygghet blir allt mer centrala aspekter av våra liv, står ett företag ut för sitt omfattande arbete med att erbjuda kvalitativt skydd och stöd till de som behöver det mest. Braliva har etablerat sig som en viktig aktör inom området för skyddat boende och säkerhetstjänster i Sverige. Genom en rad olika tjänster strävar företaget efter att skapa trygga miljöer för individer och familjer som lever under hot och våld.

Skyddat boende och stödinsatser

Bralivas kärnverksamhet omfattar ett brett spektrum av boendeformer utformade för att möta de specifika behoven hos sina klienter. Dessa inkluderar skyddat boende, stödboende, träningslägenheter och akutboende. Med en stark betoning på säkerhet och aktiva stödinsatser, arbetar företaget för att varje klient ska kunna uppnå ett liv i trygghet och självständighet, fritt från våld och förtryck. Detta uppnås genom omfattande stödpaket, säkerhetsutbildningar till klienterna och professionella riskbedömningar, vilket gör det möjligt för klienter att skapa ett nytt och tryggt vardagsliv. Braliva har certifierade utbildare av dom professionella och evidensbaserade riskbedömningsinstrumenten SARA, PATRIARK och Check-15.

Kämpar mot våld i nära relationer

Braliva är en organisation som spelar en kritisk roll i samhällets kamp mot våld i nära relationer, hedersproblematik samt avhoppare från kriminell verksamhet, en fråga som berör människor i alla samhällsskikt och kulturer. Genom sitt engagemang och sina insatser arbetar Braliva målmedvetet för att belysa och motverka detta allvarliga samhällsproblem. De tillhandahåller stöd och resurser för offer samt utbildning för allmänheten om tecken på våld och hur man kan ingripa på ett säkert sätt. Bralivas arbete är av yttersta vikt på flera sätt: det räddar liv, hjälper människor att återfå sitt självvärde och fungerar som en katalysator för förändring mot en mer jämlik och våldsfri framtid. Genom att ta itu med rotorsakerna till våld i nära relationer, såsom ojämlikhet, stereotyper och tystnadskultur, bidrar de inte bara till att minska förekomsten av våld utan även till att bygga starkare, mer stödjande gemenskaper.

Dynamisk säkerhet och anpassade lösningar

Förutom boende erbjuder Braliva även avancerade säkerhetstjänster, både inom Sverige och internationellt. Deras dynamiska säkerhetsorganisation arbetar med att hantera och anpassa sig till förändrade hotbilder genom en rad tjänster som personskydd, transport- och resesäkerhet, samt hotbildsanalyser baserade på kunskap om bland annat grova brott och gängkriminalitet. Med expertis inom riskhantering och säkerhetsutbildningar anpassas Bralivas tjänster efter kundernas unika behov och situationer, vilket inkluderar allt från förebyggande åtgärder till krishantering.

Banbrytande insatser mot hedersvåld och stöd till dubbelt utsatta

Braliva står i frontlinjen när det gäller att ta itu med den komplexa och mångfacetterade frågan om hedersrelaterat våld och att erbjuda expertstöd till dubbelt utsatta individer, det vill säga personer som inte bara lider av våld i nära relationer utan också kämpar med missbruk eller beroendeproblematik. Braliva benämner denna målgrupp som dubbelt utsatta.Organisationens arbete med hedersproblematiken är avgörande, då denna typ av våld ofta är djupt rotad i kulturella och sociala normer. Genom att erbjuda skräddarsytt stöd och utbildning arbetar Braliva för att öka medvetenheten om hedersrelaterat våld och dess konsekvenser, samtidigt som de främjar en kultur där hedersnormer ifrågasätts och utmanas.

För de personer som är dubbelt utsatta tillhandahåller Braliva en unik kombination av stödinsatser som adresserar både skyddsbehovet och de specifika utmaningar som följer med missbruk eller beroende. Denna grupp kräver en särskilt känslig och integrerad strategi, då missbruk ofta kan vara både en följd av och en coping mekanism för att hantera trauma som är relaterat till våld i nära relationer. Bralivas expertkunskap inom dessa områden möjliggör en mer omfattande och effektiv hjälp för dessa individer, vilket inte bara inbegriper skydd och stöd utan också behandling och rehabilitering för missbruk. Vid skyddsplaceringar där det även förekommer en missbruks eller beroendeproblematik så involverar Braliva alltid sin heltidsanställda Alkohol, Drog och KBT Terapeut

Engagemang för samhällets sårbara

Braliva skiljer sig från andra aktörer genom sitt fokuserade stöd till individer som söker att bryta med ett kriminellt förflutet eller som lever under hot från kriminella element. Genom skräddarsydda program och ett team av kvalificerad personal erbjuder företaget resurser och stöd för en ny start. Genom insatser som KBT, motiverande samtal och traumabehandling, samt en hälsocoach som fokuserar på grundläggande nycklar för ett hälsosamt liv, bekräftar Braliva sitt åtagande att stödja sina klienters övergång till ett säkert och självständigt liv.

Med sin breda portfölj av tjänster och dedikation till klientens välbefinnande är Braliva en viktig resurs för de som står inför utmaningar relaterade till våld, hot och osäkerhet i Sverige. Företagets anpassningsbara och personcentrerade tillvägagångssätt understryker dess roll som en stabil och trygg partner i arbetet mot en säkrare framtid för alla.

Skyddat Boende blir tillståndspliktigt hos IVO.

En ny lagstiftning, “Stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende”, träder i kraft den 1 april 2024, med syftet att stärka tryggheten och säkerheten för de som bor på skyddat boende, med ökade krav på verksamheter som bedriver dessa boenden. Braliva välkomnar dessa förändringar och är väl förberedda för att möta kraven som kommer ställas på verksamheten.

Braliva erbjuder Skyddat Boende placeringar i flera städer spritt över hela Sverige så ta gärna kontakt med oss för ett skräddarsytt placeringsförslag eller för konsultation och rådgivning.

Relaterade länkar

Ämnen

Välkommen till Welltours - Wellness på Gran Canaria och i Sverige!

Welltours arbetar med partners inom wellness, hälsa, marknadsföring och content

Welltours - Wellness på Gran Canaria och i Sverige
Welltours - Wellness på Gran Canaria och i Sverige