Press release -

Öppet brev till styrelsen för Arise AB (publ)

Creopretium AB

Stockholm den 7 mars 2016

Joachim Gahm

Peter Gyllenhammar

Jon G Brandsar

Peter Nygren

Maud Olofsson

cc: Johan Claesson

cc: Bengt Hellström

cc: Daniel Johansson

cc: Linus Hägg

Öppet brev till styrelsen för Arise AB (publ) (“Arise” eller “Bolaget”)

Bakgrund

Värdeutvecklingen för Arise aktie sedan börsintroduktionen har varit negativ med en totalavkastning om -69%. Denna värdenedgång kan ej enbart hänföras till en omvärldsmiljö med fallande el- och certifikatpriser.[1] Bolaget kommunicerade i oktober 2014 en ny strategi.[2] Den nya strategin har inte resulterat i ett ökat aktieägarvärde och värderingen av bolaget liknar ett bolag i kris.[3] Ansvaret för att vända den negativa värdeutvecklingen vilar tungt på bolagets styrelse. Mot bakgrund av ovanstående föreslår Creopretium AB (inklusive närstående) såsom aktieägare att styrelsen omgående initierar en översyn av bolagets strategi som utmynnar i beslut om åtgärder som syftar till att öka aktieägarvärdet.

Creopretium AB:s förslag till strategiska initiativ för ökat aktieägarvärde

Högre kapitalomsättningshastighet och höjd kapitalavkastning med ökat fokus på projektutveckling

Arise försäljningar av byggklara projekt och driftsatta vindkraftsparker visar tydligt att finansiella investerare åsätter tillgångarna högre värde än vad aktiemarknaden gör. Bolagets styrelse bör omgående ge ledningen i uppdrag att initiera försäljningsprocesser för alla driftsatta vindkraftsparker inklusive bolagets andel i vindkraftsparken Jädraås. Förutom att del av frigjort kapital kan omsättas snabbare i projektutvecklingsverksamheten till en högre kapitalavkastning, medför försäljningar av tillgångar en ökad finansiell flexibilitet i en allt mer utmanande omvärldsmiljö. Efter genomförda försäljningar bör styrelsen utreda kapitalbehovet givet en ny mer kapitalsnål strategi där investeringsverksamheten disciplinerat och opportunistiskt i en begränsad omfattning stödjer projektutvecklingsverksamheten. Eventuellt överskottskapital skall överföras till aktieägarna.

Incitament och delaktighet för att främja ökat värdeskapande

För att öka organisationens engagemang och delaktighet i bolagets ekonomiska resultat bör styrelsen på årsstämman 2016 begära mandat för en emission av konvertibla skuldebrev riktad till personalen på marknadsmässiga villkor. Vidare föreslår Creopretium AB årsstämman 2016 en rekommendation gällande styrelsens arvode för 2016, där styrelseledamot rekommenderas att förvärva aktier till ett belopp motsvarande minst 90% av totala arvodet efter det att den skatt som belastar arvodet har erlagts.

Transparent kommunikation med kapitalmarknaden

Styrelsen bör omgående ge ledningen i uppdrag att utreda om bolaget kan öka transparensen i kommunikationen med kapitalmarknaden, med syftet att underlätta en analys av värdeskapandet i projektutvecklings- respektive förvaltningsverksamheten.

Sänkt riskprofil genom fokus på hemmamarknaden

Bolaget bör inte exponeras för projektutvecklingsrisk utanför hemmamarknaden Sverige. Alla projekt utanför Sverige bör nedprioriteras. Ytterligare kapital till projekt utanför Sverige bör fortsättningsvis endast allokeras i begränsad omfattning i syfte att möjliggöra en försäljning av dessa projekt.

Stockholm som ovan


Hans Derninger
[1] Eolus Vind AB (publ) som verkat i samma omvärldsmiljö har under samma period (24 mars 2010 - 4 mars 2016) noterat en totalavkastning om -17%.

[2]Reviderat mål”, 9 oktober 2014.

[3] Arise börsvärde per den 4 mars 2016 uppgick till 554 MSEK att jämföra med ett redovisat eget kapital per 31 december 2015 om 1 090 MSEK, en differens nominellt om 536 MSEK.

Subjects

 • Corporate Information

Categories

 • joachim gahm
 • daniel johansson
 • nasdaq stockholm
 • eolus vind ab (publ)
 • förnybar energi
 • strategi
 • aktieägarvärde
 • creopretium ab
 • hans derninger
 • creopretium
 • aktivism
 • arise:ss
 • arise.st
 • arise ab (publ)
 • arise
 • aktivt ägande

Creopretium AB är en privatägd oberoende firma verksam inom rådgivning och saminvesteringar där signifikant värde kan tydliggöras genom ett förändringsarbete. Creopretium AB är ett privat aktiebolag registrerat hos Bolagsverket. Organisationsnummer 556882-0111. Bolaget har sitt säte i Stockholm.
http://www.creopretium.se