Pressmeddelande -

Allt fler träder fram till åkermarkens försvar

Åkermarken är en ändlig resurs. I vår del av världen bildades den under istiden. Med en växande världsbefolkning, klimatförändringar och vetskapen om att fossila bränslen kommer att sina, kommer all åkermark att behövas för att förse framtida generationer med mat.

Som en rikstäckande organisation har vi inom Den Goda Jorden ideell förening möjligheten att få en överblick över åkermarkens utsatta läge i hela landet. Vi har här nedan sammanställt information som nått oss under de senaste veckorna. Var för sig ger de besked om lokalt engagemang för åkermarken men tillsammans ger de en bild av en rörelse som har betydligt större räckvidd än så. Vi kan konstatera att det är allt fler som träder fram till åkermarkens försvar.

Under seminariet ”Hur klarar vi en värld med 9 miljarder människor?” på Vetenskapsakademien den 16 mars föreläste bland andra ärkebiskop Anders Wejryd. I hans anförande lyfts denna fråga fram på ett föredömligt sätt. Detta finns tillgängligt på SVT Play under SVT Forum "Befolkningstillväxt och miljöpåverkan, del 1".

Länsstyrelsen i Skåne har på ett ansvarsfullt sätt nu börjat väga in den viktiga åkermarken och jordbrukets intressen. Vid flera beslut under den senaste tiden har Länsstyrelsen ifrågasatt ogenomtänkta exploateringsplaner i regionen.

I en ledare i ATL 22 april framfördes en oro för Malmö och Lunds expansionsplaner på den bästa åkermarken. En fråga som ledarskribenten inte anser att kommunerna är vuxna att hantera på egen hand.

I P1 Studio Ett fredagen 23 april sa Malmö kommuns stadsbyggnadsdirektör Christer Larsson följande:
- Nu har vi bestämt att vi inte ska växa ut på åkermarken, Sveriges bästa åkermark, den vill vi lämna i fred.

I Halmstad anser kommunrådet Gunnel Bengtsson att det är olämpligt att kommunen köper in utmärkt jordbruksmark väster om flygplatsen för framtida industri, handel och bostäder.

De senaste veckorna har vi konstaterat att detaljplaner överklagats i såväl Eslöv som Bollebygd.
I Trelleborg, Staffanstorp, Lund, Varberg, Mölndal, Kungälv, Söderköping, Norrköping, Uppsala och Borlänge reagerar människor mot kommunernas planer på exploatering av åkermark.

Flera högskolestudenter har kontaktat oss med anledning av att de vill skriva uppsatser om exploateringen av åkermark. Vid Lunds universitet håller en grupp studenter på att ta fram ett hållbart alternativ till den beslutade placering av ESS-anläggningen.

Åkermarkens användning har hittills varit en kommunal angelägenhet i och med att det enligt plan- och bygglagen är kommunerna som skall planlägga användning av mark och vatten. Frågan om åkermarken är alltför viktig att monopolistiskt handhas av kommunpolitiker som enbart har kommunal tillväxt för ögonen. Miljöbalkens skrivning att brukningsvärd åkermark får tas i anspråk om det inte finns alternativ prövas sällan eller aldrig. Alternativ finns i regel om insikten och viljan finns.

En regional samverkan måste till och en myndighetstillsyn så att förhållningssättet till åkermarken kan ändras. Därför måste lagskyddet förstärkas. T.ex. har länsstyrelsen ingripandegrund för otaliga ”småsaker” – som på sitt sätt är viktiga -. För den i ett framtidsperspektiv livsviktiga åkermarken finns inte detta.

Vi måste nu tänka på framtida generationers överlevnad. Tillgången på åkermark är en global fråga med tanke på hur många som redan idag inte får tillräckligt med mat, samtidigt som befolkningen ökar och oljeproduktionen minskar.

- Idag lider mer än 1 000 000 000 människor av hunger och kronisk undernäring (FAO 2009)
- År 2030 behöver vi ha ökat livsmedelsproduktionen i världen med mer än 40 % om alla ska ha mat (OECD-FAO:s jordbruksöversikt 2009)
- Allt fler talar idag om peak oil som en realitet, dvs att oljeproduktionen passerat sitt maximum.
- Minskad mängd olja (drivmedel och konstgödsel) inom jordbruket innebär minskande skördar

Det är inte hållbart att i det läget exploatera åkermark för bebyggelse, industriändamål och utveckling av infrastrukturen. Vi kan göra ett val idag som ger framtida generationer möjligheter till en tryggad livsmedelsförsörjning.


Den Goda Jorden ideell förening
Hans Andersson
orförande

Ämnen

  • Lantbruk

Kategorier

  • den goda jorden
  • exploatering
  • hållbart samhälle
  • samhällsplanering
  • åkermark

Den Goda Jorden ideell förening förmedlar kunskap om den goda jordens stora betydelse för kommande generationer. Föreningen arbetar för att stoppa urbaniseringen på åkermark.