Gå direkt till innehåll
 Grönblå budget för 2020

Pressmeddelande -

Grönblå budget för 2020

Nu presenterar den grönblå majoriteten i Stockholms stadshus – Moderaterna, Liberalerna, Miljöpartiet de gröna, Centerpartiet och Kristdemokraterna – sitt gemensamma förslag på budget för Stockholms stad 2020.

Vår politiska inriktning ligger fast. Stockholm ska vara en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar stad där människor trivs och vill bo, känner trygghet, tillit och framtidstro, vill bilda familj, bygga relationer och åldras. Stockholm ska vara en öppen och modern stad med livskvalitet för alla stockholmare. Stockholm ska vara en stad med ren luft och rent vatten. Alla invånares frihet och möjligheter ska värnas oberoende av bakgrund. Stockholm ska vara ledande i genomförandet av de 17 globala målen i Agenda 2030.

- Med budgeten för 2020 tar vi ansvar för stadens ekonomi och lägger fokus på stockholmarnas välfärd nu och framåt. Vi utvecklar stadens organisation, lokalanvändning och kompetensförsörjning, och ser över hur vi jobbar med digitalisering för att ge stockholmarna ökad service. Dessutom ger vi fler externa aktörer möjlighet att bidra till stadens verksamhet, säger Anna König Jerlmyr (M), finansborgarråd och gruppledare för Moderaterna.

- Fler barn rekryteras till kriminella nätverk och detta är en budget som prioriterar barn, och framför allt barn i stor utsatthet. Vi fokuserar på kunskapsresultaten i de särskilt utsatta områdena och vi förbättrar tillgången till särskilt stöd för elever som behöver det. Dessutom förstärker vi samverkan mellan skolan, socialtjänsten, stadsdelarna och polisen för att tidigt hindra att unga hamnar fel, säger Lotta Edholm (L), skolborgarråd och gruppledare för Liberalerna.

- Miljö och klimat löper som en röd tråd genom hela den här budgeten. Alla förvaltningar och bolag får nu i uppdrag att jobba med klimatbudgeten och klimathandlingsplanen. Att staden minskar sin klimatpåverkan är inget vi åstadkommer på en enskild förvaltning, utan kräver att alla är med på tåget för att minska Stockholms klimatavtryck, säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd och gruppledare för Miljöpartiet.

- Stockholm ska vara en rolig och levande stad där människor känner sig delaktiga och förverkligar sina drömmar. Stadens samarbete med näringslivet fördjupas för att fler nyanlända och långtidsarbetslösa ska komma i arbete. Vidare arbetar vi med att stärka stadens föreningsliv inom idrott och kultur för att säkerställa att Stockholms invånare har en meningsfull fritid, säger Jonas Naddebo, (C), kultur- och stadsmiljöborgarråd, gruppledare för Centerpartiet. 

- Vi fortsätter prioritera trygghet genom att öka budgetposten för stadens ordningsvakter för att säkerställa målet om 100 stycken. Vidare avsätts medel i trygghetsfonden för trygghetsinvesteringar i den fysiska stadsmiljön. Årets budget säkerställer dessutom kvaliteten i det växande behovet av omsorg då antalet äldre blir fler. Därför höjer vi pengen till hemtjänsten och särskilda boenden samtidigt som vi stärker insatser för att motverka ofrivillig ensamhet. Därutöver lägger vi en öronmärkt peng på digitalisering inom äldreomsorgen som på sikt kan öka kvaliteten och tryggheten för den äldre, säger Erik Slottner (KD), äldre- och trygghetsborgarråd och gruppledare för Kristdemokraterna.

I budgeten för 2020 presenterar det grönblå samarbetet bland annat:

