Pressmeddelande -

Cryptzone AB (publ) har beslutat om nyemission.

Cryptzone AB (publ) har beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för nuvarande aktieägare.

Cryptzone har ett behov av att säkra den framtida försäljningsutvecklingen på de marknader bolaget är representerat. Denna satsning kräver ett ökat rörelsekapital. Genom företrädesemissionen stärks bolagets kassalikviditet och balansräkning. Detta kommer att stärka bolagets ställning gentemot såväl kunder som leverantörer.

För att säkerställa bolagets framtida utveckling har Cryptzones styrelse beslutat om en företrädesemission om totalt MSEK 18,9 med möjlig överteckning. Bolaget räknar med att detta kapitaltillskott kommer att vara tillräckligt för att öka omsättningen under 2009 och ta bolaget till ett positivt kassaflöde.

Villkor i korthet


Företrädesrätt: Den som på avstämningsdagen den 7 november 2008 var registrerad som aktieägare i Cryptzone erbjuds med företrädesrätt att teckna fem (5) nya aktier av serie A respektive serie B för varje tretal (3) innehavda registrerade aktier av respektive serie.
Avstämningsdag: 7 november, 2008
Sista dag för handel inklusive teckningsrätt: 4 november, 2008
Teckningskurs: SEK 0,79
Teckningstid: 14 - 28 november 2008
Handel i teckningsrätter: 14 - 25 november 2008
Likviddag: 28 november, 2008
Antal aktier som tillkommer genom emissionen: 23 940 316
Utspädning vid fulltecknad emission: 62,5 procent
Kortnamn: CZON B
Tilldelningsprinciper vid teckning utan stöd av teckningsrätter: I de fall samtliga aktier inte tecknas med teckningsrätt skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta i vad mån tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätt skall äga rum samt hur sådan eventuell tilldelning skall ske. Styrelsen förbehåller sig dock rätten att prioritera anmält intresse från personer som bedöms vara av särskild betydelse för bolagets verksamhet och resultat.
ISIN-kod: SE0002301911

Om Cryptzone:


Cryptzone är en erkänd marknadsledare inom området för förebyggande av informationsläckage som säkrar både vilande information och information i rörelse genom den industribeprövade Simple Encryption Platform (SEP). Cryptzone tillhandahåller en säkerhetsteknologi som användare verkligen kan och kommer att använda för att på så sätt öka den övergripande informationssäkerheten och minimera risken för informationsläckage. Med Cryptzone kan användare säkra email, filer, foldrar, diskar, USB-minnen och mobila enheter utan att behöva ändra sitt sätt att arbeta samtidigt som IT- avdelningarna har full kontroll över användarrättigheterna. Företaget har kontor i Göteborg, New York (USA) och München (DE). Mer information om företaget och dess utbud av krypteringslösningar och produkter för förebyggande av informationsläckage finns på www.cryptzone.se.

Cryptzones aktie är listad på First North, Stockholmsbörsen. First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i OMX. Certified Adviser på First North: Thenberg & Kinde Fondkommission AB. Tel: 031-745 50 00

För mer information:


Peter Davin, VD
Email: peter.davin@cryptzone.com
Tel: +46 (0)701 839 199

Björn Muchow, CFO
Email: bjorn.muchow@cryptzone.com
Tel: +46 (0)31 773 86 03

 

Ämnen

  • Data, Telekom, IT