Gå direkt till innehåll
Kvalitetsutvecklare Helen Isberg går rond tillsammans med Jeanette Andersson, klinisk farmaceut anställd på Danderyds sjukhus.
Kvalitetsutvecklare Helen Isberg går rond tillsammans med Jeanette Andersson, klinisk farmaceut anställd på Danderyds sjukhus.

Pressmeddelande -

Kliniska farmaceuter minskar risken för felmedicinering

På Danderyds sjukhus Kirurg- och urologklinik finns anställda kliniska farmaceuter som bistår läkaren vid ronder och bl a säkerställer att patientens läkemedelslista stämmer. Detta nya arbetssätt medför mindre risk för felmedicinering och högre patientsäkerhet.

Sedan många år tillbaka har kliniska farmaceuter anlitats på kliniken som konsulter, men klinikledningen såg många fördelar med att anställa. Kontinuitet, ökad samlad kompetens i det patientnära teamet och till och med ekonomiska besparingar.
De kliniska farmaceuterna arbetar framförallt med att utföra enkla läkemedelsgenomgångar i samarbete med läkarna, både på klinikens fyra avdelningar men även på anestesimottagningen inför planerade operationer.

Projekt visade på avsevärda förbättringar

I syfte att undersöka om ett nytt arbetssätt kunde förbättra kvaliteten ytterligare utfördes under våren ett projekt på klinikens urologavdelning.
- När vi gick från att arbeta två timmar per avdelning till heltid på urologavdelningen, nästan fördubblades (86%) antalet utförda enkla läkemedelsgenomgångar och vi identifierade mer än dubbelt (115%) så många fel i läkemedelslistorna, berättar farmaceuten Jeanette Andersson.

Frigör tid för sjuksköterskan

Arbetssättet är nu implementerat på avdelningen.
- Det nya arbetssättet har både säkrat och effektiviserat läkemedelshanteringen, säger Helen Isberg, sjuksköterska och kvalitetsutvecklare. Dessutom spar det tid för sjuksköterskan som tidigare gjorde mycket av det arbete som farmaceuten gör nu.
Förutom att farmaceuten gör enkla läkemedelsgenomgångar och deltar i läkarens ronder, samordnar hon läkemedelshanteringen för vissa av avdelningens patienter inför hemgång.

Klinikledningen och medarbetare positiva

- Sjuksköterskor och läkare, som tidigare har utfört enkla läkemedelsgenomgångar, upptäcker oftast allvarliga fel i en läkemedelslista, men en klinisk farmaceut har en 6-årig universitetsutbildning inom det här området och kan därför upptäcka mycket mer, säger Anna Cohen, chefsjuksköterska på avdelning 65.
Klinikledningen, och avdelningens urologer och sjuksköterskor, var därför väldigt positiva till att testa det nya arbetssättet, när farmaceuten Maria Danell Möller, tillsammans med kvalitetsutvecklare Helen Isberg föreslog det.

- Att patienter får rätt läkemedel är det minsta man kan begära, menar Anna Cohen. Det borde vara en självklarhet.

Korta fakta

 • Upp emot 20 procent av alla sjukhusinläggningar är läkemedelsrelaterade.
 • På Kirurg- och urologkliniken finns numera fyra kliniska farmaceuter och en receptarie anställda.
 • En klinisk farmaceut är en apotekare med magisterexamen i klinisk farmaci och har sex års universitetsutbildning.
 • I det patientnära teamet ingår, förutom klinisk farmaceut, läkare och sjuksköterskor.
 • Förutom lidande för patienten medför felaktig läkemedelsbehandling extra kostnader för sjukvården.
 • Genomsnittlig vårdtid för en patient på Kirurg- och urologkliniken är 2,4 dagar (läkemedelsuppföljning bör ske hos t ex husläkare).
 • En äldre, multisjuk patient kan stå på mellan 20-40 olika medicinska preparat.


