Pressmeddelande -

Kallelse till extra bolagsstämma i Cybercom

Kallelse till extra bolagsstämma i Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) Aktieägarna i Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) kallas till extra bolagsstämma fredagen den 19 december 2003 kl. 10.00 i bolagets lokaler, Norrmalmstorg 16, Stockholm. Anmälan om deltagande För att få deltaga i förhandlingarna på stämman skall aktieägare dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast tisdagen den 9 december 2003, dels senast tisdagen den 16 december 2003 kl. 16.00 anmäla sig till bolaget under adress: Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ), PB 7574, 103 93 Stockholm, eller per telefon 08-578 646 00. Vid anmälan skall uppges namn, personnummer (organisationsnummer), adress och telefonnummer samt antalet biträden. För aktieägare genom ombud bör skriftlig dagtecknad fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall förete registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling utvisande behörig firmatecknare. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste för att få rätt att deltaga i bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering skall vara verkställd senast tisdagen den 9 december 2003 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum. Ärenden 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Godkännande av dagordningen. 5. Val av två justeringsmän. 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Framläggande av handlingar enligt ABL 4.4 - 4.6 samt styrelsens förslag till beslut om nyemission. 8. Beslut om antalet styrelseledamöter 9. Val av ny styrelseledamot 10. Övriga frågor. 11. Stämmans avslutande. Punkt 7. Styrelsens förslag till nyemission genom apport Mot bakgrund av att Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB:s (publ) styrelse ingått förvärvsavtal avseende minst 94,9 % av aktierna i Consafe Infotech AB enligt vilket hälften av köpeskillingen skall betalas i aktier i Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) föreslår styrelsen stämman att besluta om nyemission av totalt högst 1.216.000 aktier, envar aktie om nominellt en (1) krona, innebärande en ökning av aktiekapitalet om högst 1.216.000 kronor. Rätt att teckna de nyemitterade aktierna skall med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt tillkomma JCE-gruppen AB, 556240-1553, Magellan B.V., J Christer Ericsson samt Per Edlund. Som betalning för de nyemitterade aktierna skall aktietecknarna tillskjuta minst 528.647 aktier Consafe Infotech AB, 556518-3455. Handlingar Följande handlingar finns tillgängliga hos Cybercom Group fr.o.m. 5 december 2003 -årsredovisning och revisionsberättelse avseende år 2002 - Cybercom Groups tredje kvartalsrapport avseende år 2003 samt - styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 7 och övriga handlingar som föreskrivs i 4 kap. 4-6 §§ aktiebolagslagen. Handlingarna skickas också till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på bolagsstämman. Punkt 8. Antalet styrelseledamöter och val av ny styrelseledamot Nomineringskommittén i Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) har beslutat föreslå att stämman beslutar: Punkt 8: Antalet styrelseledamöter utökas till 8 ordinarie ledamöter utan suppleanter. Punkt 9: Säljarna föreslår ny ledamot, vilken kommer att offentliggöras så snart som Cybercom Group får kännedom om förslaget. Aktieägare motsvarande 28,9 procent av rösterna i bolaget har förklarat att de avser rösta för förslaget. Stockholm i december 2003 Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) Styrelsen

Ämnen

  • Företagande

Cybercom Group är ett högteknologiskt konsultföretag som erbjuder affärskritiska IT-lösningar och rådgivning inom telekom och utvalda teknologier. Cybercom är specialiserat på portaler och mobila lösningar, e-commerce och billing, inbyggda system samt telekom-rådgivning och nätverk. Cybercom grundades i Sverige 1995 och är sedan 1999 noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Koncernen har uppdrag världen över.

Kontakter

Kristina Cato

Presskontakt Informationsdirektör och ansvarig för IR +46 708 644702

Anna Trane

Presskontakt PR- och presschef +46 708 847 469