Pressmeddelande -

​Cykelfrämjandet värnar friluftslivet genom satsning på hållbara vandrings- och cykelleder

Nu är fördelningen av statsbidrag till landets friluftslivsorganisationer för 2019 klar. Cykelfrämjandet får 525 000 kr i form av organisationsbidrag liksom 500 000 kronor i form av projektbidrag. Det senare ska i första hand användas till projektet ”hållbara stigar och leder för alla”.

– Vi är många som vill ta oss ut i skog och mark för att uppleva naturen. Men populära vandrings- och cykelleder utsetts för hård belastning vilket i sin tur ger slitage som inte alltför sällan resultera i att marken till slut blir till sumpmark. Lösningen blir ofta en quickfix i form av spång eller grus – ett plåster på ett sår som inte skulle behöva finnas om man byggde på rätt sätt från början. Cykelfrämjandet har därför initierat ett projekt som går ut på att sprida kunskap om hur man bygger hållbara leder som tål att fler nyttjar dem och lämpar sig för såväl vandring som cykling. Fokus ska ligga på hårt belastade naturreservat och tätortsnära naturområden, säger Lars Strömgren, ordförande Cykelfrämjandet.

– Årets fördelning av de statliga medlen till friluftslivets organisationer medför en fortsatt satsning på främst barn och unga. Friluftsorganisationerna kommer i och med årets fördelning ges möjlighet att ta ut ytterligare 10 000-tals barn på spännande aktiviteter. Med årets anslag prioriteras verksamheter vars syfte är att fördjupa samarbetet med skolorna, öka integrationen i samhället och förbättra folkhälsan genom utevistelse, säger Ulf Silvander, generalsekreterare Svenskt Friluftsliv.

Om Svenskt Friluftsliv

Organisationen Svenskt Friluftsliv ansvarar för fördelningen av bidrag sedan år 2011. Totalt inkom 80 ansökningar från 27 olika organisationer om totalt belopp på 74 miljoner kronor och översöknings-graden var ca 54 %.

För att få bidrag krävs att friluftsorganisationen värnar det enkla, naturnära och långsiktigt hållbara friluftslivet. Främjar hälsa och goda möjligheter att utöva friluftsliv samt ett tryggt och säkert friluftsliv. Bidrar till att utveckla barns och ungdomars intresse för motion och friluftsliv, eller verkar för ökad kunskap om och hänsyn till natur- och kulturmiljön samt allemansrätten.

För att ta del av hela protokollet om fördelningen besök Svenskt Friluftslivs webbsida

Om Cykelfrämjandet

Cykelfrämjandet verkar för att fler ska kunna uppleva de fördelar en ökad cykling ger. Vi arbetar också för en säkrare och attraktivare cykling för dem som redan cyklar. Våra 26 lokala kretsar, från norr till söder, står för en viktig del av engagemanget.

För ytterligare information

Lars Strömgren
ordförande Cykelfrämjandets Riksorganisation 073-655 45 82, lars.stromgren@cykelframjandet.se

Ulf Silvander
generalsekreterare Svenskt Friluftsliv, 070-433 51 47, ulf.silvander@svensktfriluftsliv.se

Kategorier

  • cykelfrämjandet
  • cykel
  • rekreationsleder
  • hållbara stigar och leder för alla
  • friluftsliv
  • svenskt friluftsliv

Cykelfrämjandet verkar för att fler ska kunna uppleva de fördelar en ökad cykling ger. Vi arbetar också för en säkrare och attraktivare cykling för dem som redan cyklar. Våra 26 lokala kretsar, från norr till söder, står för en viktig del av engagemanget.

Presskontakt

Emilia Sternberg

Presskontakt Projektledare Kommunvelometern 073-078 08 35

Isabella Thöger

Presskontakt Verksamhetschef 070-836 1449