 • Grunden för att säkra stockholmarnas gemensamma välfärd är att säkra stadens finanser. Vi tar ansvar för stadens ekonomi genom att prioritera kärnverksamheten och ser över arbetssätt och metoder för ökad kvalitet och likvärdighet. Kommunalskatten är oförändrad jämfört med 2019.
 • Stockholm ska ha Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv. Stockholms fortsatta utveckling är helt beroende av företag som vågar utvecklas och anställa. Forskning, innovationer och entreprenörskap är avgörande för Stockholms konkurrenskraft och framtidsvillkor.
 • Stockholm ska vara en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i. Människors känsla av trygghet ska öka i hela staden och till 2025 ska otryggheten i utsatta stadsdelar halveras. Vi stärker arbetet för att minska orsakerna till brott, samtidigt som vi prioriterar fler kommunala ordningsvakter med fler och utökade förordningsområden. Genom trygghetsfonden kan vi finansiera trygghetskameror, bättre belysning och terrorhinder för att skapa en trygg stadsmiljö.
 • Vi vill skapa förutsättningar för fler bo­städer genom att arbeta för att förenkla regler och öka utbudet av byggklar mark. Målet är att bygga 70 000 bostäder till år 2025.Stockholm ska ha en hållbar bostadsförsörjning med bostäder som alla har råd att efterfråga. Samhällsservice, idrott, kultur, föreningsliv, näringsliv och rekreation ska planeras i ett tidigt stadium och miljö- och klimatperspektivet säkerställas i nya stadsbyggnadsprocesser.
 • Utbildning är den allra största delen av stadens driftbudget. Inriktningen med kunskapsuppdraget i fokus, trygghet och studiero i alla skolor och ökad tillgång till särskilt stöd fortsätter.
 • De invånare som är mest utsatta ska kunna räkna med att få samhällets stöd och skydd. Alla barn måste få en trygg uppväxt och möjlighet att kunna välja sin väg i livet. Vi prioriterar tidiga insatser och samhandling mellan socialtjänsten och andra samhällsaktörer, för att förebygga att barn och unga vuxna dras in i kriminalitet. Vi förstärker avhopparverksamheten och insatser mot hemlöshet.
 • Stockholm ska vara en förebild när det gäller klimatarbetet. Vårt mål är att Stockholm ska vara fossilbränslefritt senast 2040. Investeringar i klimatmiljarden fortsätter med insatser som märkbart minskar stadens klimatpåverkan och åtgärder som gör staden med motståndskraftig mot klimatförändringar. Arbetet för att utreda hur Stockholm kan få fossilfria byggarbetsplatser och minskat byggavfall fortsätter.
 • När Stockholm växer så måste också kollektivtrafiken, gång- och cykelbanorna och gatorna byggas ut. Det ska vara attraktivt att gå, cykla och åka kollektivt, därför avsätter vi en och en halv miljard för ökad framkomlighet. För att nå klimatmålen så måste utsläppen från biltrafiken minska. För att klara målet med en fossiloberoende fordonsflotta 2030 ska staden även underlätta användandet av elbilar.
 • Fler i egen försörjning är en vinst för både stockholmare och staden. Därför måste insatser leda till riktiga jobb. Vi utvecklar individuellt stöd och anpassning samt ett stärkt samarbete mellan skola, vuxenutbildning, kommun och myndigheter. Vi främjar ett tätare samarbete med näringslivet för att möta arbetsmarknadens behov och höjer våra ambitioner för Integrationspakten.
 • I utvecklingen av staden ska kultur och idrott finnas med i planeringen i nya eller växande stadsdelar. Biblioteken ska ha generösa öppettider och vara trygga, rofyllda och inbjudande miljöer för alla, oavsett var i staden man är. Fler ska få ta del av Kulturskolans utbud och kvaliteten i verksamheterna ska höjas.
 • Vi vill främja livskvalitet och hälsa genom att underlätta för sociala aktiviteter, utomhusvistelse och vardagsmotion och investerar därför i nya idrottsanläggningar.
 • Äldre ska ges en god service, vård och omsorg som genomsyras av valfrihet, hög kvalitet och värdigt bemötande. För att möta en växande befolkning ska fler boenden för äldre byggas, såväl seniorboenden som särskilda bo­enden. Ofrivillig ensam­het ska motverkas, därför förstärks arbetet med aktivitetscenter, matlyft och ungdomsbesök. Därutöver tas ett nytt digitaliseringspaket med bland annat digitala inköp, nattillsyn och smarta lås fram. 

Läs budgeten i sin helhet på Grönblå budget 2020


Stockholms stad styrs sedan oktober 2018 av en grönblå majoritet bestående av Moderaterna, Liberalerna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Vi arbetar tillsammans för en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar stad.

Kontakter

Pontus Hammarlund

Pontus Hammarlund

Presskontakt Presskontakt, Centerpartiet 076-122 94 01
Niki Westerberg

Niki Westerberg

Presskontakt Presskontakt, Liberalerna 076-122 98 43
Erik Engstrand

Erik Engstrand

Presskontakt Presskontakt, Moderaterna 08-508 29 222
Linn Friman

Linn Friman

Presskontakt Presskontakt, Liberalerna 076-122 98 75
Helena Andersson

Helena Andersson

Presskontakt Presskontakt, Centerpartiet 076-122 94 40
Elisabeth Ekstrand

Elisabeth Ekstrand

Presskontakt Presskontakt, Miljöpartiet 076-122 96 02
Mårten Roslund

Mårten Roslund

Presskontakt Presskontakt, Miljöpartiet de gröna 076-122 96 25
Maria Tiger Bodlund

Maria Tiger Bodlund

Presskontakt Presskontakt, Kristdemokraterna 076-122 99 14
Olle Bring

Olle Bring

Presskontakt Presskontakt Moderaterna 076-122 92 78
Moderaternas presstjänst

Moderaternas presstjänst

Presskontakt Presskontakt, Moderaterna 08-508 292 22

Relaterat innehåll

För en modern och hållbar storstad där alla kan förverkliga sina drömmar

Stockholms stad styrs sedan oktober 2018 av en grönblå majoritet bestående av Moderaterna, Liberalerna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Vi arbetar tillsammans för en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar stad.

Det grönblå samarbetet i Stockholms stad