Pressmeddelande -

Delårsrapport jan - juni 2011

April – juni

 • Omsättningen uppgår till 384,1 MSEK (387,3)
 • Rörelseresultat EBITDA är -22,4 MSEK (18,7)
 • Rörelsemarginal EBITDA är -5,8% (4,8)
 • Rörelseresultat EBIT är -166,9 MSEK (6,2)
 • Rörelsemarginal EBIT är -43,5% (1,6)

 • Resultat per aktie uppgår till -4,49 SEK (-0,12)

 • Nedskrivning 125 MSEK för goodwill och 10 MSEK för varumärke
 • Omstruktureringskostnad om 27,2 MSEK
 • Genomförd omstrukturering förväntas ge en årlig kostnadsreduktion om 20 MSEK

Januari – juni

 • Omsättningen uppgår till 766,1 MSEK (797,4)
 • Rörelseresultat EBITDA är 7,2 MSEK (40,3)
 • Rörelsemarginal EBITDA är 0,9% (5,1)
 • Rörelseresultat EBIT är -164,2 MSEK (14,9)
 • Rörelsemarginal EBIT är -21,4% (1,9)
 • Resultat per aktie uppgår till -4,51 SEK (-0,01)
 • Total nedskrivning av immateriella tillgångar under året om 151 MSEK: 125 MSEK goodwill, 10 MSEK varumärke och 16 MSEK kundrelationer
 • Omstruktureringskostnad om 27,2 MSEK
 • Genomförd omstrukturering förväntas ge en årlig kostnadsreduktion om 20 MSEK

En effektivare kostnadsstruktur för ökad lönsamhet

För årets andra kvartal uppgår omsättningen till 384,1 MSEK (387,3) med ett rörelseresultat EBITDA på -22,4 MSEK (18,7), vilket ger en marginal på -5,8% (4,8). Det är en försämring gentemot föregående år som vi inte är nöjda med. En engångskostnad om 27,2 MSEK samt nedskrivning av goodwill och varumärke om 135 MSEK belastar resultatet. Andra kvartalet började initialt svagt på grund av en försämrad beläggning. Vi har också gjort projektnedskrivningar i framförallt Cybercom Sverige. Lönsamheten förbättrades mot kvartalets senare hälft men vi lyckades inte kompensera den svaga starten fullt ut.

I Finland har vi, som tidigare kommunicerat, fokuserat på en större omställning av konsultverksamheten utifrån de marknadsförändringar som skett inom framförallt telekomområdet. Vi har påbörjat en förflyttning mot främst industri, media och offentlig sektor där vi upplever en starkare och mer stabil efterfrågan. Som ett led i denna förflyttning genomförde vi neddragningar i vår finska verksamhet, inklusive dess tillhörande kontor i Kina och Rumänien. Samtidigt har vi fortsatt att optimera vår struktur och sänka vår kostnadsmassa genom att anpassa administrationen i vår finska och svenska verksamhet, då vi kan dra nytta av synergier i vår nya nordiska organisation. Genomförda åtgärder resulterade i engångskostnader om totalt 27,2 MSEK i andra kvartalet men förväntas att ge en årlig besparing om 20 MSEK och skapar förutsättningar för en ökad lönsamhet successivt från tredje kvartalet. På förändringarna i Finland följde även nedskrivningar i immateriella tillgångar om totalt 135 MSEK i kvartalet.

Utöver det stora åtgärdsprogram som präglat andra kvartalet kan vi notera att vi haft en positiv utveckling i Cybercoms polska verksamhet, där vi har ökat affärerna både gällande global sourcing och på den lokala marknaden. Vi har också haft en positiv nettotillväxt i antal anställda i Sverige under kvartalet och vi ser en god tillväxt inom vår svenska säkerhetsaffär, där vi med fördel breddar vår kundbas både inom offentlig och privat sektor. Dessutom avslutade vi kvartalet med att vinna ett viktigt ramavtal gällande IT-tjänster för finska staten och myndigheter, vilket är ett genombrott inom den offentliga sektorn i Finland och i linje med vår strategi.

Jag har tillsatt en breddad och mer affärsinriktad ledningsgrupp för att driva Cybercoms utveckling mot tillväxt och förbättrad lönsamhet. Vår prioritering är nu på en starkare närvaro i de nordiska hemmamarknaderna och att utveckla en internationell leveranskapacitet som över tiden ska fokusera på färre och större internationella enheter. Genom de åtgärder vi nu genomfört bedömer jag att vi hanterar situationen i Finland väl. Genom att fortsätta renodla våra verksamheter i Sverige och Finland mot våra erbjudanden inom telekom management, connected devices, internettjänster och säkerhet samt att organisera båda länderna i landstäckande affärsområden skapar vi synergier och en mer fokuserad verksamhet. Samtidigt har vi minskat vår administration till att vara bättre anpassad för vår nya koncernstruktur.

Med fortsatt fokus på lönsamheten kommer vi att löpande optimera vår struktur och sänka vår kostnadsmassa. Vi bygger ett starkare Cybercom för en långsiktig affär.

Stockholm den 15 juli 2011

Patrik Boman

VD och koncernchef

För mer information, vänligen kontakta:
Patrik Boman, VD och koncernchef + 46 73 983 89 79
Odd Bolin, Finansdirektör + 46 70 428 31 73
Kristina Cato, Kommunikationschef och ansvarig för IR + 46 70 864 47 02

Cybercom är ett IT-konsultbolag som erbjuder global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. Koncernen har etablerat sig som en erkänd leverantör inom telekom management, connected devices, internettjänster och säkerhet. Tack vare omfattande verksamhetskunnande och bred branscherfarenhet kan Cybercom erbjuda strategi- och teknikexpertis inom telekom, industri, media, offentlig sektor, handel samt bank och finans. Cybercoms konsulter har uppdrag världen över och egna kontor i 10 länder. Cybercom grundades 1995 och är sedan 1999 noterat på NASDAQ OMX Nordic.

Ämnen

 • Data, Telekom, IT

Kategorier

 • cybercom

Cybercom Group är ett högteknologiskt konsultföretag som erbjuder affärskritiska IT-lösningar och rådgivning inom telekom och utvalda teknologier. Cybercom är specialiserat på portaler och mobila lösningar, e-commerce och billing, inbyggda system samt telekom-rådgivning och nätverk. Cybercom grundades i Sverige 1995 och är sedan 1999 noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Koncernen har uppdrag världen över.

Kontakter

Kristina Cato

Presskontakt Informationsdirektör och ansvarig för IR +46 708 644702

Anna Trane

Presskontakt PR- och presschef +46 708 847 469