Pressmeddelande -

KOMMUNIKÉ FRÅN ORDINARIE ÅRSSTÄMMA I COT

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här: http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=42939 CLEAN OIL TECHNOLOGY: KOMMUNIKÉ FRÅN ORDINARIE ÅRSSTÄMMA I COT – CLEAN OIL TECHNOLOGY AB (PUBL). COT höll ordinarie årsstämma den 26 april 2006 på Hotell Radisson SAS Scandinavia. Nedan följer en redogörelse för stämmans beslut samt en sammanfattning av de presentationer som gavs av verksställande direktören och ett antal av Bolagets strategiska partners. Stämman beslutade · Att fastställa framlagda resultat- och balansräkningar för räkenskapsåret 2005, · Att godkänna styrelsens förslag till disposition av resultatet för räkenskapsåret 2005, · Att bevilja ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör för räkenskapsåret 2005, · Att styrelsearvode skall utgå med 80.000 kronor att fördelas efter beslut av styrelsen, · Att arvode till revisorerna skall utgå efter löpande räkning, · Att till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill nästa ordinarie årsstämma 2007 välja Niclas Carling (omval), Nils Eriksson (omval), Anders Hedberg (omval), Johnny Halvorsen (omval) och Alf Almqvist (omval). Trond Leithe har undanbett sig omval. · Att anta ny bolagsordning enligt följande: o "ordinarie bolagsstämma" ändras där så erfordras till "årsstämma" o Föreskrift om nominellt belopp i §5 tas bort och ersätts med föreskrift om att antalet aktier skall vara lägst 10.000.000 och högst 40.000.000 o I §9 anges att aktieägare som önskar delta i bolagsstämma skall vara upptagen i utskrift av aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före bolagsstämman o §12 ändras till "Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument." · Att bemyndiga styrelsen att intill nästa ordinarie årsstämma: o att efter egen bedömning få öka aktiekapitalet med högst 1.000.000 genom emission av högst 10.000.000 nya stamaktier o att betalning av aktier skall få ske kontant eller genom kvittning o att sådan emission, med beaktande av gränsvärdet enligt föregående att-sats, skall få ske vid ett eller flera tillfällen o att emission skall få ske med eller utan företrädesrätt för COT-bolagets befintliga aktieägare o att villkoren skall vara marknadsmässiga Besluten var enhälliga. (För fullständig kommuniké se bifogad fil) COT - Clean Oil Technology AB's affärsidé är att utveckla, tillverka, sälja och marknadsföra produkter som ger stora miljömässiga och ekonomiska besparingar vid användning inom system med smörjoljor och hydrauloljor på en global marknad.

Ämnen

  • Företagande

Kontakter

Göran Fredriksson

Presskontakt Marketing & Sales Director Chef för Marknadsföring och Kommunikation +46 (0) 76 776 80 77