Allt fler cyklar i Stockholm trots bristande cykelinfrastruktur. Foto: Johanna Wolff
Allt fler cyklar i Stockholm trots bristande cykelinfrastruktur. Foto: Johanna Wolff

Pressmeddelande -

Cykelnätverk utmanar stads- och trafikplanerare

Stockholm behöver bli en mer attraktiv och trygg stad att cykla i. Nätverket Cyklandeombud Stockholm utmanar stadens stads- och trafikplanerare att cykla under en vecka för att öka medvetenheten kring cykelspecifika problem och lösningar.

Det råder en bred politisk samsyn om att öka andelen cykelresor i staden och cykeln ses som ett allt viktigare transportmedel för att minska bilanvändning. Stockholm Stads trafikmätningar visar på en ökning av antalet cyklande de senaste åren och Coronapandemin har gett cyklandet en ytterligare skjuts. Trots både uttalade mål och ökade flöden av cyklande uppfyller dock endast drygt en procent av de regionala cykelstråken i Region Stockholm grundläggande standard. I den rådande infrastrukturen är bilen starkt prioriterad vilket bidrar till problem för cyklister och en marginalisering av cykeln som transportmedel. Enligt undersökningar upplever många att det är otryggt att cykla i Stockholm. För att få fler att cykla är det avgörande att stads- och trafikplanering är i linje med framkomlighetsstrategin och att trafik- och stadsplanerare finner lösningar på de problem som är specifika för cyklister.

”Trampa i mina hjulspår” är ett initiativ där nätverket Cyklandeombud Stockholm utmanar olika yrkesgrupper, som i sin roll påverkar upplevelsen av att cykla i staden, att välja cykeln som transportmedel under en vecka. I år utmanas stadens trafik- och stadsplanerare.

- Vi tror att det är först när man har gått i någon annans skor, eller i det här fallet trampat i någons hjulspår, som man på allvar kan förstå vilka utmaningar och risker denne utsätts för, säger initiativtagaren Johanna Wolff.

Nätverket Cyklandeombud Stockholm hoppas med sin utmaning att just de cykelspecifika problemen ska bli kända för de som planerar stadens ytor och flöden. Cykling är ett hållbart, yteffektivt och hälsosamt sätt att ta sig fram i städer. När fler väljer cykel som transportmedel minskar inte bara koldioxidutsläppen, folkhälsan förbättras och den samhällsekonomiska vinsten ökar samtidigt.

- Stads- och trafikplanerarna sitter på en unik möjlighet att göra staden mer attraktiv och trygg för alla som vill cykla, säger Johanna Wolff.

Utmaningen pågår under den Europeiska Trafikantveckan, 16-22 september, då hållbara resor och transporter underlättas och uppmuntras. Nätverket Cyklandeombud Stockholm felanmäler och driver ärenden kring gång- och cykelinfrastrukturen i hela Region Stockholm. Syftet med nätverket är att öka takten på regionens omställning till yteffektiva vardagstransporter med cykel.

Mer info och kontakt:

http://cyklandeombud.se/trampa-i-mina-hjulspar/

Johanna Wolff 0730360863

Relaterade länkar

Ämnen

  • Klimatfrågor

Taggar

  • europeiska trafikantveckan
  • cykla
  • cykling
  • hållbara transporter
  • stockholm stad
  • infrastruktur
  • miljö

Regioner

  • Stockholm

Nätverket superlokala cyklandeombud i Stockholms län felanmäler och driver ärenden som rör cykelinfrastruktur i hela regionen Stockholms län, långsiktigt och i konstruktiv dialog med förvaltningar, entreprenörer och politiker. Vi hittar lösningar även när felanmälning inte ger resultat. Vi gör också kartläggningar av systematiska brister över tid. Behovet bygger på att kommunerna i region Stockholm idag ofta saknar rätt organisation för att aktivt kontrollera och följa upp brister i cykelinfrastruktur. Ofta saknas uppföljning och kontroll av arbeten utförda på cykelinfrastruktur. Dessutom finns utmaningar att komplettera kompetens och metoder hos entreprenörer om hur infrastruktur utformas för cyklande, och hur vägarbeten anpassas för cyklande. Endast en procent av regionala cykelstråk i Stockholms län uppfyller grundläggande standard. Eftersom bristerna i cykelinfrastrukturen i Stockholmsregionen är så omfattande, behöver arbetet att felanmäla och driva ärenden delas upp på så många som möjligt, och superlokalt. Idag är cykelbanor delvis ett lapptäcke, med brister i samordning mellan kommuner. Målet är givetvis att kommunernas ordinarie organisation ska klara att kontrollera och följa upp cykelinfrastruktur, och att kommunerna skaffar rätt kompetens med ”cykeldäcken i asfalten”.