Pressmeddelande -

KALLELSE TILL ORDINARIE ÅRSSTÄMMA I COT – CLEAN OIL TECHNOLOGY AB (PUBL)

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här:
http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=49110

(NGM: COT MTF)

Aktieägarna i COT - Clean Oil Technology AB (publ), 556598-5362, kallas härmed till ordinarie årsstämma torsdagen den 26 juni 2008 kl. 13.00 i på Lindholmen Science Park, Lindholmspiren 5, Göteborg.

Anmälan
För att äga rätt att deltaga i förhandlingarna på stämman skall aktieägare dels vara införda i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 20 juni 2008 och dels anmäla sitt deltagande på stämman senast måndagen den 23 juni 2008 kl 12.00. Aktieägare som önskar deltaga på stämman skall anmäla sig skriftligen till COT AB (publ) under adress COT - Clean Oil Technology AB, c/o Niclas Carling, Box 2253, 403 14, Göteborg, alternativt per fax 031-711 29 70 eller e-mail lc@concilium.se. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt registrerat aktieinnehav. Ombud samt företrädare för juridisk person ombeds inge behörighetshandling före stämman. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att äga rätt att deltaga i stämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos VPC i eget namn. Sådan registrering, s k rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast fredagen den 20 juni 2008
vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande till stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. VD har ordet.
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
9. Beslut
a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen
c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
10. Beslut om antalet ledamöter i styrelsen.
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och i förekommande fall revisorerna.
12. Val av styrelse.
13. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen i fråga om bolagets aktiekapital och antalet aktier.
14. Förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.
15. a) Förslag till antagande av personaloptionsprogram riktat till nyckelpersoner jämte beslut om emission av teckningsoptioner i anledning härav.
15. b) Förslag till beslut om antagande av personaloptionsprogram riktat till styrelsen jämte beslut om emission av teckningsoptioner i anledning härav.
16. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att göra de ändringar som kan föranledas av registreringar hos Bolagsverket avseende på bolagsstämman fattade beslut.
17. Förslag till beslut om nomineringskommitté.
18. Övriga frågor.
19. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Förslag till beslut om styrelse och arvode till styrelsen (punkt 10-12)
Styrelsen föreslår att antalet styrelseledamöter skall vara fyra ordinarie ledamöter och inga suppleanter. Styrelsearvode föreslås utgå med ett belopp om 500.000 kr att fördelas enligt följande: styrelsens ordförande 200.000 kr och övriga tre ledamöter 100.000 kr vardera. Aktieägarnas förslag till styrelse kommer att offentliggöras i god tid innan stämman.

Förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission (punkt 14)
Styrelsens förslag till beslut innebär att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa ordinarie årsstämma, besluta om emission av nya aktier. Styrelsen ska därvid äga rätt att besluta om avvikelse från aktieägarens företrädesrätt samt att betalning ska kunna ske med annat än pengar. Bemyndigandet skall omfatta en ökning av aktiekapitalet med högst 2 000 000 kr genom emission av högst 20 000 000 nya stamaktier. Styrelsens förslag till beslut om antagande av personaloptionsprogram jämte beslut om emission av optionsrätter till nyteckning av aktier (punkt 15 a).

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om införande av personaloptionsprogram. Personaloptionerna skall vara vederlagsfria och tilldelas bolagets nyckelpersoner. Det totala antalet personaloptioner som kan komma att utges är 1 000 000 st. Fullt utnyttjande av personaloptionerna, som inte är överlåtbara, förutsätter fortsatt anställning eller engagemang för bolaget under totalt 24 månader från tilldelningsdagen. Aktie skall överlåtas till ett pris som motsvarar 175 % av den genomsnittliga betalkursen för aktien under period om tio handelsdagar under perioden 4-15 augusti 2008. Vid fullt utnyttjande kommer utspädning att ske med cirka 2,5 %.


Aktieägaren Thenberg & Kinde Fondkommission AB förslag till beslut om införande av personaloptionsprogram jämte emission av optionsrätter till nyteckning av aktier (punkt 15 b)
Aktieägaren Thenberg & Kinde Fondkommission AB föreslår att stämman beslutar om införande av personaloptionsprogram. Personaloptionerna skall vara vederlagsfria och tilldelas styrelsens ledamöter. Det totala antalet teckningsoptioner som kan komma att utges är 2 000 000 st. Fullt utnyttjande av personaloptionerna, som inte är överlåtbara, förutsätter fortsatt uppdrag som styrelseledamot under totalt 24 månader från tilldelningsdagen. Aktie skall överlåtas till ett pris som motsvarar 175 % av den genomsnittliga betalkursen för aktien under period om tio handelsdagar under perioden 4-15 augusti 2008. Vid fullt utnyttjande kommer utspädning att ske med cirka 5 %.

Förslag till införande av nomineringskommitté (punkt 17)
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att en valberedning avseende nomineringar till styrelseval skall inrättas. Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets hemsida (www.cot.se) från och med torsdagen den 29 maj 2008.

Göteborg i maj 2008
Styrelsen i COT - Clean Oil Technology AB (publ)


COT - Clean Oil Technology AB's affärsidé är att utveckla, tillverka, sälja och marknadsföra produkter som ger stora miljömässiga och ekonomiska besparingar vid användning inom system med smörjoljor och hydrauloljor på en global marknad.

Ämnen

  • Industri, tillverkning

Kontakter

Göran Fredriksson

Presskontakt Marketing & Sales Director Chef för Marknadsföring och Kommunikation +46 (0) 76 776 80 77