Siffror från projektet
(utvärdering av det nya arbetssättet under 8 veckor 2015 på avdelning 65)

 • Antal enkla läkemedelsgenomgångar ökade från 98 till 182 st
 • Antal korrigerade fel i läkemedelslistorna ökade från 98 till 211 st.
  52 % av patienterna hade minst ett fel i sin läkemedelslista.
  Exempel på fel kan vara att ett läkemedel saknas som patienten använder, att ett läkemedel står kvar i läkemedelslistan som patienten inte längre ska använda, fel dos eller fel regim.
 • Signeringsgraden för farmaceuternas förslag till ändringar ökade från 65% till 91%.
  När farmaceuterna identifierar fel i läkemedelslistorna efter den enkla läkemedelsgenomgången framför de förändringsförslagen genom att justera i läkemedelslistorna och skicka detta för signering till ansvarig läkare.

Ansvarig för projektet var Jeanette Andersson och Maria Danell Möller, kliniska farmaceuter, och sjuksköterskan och kvalitetsutvecklare Helen Isberg. Samtliga anställda på Kirurg- och urologkliniken på Danderyds sjukhus AB.


En enkel läkemedelsgenomgång (tidigare kallat läkemedelsavstämning) kartlägger:

 • Vilka läkemedel som är ordinerade och varför.
 • I vilken styrka och dosering läkemedlen är ordinerade.
 • Vilka av dessa patienten använder.
 • Vilka övriga läkemedel inklusive receptfria och naturläkemedel patienten använder.
 • Hur patienten använder läkemedlen, om det finns praktiska problem med läkemedlen och hur följsamheten till ordinationen ser ut.

Läkaren gör en bedömning av om läkemedelsbehandlingen är ändamålsenlig och säker. Läkemedelsrelaterade problem som går att lösa direkt ska åtgärdas och vid behov följas upp. Om det efter den enkla läkemedelsgenomgången finns misstanke om kvarstående läkemedelsrelaterade problem ska en fördjupad läkemedelsgenomgång erbjudas.


Så här fungerar en läkemedelsgenomgång på Danderyds sjukhus

På Danderyds sjukhus har man valt att dela upp den enkla läkemedelsgenomgången i tre steg med syfte att patienter som läggs in för slutenvård ska ha en korrekt läkemedelslista inom 24 timmar.
Steg 1: På akuten där läkare tar läkemedelsanamnes med medicinsk rimlighetsbedömning och signerar av aktuella läkemedel.
Steg 2: På avdelningen görs en ytterligare kartläggning med kompletterande information av sjuksköterska eller farmaceut.
Steg 3: På första ronden ska felaktigheterna rapporteras och korrigeras slutligen av läkare.

Ämnen

Regioner


Danderyds sjukhus är ett av landets största akutsjukhus. Det viktigaste för oss är att våra patienter känner sig trygga och säkra och får bästa möjliga vård och behandling. Det målet arbetar vi mot varje dag - tillsammans. Läs mer om oss på www.ds.se


Kontakter

Presstjänst Danderyds sjukhus

Presstjänst Danderyds sjukhus

Presskontakt Danderyds sjukhus presstjänst är bemannad helgfria vardagar kl. 08.00-17.00. Kvällar och helger hänvisar vi till Region Stockholms pressfunktion för hälso- och sjukvårdsfrågor. 08-123 562 77

Relaterat innehåll

I trygga, säkra händer

Danderyds sjukhus är ett av Sveriges största akutsjukhus och bedriver universitetssjukvård fördelat på tio verksamhetsområden. Sjukhuset grundades 1922 som Stockholms läns centrallasarett i Mörby och namnändrades 1964 till Danderyds sjukhus. Sjukhuset 4 600 medarbetare tar årligen emot 90 000 akutsökande, 430 000 besök i öppenvården, 46 000 i slutenvården och genomför 25 000 operationer och omkring 5 000 förlossningar. I samarbete med Karolinska Institutet bedrivs utbildning och forskning kring de vanligaste folksjukdomarna. Årligen välkomnas drygt 2 000 studenter från drygt 100 olika lärosäten i ett 30-tal olika utbildningsprogram. Danderyds Sjukhus AB är ett helägt bolag inom Region Stockholm. Info: ds.se samt ki.se/kids.